Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
807 postów 4231 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Manifest Obywatelski…w odpowiedzi na groźby Kaczyńskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jarosław Gowin, tłumacząc „dyktatora z Żoliborza”, mówi, że chodzi o ” wszelkie środki polityczne”

 

Jeden ze spiskowców – Jarosław Kaczyński grozi zastosowaniem ” wszelkich środków”, drugi ze spiskowców- Jarosław Gowin, tłumacząc „dyktatora z Żoliborza”, mówi, że chodzi o ” wszelkie środki polityczne”.
Nie mieliśmy nigdy złudzeń,  że w walce o swoje polityczne być albo nie być, PiS – śladem swoich magdalenkowych współbraci z PO, posunie się do każdej niegodziwości, kłamstwa, manipulacji i korupcji politycznej. W dniu wczorajszym poznaliśmy także jeszcze jedną twarz zniecierpliwionego wodza pseudopatriotycznej partii. Gdy harcownicy partyjni w osobach Morawieckiego, Witek i Sasina narobili bałaganu i chaosu grożących konstytucyjno-wyborczą pułapką na scenę wkroczył ” dyktator z Żoliborza” i zagroził Polakom, że swój plan polityczny – przedłużenia prezydentury PiSowskiej kukły- samozwańczy naczelnik zrealizuje ” wszelkimi środkami”.
Wczorajsze groźby karalne ” zwykłego posła” czynią jeszcze bardziej aktualnym i pilnym przesłanie Manifestu Obywatelskiego i konieczność tworzenia ogólnopolskich struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego.
 
MANIFEST OBYWATELSKI
ogłoszony w Warszawie, w dniu 20 maja 2020 roku,
w związku z pogłębiającym się kryzysem wyborczym i politycznym
My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej, zarówno osoby prywatne, jak i członkowie organizacji i ruchów społecznych, reprezentowani, jak i nie reprezentowani w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażamy zdecydowane przekonanie, że w obecnej sytuacji państwa, gospodarki, polskich przedsiębiorców i polskich rodzin oraz naruszania podstawowych praw obywatelskich:
nie wybór prezydenta, ale radykalna naprawa całości ustroju konstytucyjnego jest pierwszą i najpilniejszą potrzebą zdestabilizowanej Polski !
W trakcie toczącej się od 5 lutego 2020 r. kampanii wyborczej – w związku z zarządzonymi przez panią marszałek Sejmu Elżbietę Witek na 10 maja 2020 r. wyborami na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – premier Mateusz Morawiecki, w towarzystwie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, ogłosił z dniem 14 marca stan epidemiczny.
Od tego dnia My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, przez ponad dwa miesiące jesteśmy biernymi świadkami chaotycznych i w wielu momentach bezprawnych działań władz najwyższych. Te praktyki lekceważące konstytucyjne reguły ustrojowe – według najnowszych oświadczeń i czynów – władze zamierzają kontynuować.
My, obywatele Rzeczypospolitej, czyli ponad. 30 mln Polaków żyjących w kraju i ok. 20 mln Polaków żyjących tymczasowo lub na stałe na emigracji, jesteśmy, jak się okazuje, niemal zbędnymi i niepotrzebnymi elementami życia politycznego i państwowego. Liczy się tylko gra polityczna rządzących i opozycyjnych partii i koterii partyjnych, które, jeśli się im bliżej przyjrzymy, są bezpośrednimi, bądź dziedzicznymi, przepoczwarzonymi spadkobiercami umów okrągłostołowych. Są to zatem w istocie partie oraz partyjne koterie polityczne i biznesowe wyrosłe na gruzach zdewastowanego, rozkradzionego lub sprzedanego w trybie paserstwa – majątku i dorobku narodowego powstałego w pewnej części jeszcze za czasów II Rzeczypospolitej, ale w olbrzymiej większości w okresie tzw. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Nieodparcie nasuwa się pytanie, czy My, Naród Polski, czyli wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, jak stwierdza Preambuła obowiązującej Konstytucji – mamy milcząco i biernie przyglądać się samowoli, lekceważeniu Narodu, państwa polskiego i jego Konstytucji przez aktualnie rządzące oraz opozycyjne, partie polityczne i ich zaplecza – nie tylko bezpośrednio powiązane strukturami organizacyjnymi ogólnokrajowymi i lokalnymi, ale także całą siecią zawłaszczonych instytucji ustrojowych, gospodarczych, medialnych, włącznie z organami wykonawczymi i służbami mającymi gwarantować ład i bezpieczeństwo państwa ?!
W świetle aktualnej sytuacji – zdestabilizowanego i osłabianego państwa, tak w wymiarze instytucji państwowo-administracyjnych, jak i całości społeczno-gospodarczego organizmu państwa, włącznie z sektorem samorządowym i prywatnym, instytucjami publicznymi, z przedsiębiorstwami, gospodarstwami rolnymi, gospodarstwami rodzinnymi i osobami indywidualnymi – nasuwa się pytanie: jakim prawem, na zasadzie jakiej legitymacji ustrojowej i politycznej, obecne partie marginalizują i nie liczą się z głosem najważniejszego podmiotu życia państwowego jakim są obywatele stanowiący Naród, wyposażeni w niezbywalne prawa polityczne i obywatelskie, ale także wyposażeni w nienaruszalną co do zasady godność osobistą opartą o wartości ogólnoludzkie i wartości wyrosłe na gruncie historycznego dziedzictwa narodowego?!
Nasuwa się także bardzo pragmatyczne pytanie: czy w obecnej sytuacji zdestabilizowanej Polski – czemu winne są nie tylko obiektywne okoliczności tzw. pandemii, ale przede wszystkim konkretne osoby i instytucje władzy państwowej – wybór prezydenta jest pierwszą i najważniejszą potrzebą?! Czy kadencja obecnego prezydenta nie winna trwać aż do naturalnego jej upływu, a wybór następcy nie powinien prowadzić do zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu ?!
My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek postawić takie pytania oraz żądać od najwyższych władz odpowiedzialności i niezwłocznych działań na rzecz dobra wspólnego.
Dlatego My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej
odwołując się do niżej wymienionych artykułów Konstytucji, a mianowicie:
art. 1, art. 2, art. art. 4, art.7, art. 8, art. 11. art. 12, art. 14, art. 22, art. 23, art.24, art. 26, art. 30, art. 31, art.32, art.34, art.36, art.37, art.39, art.40, art.41, art.42. Art.43, art.44, art.47, art. 49, art. 50, art.51. Art.52, art.54, art.55, art.57, art.58, art.59, art.60, art.61, art.62, art.63, art.64, art.65, art.67, art.68, art.69, art.70, art.71, art.72, art.73, art.74, art.art.76, art.77, art.79, art.80, art.82, art.83, art.84, art.85, art.86, art.87, art.88, art.90, art.91, art.93, art.96, art.97, art.98, art.99, art.100, art. 101, art.107, art.108, art.114, art.126, art.127, art.128, art.129, art.130, art.131, art.144, art.146, art. 147, art.148, art.149, art.150, art.151, art.156. Art.157, art.159, art.162, art.173, art.174, art.175, art.178, art.183, art.188, art.189, art.190, art.191, art.195, art.198, art.202, art.203, art.204, art.208, art.213, art.214, art.216, art.217, art.220, art.228, art.230, art.231, art.232, art.233,
a także kierując się naczelną zasadą ustrojową – Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli oraz wolą Narodu – jako jedynego suwerena, odwołując się do dobrych praktyk stanowienia prawa w oparciu o zasadę tzw. ciszy legislacyjnej, a przede wszystkim opowiadając się za przestrzeganiem równych praw obywateli i mając na uwadze powagę państwa polskiego tak na arenie krajowej, jak i międzynarodowej oraz kierując się względami bezpieczeństwa państwa polskiego – żądamy od naczelnych władz państwowych decyzji i odpowiedzialnych działań, szanujących Konstytucję oraz ład publiczny.
Oczekujemy w trybie pilnym:
 1. Oświadczenia pana Andrzeja Dudy o zakończeniu misji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na skutek upływu kadencji i opróżnieniu urzędu z dniem 6 sierpnia 2020 r.
 2. Niezwłocznego podania się do dymisji rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz powołania przez Zgromadzenie Narodowe, na wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, technicznego rządu koalicyjnego spośród kandydatów rekomendowanych przez obecne w Sejmie i Senacie partie polityczne.
 3. Powołania nowego marszałka Sejmu.
 4. Zarządzenia przez nowego marszałka Sejmu, w dniu opróżnienia urzędu przez obecnego prezydenta, nowych wyborów prezydenckich, wraz z tymczasowym przejęciem obowiązków prezydenckich przez marszałka Sejmu.
 5. Przeprowadzenia wyborów prezydenckich.
 6. Rozwiązania Sejmu i Senatu przez nowo wybranego prezydenta i zarządzenie nowych wyborów do Sejmu i Senatu.
 7. Przeprowadzenia wyborów parlamentarnych.
 8. Powołania nowego rządu przez prezydenta .
Przypominamy rządzącym, że wybory prezydenckie, to w swojej formule prawnej i organizacyjnej nie wybory partyjne, ale powszechne, bezpośrednie, równe i przeprowadzane w trybie tajnym wybory obywatelskie, ogólnonarodowe.
W przypadku kontynuowania przez obecne władze dotychczasowych działań będących pogwałceniem norm konstytucyjnych i naruszeniem kodeksu wyborczego, będących dyskryminacją partii pozaparlamentarnych oraz ewidentnym marginalizowaniem grup obywateli nie mających równych warunków odnośnie procedury i trybu zbierania głosów poparcia dla własnych kandydatów, jak również równego dostępu do mediów i technicznych sposobów prezentowania programów wyborczych z kandydatami partii obecnych w parlamencie – wzywamy naszych Rodaków w kraju i za granicą, Polki i Polaków, do bojkotu zbliżających się wyborów prezydenckich.
Polki i Polacy, musimy walczyć o respektowanie niezbywalnych praw obywatelskich i politycznych oraz o prawo decydowania o naszej przyszłości !
Dlatego w przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych oczekiwań wobec naczelnych organów państwa wzywamy Polki i Polaków do tworzenia oddolnych struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego na szczeblu gmin, powiatów i województw w Polsce oraz w najważniejszych skupiskach emigracyjnych za granicą.
Celem Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego będzie wyłonienie elektorów do wyboru Konstytuanty i powołania Tymczasowego Rządu Ocalenia Narodowego.
Oczekując do końca maja 2020 r. na uznanie przez władze Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego w niniejszym Manifeście planu rozwiązania kryzysu wyborczego i politycznego, My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej – zarówno osoby prywatne, jak i członkowie organizacji i ruchów społecznych, reprezentowani, jak i nie reprezentowani w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej – podzielający ideę niniejszego Manifestu i podpisani pod jego tekstem – przystępujemy natychmiast do tworzenia struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego oraz uzgadniania podstawowych kierunków programowych.
Warszawa, dnia 20 maja 2020 r.
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • ***
  Dlaczego Twórcy tego "manifestu" kłamią, że wypowiadają się w imieniu wszystkich Polaków? Ja im takiego upoważnienia nie dawałem.
 • @Yarpen Zirgin 12:18:02
  Bo Pan nie musisz dawać i nikt by nawet o to nie prosił.

  To Manifest Polaków, a Pan jako katolik, czyli międzynarodowy komunista rytu watykańskiego, raczej się nie łapiesz.
  W sprawach polskich nie wolno ufać katolikom. Żadnym. Nawet, a może zwłaszcza, polskojęzycznym. Historia pokazała to dobitnie.
 • A dlaczego Kaczyści łamią Konstytucję?
  Nie mając za sobą poparcia większości narodu? Każdy coś tam sobie uzurpuje
 • @Kmieć 12:37:10
  Nie wiem, co Ci "pokazała" historia, ale za to wiem, co Ty pokazałeś: Zwykłą nienawiść do Kościoła katolickiego i nieznajomość rzeczywistości. :D
 • @Yarpen Zirgin 12:18:02
  Ja, moja rodzina i znajomi także. Ma rację Kaczyński, tylko zarządy komisaryczne w miastach buntowników.
 • @Yarpen Zirgin 12:18:02
  A ten manifest to autorzy mogą u siebie na ścianie lub płocie powiesić.
 • @Autorzy manifestu.
  Dobra robota. Tekst dobry bo konkretne propozycje.

  Też myślałem czy nie dałoby się zrobić przedterminowych wyborów sejmowych i senackich a w tym manifeście jest to bardzo fajnie rozpisane.

  Pogoniono by PO razem z PiS z parlamentu. Nawet gdyby mieli ich zastąpić niedoświadczeni ale nowi ludzie (lub prawie nowi), to tylu szkód by nie uczynili ile naczyniło PO i PiS.

  No i jeszcze myślałem o anulowaniu mandatów wydanych z powodu koronaświrusa oraz o
  lustracji w policji i sanepidzie-nadgorliwców, którzy wydawali te mandaty wyrzucić na bruk.
 • @Kmieć 12:37:10
  Z ciebie i z Vicana tacy Polacy jak ze mnie rebe.
 • @Yarpen Zirgin 12:18:02
  Z treścią Manifestu Obywatelskiego i ideą Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego zwracamy się do świadomych i odpowiedzialnych Polaków w kraju i na emigracji, a nie do wszystkich zamieszkujących Polskę, do których prawdopodobnie pan się zalicza.
 • @kowalskijan584 13:33:22
  naczelnik zrealizuje ” wszelkimi środkami”.

  A ja bym tego nie lekceważył, bo sprawa jest poważna.
  Kaligula wprowadził do senatu konia, Dorn do sejmu Sabę, a JK jak wprowadzi nam kota to.....
  ...lepiej o tym głośno nie mówić.
 • @kula Lis 69 13:29:45
  94 lata temu, także w maju, już jeden naczelnik dokonał zamachu stanu, co w 13 lat później spowodowało klęskę Polski. Zamach stanu w wykonaniu PiS i karykaturalnego naczelnika Kaczyńskiego i jego kapciowych skończy się klęską wcześniej, bo teraz wydarzenia dzieją się szybciej.
 • @kula Lis 69 13:33:23
  I co jeszcze parchu? To Twoi idole wysługują się obcym. A ty jesteś ich wspólnikiem. Acz niskim rangą, stąd produkcja długachnych komentarzy.
  Banda zdrajców
 • @Oświat 13:39:25
  "naczelnik zrealizuje ” wszelkimi środkami”.

  A ja bym tego nie lekceważył, bo sprawa jest poważna."

  A ja bym nie przeceniał jego możliwości.
  Ostatnie wydarzenia pokazały, że otacza się miernotami, które w chwili kryzysu mogą wpaść w popłoch.

  To nie on jest silny, to my jesteśmy silni ale bardzo słabo zorganizowani i (niestety) strachliwi, bierni.

  Da się zmienić tą tchórzliwą mentalność OBECNYCH Polaków ale to wymaga czasu...niestety.
 • @kula Lis 69 13:28:17
  "tylko zarządy komisaryczne w miastach buntowników."

  Pojawił się problem:

  "Bruksela oferuje nam 64 mld euro [283 mld złotych] bezzwrotnych unijnych dotacji z nowego Funduszu Odbudowy ... Komisja Europejska proponuje również uzależnienie wypłat z unijnych funduszy od przestrzegania zasad praworządności."

  https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/gospodarka/news-gigantyczne-pieniadze-dla-polski-bruksela-oferuje-nam-64-mld,nId,4519480
 • @stanislav 13:38:28
  Treść manifestu, przykro mi to pisać, to stek bzdur i wezwań do działań niezgodnych z prawem. Żaden odpowiedzialny i szanujący prawo obywatel RP się pod nim nie podpisze.
 • @Wican 13:50:33
  Och jakbym ci ja chętnie tą twą parszywą mordę za twego parcha obił, a jak nie ja to synowie.
 • Panowie Wican i Kula Lis - proszę wziąć na wstrzymanie...
  To co tutaj uskuteczniacie nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek dyskusją !!
  Mam nadzieję, że urlop nie będzie potrzebny?

  Pozdrawiam
 • @Astra - Anna Słupianek 14:57:21
  No to daj urlop Vicanowi bo to on mnie tym parchem sprowokował. I to nie pierwszy raz.
 • @Pedant 14:00:20
  Guzik prawda bo tylko 8 mld ojro z 40 mld ojro. Zresztą z naszej składki.
 • @Pedant 14:00:20
  Komisja Europejska zaproponowała, aby 8 mld euro z liczącego 40 mld euro Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przypadło Polsce; jeśli tak się stanie, Polska będzie największym beneficjentem Funduszu.
 • @kula Lis 69 15:22:22
  @kula Lis 69 15:22:22
  "Komisja Europejska zaproponowała, aby 8 mld euro z liczącego 40 mld euro Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przypadło Polsce; jeśli tak się stanie, Polska będzie największym beneficjentem Funduszu."

  Proszę nie kręcić. To chodzi o INNY NOWY fundusz, Polska ma dostać około 283 milardy złotych. Nie z polskich składek.
 • @kula Lis 69 15:22:22
  "Komisja Europejska zaproponować ma w sumie 750 mld euro, z czego 500 mld miałoby być przekazane państwom członkowskim w formie bezzwrotnych grantów, a 250 mld byłoby udostępnione w formie pożyczek.

  Warszawa otrzymać ma z tej puli 63,8 mld euro, z czego ponad 37 mld euro stanowiłyby bezzwrotne dotacje, a resztę funduszy nasz kraj otrzymałby w formie pożyczek.

  Komisja Europejska proponuje również uzależnienie wypłat z unijnych funduszy od przestrzegania zasad praworządności."

  Podejrzewam, że Pan by wolał aby Polacy nie zobaczyli z tego ani grosza, aby nie wypełniać politycznych warunków.
 • Tu macie następnego idiotę i ponoć prawnika. Jak to to prawo skończyło się pytam.
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY19iZDVjZC9wLzIwMjAvMDUvMjgvODI1LzUxMC82M2Y2MzRmYzE3NjI0NTIwYTU4MDE1MTYwNDJjNzJhZC5wbmc=.png

  Żółtek wygrał wybory w I turze? Zaskakujące stanowisko prawnika. Sąd Najwyższy rozpatrzył wniosek o uznanie wyników głosowania. Sąd Najwyższy rozpatrzył zaskakujący wniosek o uznanie wyboru Stanisława Żółtka na prezydenta RP. Prawnik Tomasz Parol twierdził, że 10 maja przeprowadził wybory i oddał głos właśnie na Żółtka. Dowodem miało być nagranie opublikowane w serwisie YouTube.

  https://wpolityce.pl/polityka/502288-zoltek-wygral-wybory-w-i-turze-zaskakujaca-opinia-prawnika


  Ps...Jak się okazuje świrów Polsce nie brakuje! Człowiek nawet nie ma pojęcia ilu debili chodzi po tej ziemi. Niech zasądzą mu koszta. Cyrkowiec Parol sam sobie wydrukował kartę wyborczą, sam zrobił sobie pieczątkę Komisji Wyborczej i wrzucił kartkę wyborczą (pewnie do kosza na śmieci) - następnie sam przeliczył głosy w nieistniejącym lokalu Komisji Wyborczej! Błazen. I zagięli na nim parol. Jeżeli zawodowy prawnik odstawia takie numery, jest niegodzien innego stanowiska poza klaunem cyrkowym. Akurat tak się składa, że niedługo cyrki będą otwarte. Muszę żyć przyzwoicie, bo jak trafię na takiego prawnika, to gotów orzec, że ponoszę winę za śmierć Bin Ladena. Dowcip tygodnia. Parol niech się zajmie konkretną pracą bo to co robi jest warte tyle co zabawa w piaskownicy, wstyd!
 • @kula Lis 69 16:34:10
  "Tu macie następnego idiotę i ponoć prawnika. Jak to to prawo skończyło się pytam."

  Porzuca Pan temat, tych 283 miliardów złotych?
 • @Pedant 16:25:06
  Tak wolałbym. Jestem za wyjściem z tego żydokomuszego i lewackopedalskiego bagna, byłem przeciw tam wstąpieniu, zresztą sfałszowanym.
 • @kula Lis 69 16:38:34
  "Tak wolałbym. Jestem za wyjściem z tego żydokomuszego i lewackopedalskiego bagna, byłem przeciw tam wstąpieniu, zresztą sfałszowanym."

  Czyli trzymanie się władzy jest dla Pana ważniejsze niż pomoc w odbudowie gospodarki kraju. I jest Pan gotów kręcić aby obywatele nie zauważyli tej oferty.
 • @Pedant 16:38:18
  Ja mam je głęboko w dupie. Zresztą zobaczysz je jak świnia niebo.
 • @Pedant 16:40:59
  O jakiej ty odbudowie bajdurzysz, po czym odbudowie. A skąd to kołchoz ma te pieniądze, napiszesz, czy nie. Przecież oni nic nie produkują, tylko drukują te ojro na przegrzanych już drukarkach, one są pustym pieniądzem.
 • @Pedant 16:25:06
  "500 mld miałoby być przekazane państwom członkowskim w formie bezzwrotnych grantów, a 250 mld byłoby udostępnione w formie pożyczek.

  Warszawa otrzymać ma z tej puli 63,8 mld euro, z czego ponad 37 mld euro stanowiłyby bezzwrotne dotacje, a resztę funduszy nasz kraj otrzymałby w formie pożyczek."

  k... rde. jakim trzeba być ... żeby dalej zadłużać Polskę i jeszcze się z tego cieszyć? Jak zarabiasz 2000 zł/m-c i masz już dług na 500 zł/m-c to będziesz się cieszył gdy ktoś "łaskawie" podniesie Ci dług i za pół roku będziesz spłacał 1500 zł/m-c?

  A ledwo zipiącą polską gospodarkę rozwalili także ci (a może przede wszystkim oni), którzy bezmyślnie przez ostatnie 3 m-ce wykonywali zalecenia "rzondu" odnośnie "kwarantanny",
  a wcześniej przez 30 lat bezmyślnie wybierali tych samych starych złodziejów do władzy oraz nagabywali ludzi do emigracji.
 • @kula Lis 69 16:34:10
  "Ps...Jak się okazuje świrów Polsce nie brakuje!"

  W obecnej sytuacji w Polsce byłbym nawet skłonny zgodzić się z tym Żółtkiem, bo inaczej barany wybiorą nam znowu Dudę albo innego pomyleńca. Wolę zaryzykować :)
 • @kowalskijan584 17:07:12
  "k... rde. jakim trzeba być ... żeby dalej zadłużać Polskę i jeszcze się z tego cieszyć? "

  Dwie trzecie z tego mają być BEZWROTNE granty.
 • @Pedant 17:12:19
  ""k... rde. jakim trzeba być ... żeby dalej zadłużać Polskę i jeszcze się z tego cieszyć? "

  Dwie trzecie z tego mają być BEZWROTNE granty."

  Po czym okaże się, że 1/2 tych BEZZWROTNYCH grantów nie może być przyznana z powodów "błędów we wnioskach"
  a te ZWROTNE GRANTy będą mieć takie oprocentowanie, że szlachetna UE lekko odbije sobie sobie całą tą "promocję".
 • @Pedant 17:12:19 to jest wciągnięcie w niewolę.
  Ogromne środki wsparcia dla państw UE. Komisarz zaznacza jednak, że ich otrzymanie nie będzie bezwarunkowe. Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła propozycję budżetu UE, w którym znalazło się 750 mld euro na odbudowę gospodarczą państwa członkowskich. Polska miałaby otrzymać z tej puli blisko 64 mld euro. Dzisiaj komisarz ds. budżetu, Johannes Hahn, zapowiedział, że pomoc nie będzie całkowicie bezwarunkowa. Pieniądze na odbudowę gospodarczą będą przyznawane po spełnieniu przez państwa UE odpowiednich warunków, np. wprowadzania reform dot. wieku emerytalnego czy dążenia do celu neutralności klimatycznej stwierdził komisarz. Deklaracja Hahna padła dzień po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji budżetu UE na lata 2021-2027 wraz ze środkami na ożywienie gospodarcze po załamaniu wywołanym pandemią. Projekt został dobrze przyjęty przez Warszawę, bo przewiduje, że Polska będzie po Włoszech i Hiszpanii trzecim największym odbiorcą pożyczek i grantów na odbudowę po pandemii koronawirusa. Z 750 mld euro nad Wisłę ma trafić około 64 mld euro. Kalkulacja podziału środków jest oparta o formułę, która bierze pod uwagę PKB i poziom bezrobocia w określonym czasie. To na ten moment zaprowadziło do propozycji alokacji środków dla Polski i innych krajów powiedział w Brukseli niewielkiej grupie dziennikarzy komisarz ds. budżetu. Komisja nie ma zamiaru bezwarunkowo udostępniać ogromnych funduszy państwom członkowskim. Chce, by ich wykorzystanie związane było z wdrażaniem reform wynikających z unijnego cyklu zarządzania gospodarczego, określanego semestrem europejskim. W jego ramach kraje unijne dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE. Obecnie jednak nie ma żadnych sankcji za bagatelizowanie rekomendacji. To jednak ma się zmienić. Projekt KE przewiduje, że państwa, które będą chciały korzystać ze środków na odbudowę będą musiały przygotować i złożyć do KE odpowiedni plan. Po jego uzgodnieniu monitorowanie będzie jego wdrażanie i kolejne transze funduszy będą przelewane dopiero, gdy KE uzna, że kraj wypełnił swoje zobowiązania. Powinniśmy wykorzystać obecny kryzys, żeby odpowiednio wyposażyć nasze państwa członkowskie, by były odporniejsze na kolejne kryzysy zaznaczył Hahn. Jak dodał koncepcja ta nie ma być czymś sztucznym. Jako analogię wskazał na banki, które przed dekadą były niedostatecznie odporne na kryzys, ale po wdrożeniu szeregu reform ustalonych na poziomie unijnym udało się to zmienić. - Można zbudować odporność. Teraz chcemy to zrobić na skalę europejską powiedział Austriak. Wzmacnianie zdolności reagowania na kryzysy i absorbowania szoków nie będzie dotyczyło tylko Włoch czy Hiszpanii, które najmocniej dotknął koronawirus, ale wszystkich państw członkowskich. Nie wszędzie recepty mają być jednak takie same. Hahn jako przykład podał Chorwację, która jest najmocniej uzależnionym od turystyki państwem w UE. Sektor ten odpowiada tam za 1/4 PKB. Jeśli chodzi o rozłożenie ryzyka, to nie jest zdrowa sytuacja. Dla mnie budowanie odporności oznacza inwestowanie w dywersyfikację gospodarczą tłumaczył Hahn. Jak dodał, w innych krajach ryzyka mogą być inne, ale są i takie, które występują prawie wszędzie. Dla prawie wszystkich krajów są rekomendacje dotyczące systemu emerytalnego. Mamy starzejące się społeczeństwo, ale zwykle system emerytalny nie jest do tego dostosowywany. To może uruchomić wiele problemów budżetowych w przyszłości zauważył Hahn. W przypadku Polski ważne będą zmiany dotyczące sektora energetycznego i węglowego. Jedną z odpowiedzi na kryzys zaproponowaną przez KE jest zwiększenie z 7,5 do 40 mld euro funduszu na sprawiedliwą transformację. Do regionów nad Wisłą ma trafić największa jego część, bo 8 mld euro (6 mld euro więcej niż przewidywano wcześniej). Polska jako jedyny kraj z UE nie zgodziła się jednak na cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Zdaniem Hahna nowe środki to argument za tym, by zmienić to podejście. Główny cel funduszu to pomoc regionom mocno uzależnionym od węgla. On jest bardzo mocno nakierowany na Polskę. Zwiększenie o 6 mld euro środków na fundusz sprawiedliwej transformacji to bardzo mocny argument, żeby zgodzić się na cały pakiet zaznaczył komisarz. KE trzyma się swojej propozycji dotyczącej powiązania dostępu do środków unijnych z praworządnością. Przez m.in. sprzeciw Polski przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w swojej propozycji na szczyt w lutym "rozwodnił" propozycję KE, by trudniej było zamrażać środki krajom mającym problemy. KE wróciła jednak do pierwotnego, ostrzejszego rozwiązania. Słuchamy m.in. krajów oszczędnych (tak określane są Holandia, Dania, Szwecja i Austria). Dla nich to bardzo ważna sprawa - wskazał komisarz ds. budżetu. Jak dodał, twardych rozwiązań ws. praworządności domagał się też PE, który również ma rolę do odegrania w procesie decyzyjnym ws. przyszłego budżetu UE.

  Ps..To jest popadanie w niewolę ekonomiczną, zadłużanie państwa, kupowanie wiatraków i paneli w Niemczech, gdy Niemcy uruchomili nową elektrownię na węgiel brunatny, kosztem naszego górnictwa, energetyki, czyli bezrobocie, etc..Tylko idiota i pedant się na tę niby pomoc może nabrać.
 • @Pedant 17:12:19
  Dostaniesz o ile dostaniesz pieniądze z powietrza, czyli wirtualne i z drukarek a będziesz spłacał już realnymi i upadkiem gospodarki, której tak praktycznie już od dawna nie mamy tylko obce montownie. Nie będzie miał kto spłacać, czym i z czego. Pozostanie spłacanie taniej sile roboczej u obcych. To już było, nie powinno się powtórzyć.
 • @kula Lis 69 18:05:49
  No wreszcie kula lis przedstawił bardziej sensowną argumentację, bez kręcenia.
 • @kula Lis 69 16:38:34
  Ale przecież twoi bohaterowie z PiS byli za wejściem. Wniosek: u pana występuje schizofreniczne rozdwojenie jaźni.
 • @Pedant 17:12:19 Marchewka gotowa. A teraz warunki postawią.
  Jak to się nazywa gdy urzędnik ma wykonać polecenie i pod tym warunkiem dostanie pieniądze? Trzeba będzie zwrócić tyle samo z powrotem albo sprzedać 100 000 Polaków na roboty do Niemców, niema nic za darmo na tym świecie, już to sobie dobrze pomyśleli. No to teraz żeby uzyskać środki trzeba będzie podnieść wiek emerytalny, no ładnie działa żydokomuna. Dyktatura unii. Tak się szantażuje by wymusić żądane przez siebie prawo. Może jeszcze będą kazać nam wprowadzić homo związki i aborcje na życzenie. Absolutnie absurdalne żądania, trzeba szybko opuścić ten żydopedalski syf.
 • @stanislav 18:36:31
  Nie widzę sprzeczności, byłem, jestem i będę przeciw kołchozowi, a wprowadzało lewactwo z Milerem na kolanach czyli na jak najgorszych niewolniczych warunkach. Zresztą te referendum sfałszowano..bo mnie było wiążące zbyt mała była frekwencja. Wtedy Kaczyński także był przeciw, chciał związku byłych państw demoludów jako konkurencję dla zachodu, bo mieliśmy jeszcze przemysł, etc... Zachód sobie na konkurencję i stratę rynków zbytu i taniej siły roboczej nie pozwolił. Ja to wszystko dobrze pamiętam. Teraz gdy nie mamy nic swojego tylko montownie obce nie możemy już im podskakiwać bo nas zniszczą. Trzeba cierpliwie czekać na rozpad tego żydopedalskiego tworu zbankrutowanego tak gospodarczo jak i politycznie. Czekać aż wyjdą Włochy, Hiszpania etc..nie jesteśmy GB, powiązaną z USA.
 • @stanislav Neutralność klimatyczna? Przecież to absurd! Czekam kiedy Eurokołchoz się rozleci
  Pociąg jedzie w świetlaną przyszłość. Prowadzi go Lenin. Nagle — stop, dalej nie ma torów. Lenin wezwał do dodatkowej pracy w soboty, położono szyny i pociąg pojechał dalej. Teraz poprowadził go Stalin. Znów skończyła się droga. Stalin kazał rozstrzelać połowę konduktorów i pasażerów, a resztę zmusił do kładzenia nowych torów. Pociąg ruszył. Stalina zastąpił Chruszczow, a kiedy skończyły się szyny, polecił rozbierać te, po których pociąg już przejechał, i układać je przed parowozem. Chruszczowa zamienił Breżniew. Kiedy znowu skończył się tor, KOMISARZE ZLEWACZONEJ i PEDALSKIEJ UE decydują się zasłonić okna i tak kołysać wagonami, żeby pasażerowie myśleli, iż pociąg jedzie dalej. Niech to żydolewactwo z pedałami nie myśli sobie, że będzie jednoosobowo pomiatać całymi narodami jak Hitler czy Stalin.
 • @Pedant 18:36:02
  Nie ma przyzwolenia na taki szantaż, ze strony Niemieckiej Unijnej Federacji. Czas na zadośćuczynienie od Niemiec za II wojnę światową. Polska, Węgry powinny w takim razie zakumunikować, że wpłata składek do unii radzieckiej nie będzie bezwarunkowa i zależeć będzie od przestrzegania przez lewactwo unijne unijnych traktatów. Polexit albo gruntowna reforma eurokołchozu zdominowanego przez neomarksistów.
 • @stanislav 18:36:31
  Podział środków UE. Premier Czech protestuje. Premier Czech Andrej Babisz nie zgadza się z systemem rozdziału środków z tzw. funduszu odbudowy Unii Europejskiej, który zaproponowała wczoraj Komisja Europejska. Sprzeciwia się m.in. przywiązywaniu dużego znaczenia do wskaźnika bezrobocia przy podziale pieniędzy. Czechom z funduszu ma przypaść 19,2 mld euro. Wstępna propozycja Komisji Europejskiej dotyczy bezpośrednich dotacji i kredytów w wys. 750 mld euro. Według agencji CTK, przypadająca na Czechy kwota w przeliczeniu na obywatela jest trochę powyżej średniej. Babisz jest zdania, że kraje, którym udaje się, także w czasie kryzysu, utrzymywać niskie bezrobocie, nie powinny być za to karane. Uważa on, że celem funduszu odbudowy nie powinien być przepływ środków do państw, które od dłużnego czasu mają wielkie problemy, pogłębione pojawieniem się koronawirusa. Babisz wyraził opinię, że w skali całej Unii Europejskiej należy wspierać wzrost ekonomiczny oraz konkurencyjność. Jego zdaniem kryzys związany z pandemią odczują także małe i nastawione na eksport gospodarki, jaką jest gospodarka Czech. Jest on zdania, że przy obliczaniu, ile środków z funduszu odbudowy powinno trafić do poszczególnych państw, powinien być zamiast Produktu Krajowego Brutto (PKB) stosowany Produkt Narodowy Brutto (PNB). Bardziej sprawiedliwe jest mierzenie rozwoju państwa bez dywidend, które wypłynęły za granicę cytuje CTK premiera.
 • @Pedant 18:36:02 kiedy do ciebie dotrze, że ...To nie jest pomoc to dług. Lepiej byłoby rozwinąć się bez tego.
  No i wyszło szydło z worka. Korupcja polityczna i to za pieniądze, które trzeba będzie oddać. Czyli likwidacja kopalń węglowych, kotłów na opał stały i praca do 80. lat. Rzeczywiście sukces. Lewacka i pedalska UE kupuje sobie niewolników za makulaturę. Nikt nikomu kasy za darmo nie daje, jednym słowem kasa będzie dla Berlina ogromnym narzędziem szantażu nie tylko wobec Polski….to nie są dobre wiadomości. KE nie jest dysponentem tych środków bo to wszyscy podatnicy EU będą musieli je spłacać poprzez nowe podatki. Dlatego też jako zarządzający funduszem nie ma prawa narzucać własnych warunków. Jeśli zgodzilibyśmy się na warunki tzn. KE dostałaby bezprawnie kompetencje pozatraktatowe a te można zmienić tylko jednomyślnie. Na to zgody nie ma bo w przeciwnym razie nie dostaniemy ani centa. Nie bądźmy śmieszni, 8mld euro na transformację energetyczną to jest nic. Co do reszty nie może być uznaniowości KE i wiązania środków z mityczną praworządnością bo to nielegalny bat na opornych. KE nie potrafi dokładnie zdefiniować co to jest ta praworządność jako wartości unijne, bredzi jak po denaturacie w kółko przepisując paszkwile wymyślane przez targowicę i innych pachołków Niemiec.
 • @kula Lis 69 13:28:17
  "Ma rację Kaczyński, tylko zarządy komisaryczne w miastach buntowników."

  Przypomniał mi się Tusk, który powiedział,że jeśli Gronkiewitz-Waltz zostanie odwołana to do następnych wyborów na prezydenta Warszawy komisarzem mianuje własnie ją :)
  "Jak PiS kraść to dobrze, jak PO kraść to źle " :)

  A tak w kwestii formalnej. Czyli generalnie nie popierasz tez zawartych w Manifeście (wcześniejsze wybory parlamentarne czy tworzenia Obywatelskiego Zgromadzenia narodowego ) ? Czy popierasz?
 • @kowalskijan584 19:39:16
  Bzdetów nie popieram.
 • @kula Lis 69 18:52:56
  Proszę obywatelu o schizofrenicznym rozdwojeniu jaźni sprawdzić wyniki głosowań w Sejmie dotyczącymi zatwierdzenia wyników referendum oraz głosowań nad przyjęciem Traktatu Lizbońskiego. Nie raz się zdarzało, że dla samousprawiedliwienia i dla posiadania " alibi: J.Kaczyński wychodził z sali obrad w czasie głosowań do wc lub nakarmić kota. Ale jego drużyna zawsze byłą za!
 • @kula Lis 69 19:00:29
  Nieszczęsny człowieku zobacz sobie jakie były wskaźniku wzrostu gospodarki radzieckiej jak Stalin przerwał kapitalistyczną politykę NEP, czyli coś na kształt pomagdalenkowej transformacji. I przypomnij sobie głód i nędzę w USA w okresie i po kryzysie 1929/33. Ciekawie wypada porównanie tego okresu z industrializacją radziecką. Zatem nim opowiesz marne kawały, to udaj się do biblioteki schizoidalny propagandzisto pisowski.
 • @kula Lis 69 20:33:20
  "Bzdetów nie popieram."

  Więc tak dla zastanowienia się podsuwam dwa spostrzeżenia.

  1. PiS miał 8 lat na przygotowanie ustaw (jako opozycja w latach 2007-2015), przygotowanie ludzi, taktyki jak je wprowadzić w życie po objęciu władzy.

  2. PiS miał 5 lata na wprowadzenie reform (rządzą od listopada 2015).

  Logiczne wnioski są dwa:

  Jeśli nie potrafią przez tyle lat przygotować i wprowadzić reform - nie nadają się do władzy.

  Jeśli nie chcą ich wprowadzać - tym bardziej nie nadają się do władzy.

  Kto chce się łudzić co do PiS-u to jego wola... ale niech czasem pomyśli czy nie jest zwodzony albo jeszcze gorzej-czy sam siebie nie zwodzi.
 • @kowalskijan584 20:44:32 do takich ten manifest, to życzę powodzenia.
  Oto przedstawiciel tzw. wykszałciuchów, wielkomiejski elektorat POKO, Lewactwa, PSL i pedałów i innej maści szubrawców...z takimi Polski nie odbudujemy..Tacy jak anonim doprowadzili do ruiny Polskę wtedy i dziś jak chce totalna opozycja.

  Anonim 29.05.2020 06:46
  Patriotyzm to relikt ubiegłych stuleci podobnie jak religia. Młodzi światli ludzie są obywatelami całego świata, są obywatelami Europy. Polska mi nie płaci bo pracuje w zagranicznej firmie, socjalu nie biorę więc niby za co mam być wdzięczy? NFZ łaski mi nie robi bo składki płace. Niby czemu mam czcić jakiś żołnierzy którzy zamiast myśleć o sobie zginęli jak głupcy za państwo które było tak nieudolne, że nie potrafiło przez stulecia utrzymać się na mapie Europy.

  Ps...To jest właśnie wykształciuch po współczesnych polskich szkołach. Wąska specjalizacja, tak naprawdę zero wiedzy o polskiej tradycji, historii czy tożsamości. Nie mówiąc o patriotyzmie bo to jest pojęcie zupełnie obce. Ale takich młodych ludzi mamy dziś w Europie. Nie dziwmy się bo żydolewacka i pedalska Unia Europejska tak właśnie wygląda i jej programy edukacyjne i wychowujące przyszłe pokolenia. Raczej będzie to deprawacja młodzieży, wrogie nastawienie do rodziców i historii oraz tradycji własnego kraju, antynarodowość!
 • @kula Lis 69 08:59:21
  Wbrew pozorom taki " wykształciuch po współczesnych polskich szkołach" ma wiele wspólnego z "kato-prawicowcami" np. z wyborcami PiS, którzy sprzedadzą się za 13-tke dla emeryta (tak jak ów anonim sprzedał się za pensję w korporacji), albo bezmyślnie głosują na PiS od kilkunastu lat mimo, że PiS wcale nie chce naprawić Polski ale oni nie chcą tego przyjąć przyjąć do świadomości. Polski nie odbudujemy ani z "wykształciuchami" ani z "moherami". Za to dzięki napuszczaniu jednych na drugich sitwa utrzymuje się już od 30 lat.
 • @kowalskijan584 09:11:17
  Żydowski peowski nieukarany do dziś złodziej Langman vel Lewandowski powiedział: po co Polakom majątek, Polakom wystarczy praca...

  https://filing.pl/lista-74-firm-ktore-kiedys-byly-polskie-ale-zostaly-sprzedane/
 • @kula Lis 69 19:27:50
  "Prezydent i premier 28 maja ogłosili, że 750 mld euro na walkę z kryzysem zaproponowane przez Komisję Europejską to „dowód, że głos Polski w Europie jest uwzględniany, słyszany i doceniany".

  https://oko.press/morawiecki-i-duda-glos-polski-nadaje-ton-w-ue/
 • @kowalskijan584 09:11:17
  To są skutki polityki globalizacji gdzie nie ma miejsca na patriotyzmy i państwa narodowe. Ogromna chciwość całkiem małej grupy, jaka to nacja możecie się państwo domyśleć sami. Każdy ekonomista który otwarcie się przeciwstawiał, był niszczony. Potrzebni byli żydowscy profesorowie po WUMLach Bucholtze vel Balcerowicze żeby mogli wyprzedać i zrujnować narodowe gospodarki. Kto pamięta PRL, przypomina sobie Gierka i budowę huty Katowice. Ogromny kombinat hutniczy budowany praktycznie przez cały naród. I co, dziś jest w cudzych rękach bo Polska nie potrzebuje takich wyrobów? Sama nie potrafiła poprowadzić takiej produkcji ? Wiele podobnych przykładów można znaleźć. Dlaczego postkomuniści to zrobili ? Bo im powiedziano, dziś jesteście Europejczykami, socjaldemokratami. Tylko macie robić to czego od was żądamy. I teraz wychodzi na to, że Gierek był większym patriotą niż ci co byli przez te lata wymienione przez Premiera. Zadłużył, ale budował w Polsce dla Polaków i musiał kombinować pomiędzy zachodem i ,,wielkim bratem" a ci sprzedawali POtem za 5 - 15% wartości + POd stolikiem. Jak premier o tym mówi to jest o tym wiedza, więc może czas na rozliczenie tych którzy to robili! Zatem powstaje pytanie czy wyprzedaż za 15% wartości, do czego przyznał się żydowski peowski nieukarany do dziś złodziej Langman vel Lewandowski, całego majątku narodowego nie podpada pod paragraf zbrodni przeciwko narodowi polskiemu i nie podlega przedawnieniu. Tusk z Kopaczką w 8 lat wyprzedali majątek ze Skarbu Państwa za 59 mld, zadłużyli Polskę, zajumali pieniądze z OFE i gdzie te pieniądze są..i oni chcą rządzić Polska i śmią krytykować obecnych gospodarzy. Nawet fabryki wódek oraz technologie produkcji posprzedawali PO sukinsyny! Fabryki mebli też sprzedali za ...wszy! A żydofolksdojcz Tusk przezornie siedzi w brukselce i rżnie jewropejczyka ta wredna świnia! Za masową wyprzedaż majątku narodowego odpowiadają głównie rządzący. W wielu jednak przypadkach odpowiedzialność ponoszą szeregowi pracownicy prywatyzowanych zakładów. Bo kupujący obiecał lepsze warunki pracy, czy brak zwolnień na 2-3 lata. Dlaczego nikt za to nie poszedł siedzieć?? To jest siarczysty policzek wymierzony Polakom! Nie dosyć, że nie siedzi nikt, to jeszcze ci ludzie zajmują kluczowe stanowiska i dalej mają ogromny wpływ na ważne decyzje. To nie powinno mieć miejsca.    
 • @kowalskijan584 09:11:17
  Żydokomunistyczna i pedalska Europa nie pozwoli na to, by ktoś próbował postawić przed sądem swoich agentów! W końcu wykonali dla nich kawał dobrej roboty i dokonali IV rozbioru Polski, tym razem gospodarczego! Ja mam jednak nadzieję na to, że te mendy w końcu staną przed niezależnym od PO sądem!
 • @kula Lis 69 09:44:10
  W kwestii globalizacji, UE, kasty sędziowskiej, PO mamy podobne zdania.
  W kwestii PiS-diametralnie się różnimy.

  PO nakradł miliardy?
  PiS przez niepotrzebną "kwarantannę" narobi jescze większych strat.

  Nie wiem, dlaczego nie dociera, że PiS miał 8 lat na przygotowanie reform i 5 lat na ich wprowadzenie i tego nie zrobił. Co dyskwalifikuje go do władzy tak samo jak PO/KO. To jasne dla każdego kto trzeźwym okiem patrzy na polską politykę.

  "PiS-PO jedno zło".
 • @Pedant 09:39:26
  To fejk nius dla maluczkich którzy nie wiedzą, że musimy Niemcom oddać ze stuprocentową marżą, A wszystko to z naszych podatków. To nie jest odbudowa. To są nasze pieniądze które z powrotem wracają do nas z przeznaczeniem na dewastację tego co mamy najcenniejsze. Zaprzepaszcza się nasze narodowe skarby (węgiel i w zasadzie geotermię bo też niewiele się o niej mówi) przez które możemy być niezależni energetycznie i uzależnia surowcowo i technologicznie od obcych (gaz, nieefektywne drogie szkodliwe wiatraki panele słoneczne, być może w przyszłości najdroższy i najbardziej niebezpieczny uran,). To tak jakby Kuwejtowi kazać zrezygnować z ropy i przestawić się na wiatraki albo panele i daĆ na to środki.
 • @kula Lis 69 10:47:38
  "To fejk nius dla maluczkich którzy nie wiedzą, że musimy Niemcom oddać ze stuprocentową marżą"

  Fake news? Znaczy się prezydent i premier tego nie powiedzieli?

  "Prezydent i premier 28 maja ogłosili, że 750 mld euro na walkę z kryzysem zaproponowane przez Komisję Europejską to „dowód, że głos Polski w Europie jest uwzględniany, słyszany i doceniany".
 • @Pedant 11:16:19 To są pieniądze odzyskane z zapłaconych składek do tej całej unii.
  Włochy, Hiszpania i Polska. Trzy największe państwa UE poza Niemcami i Francją i trzy najbardziej wydrenowane gospodarki przez Niemcy i Francję? Przypadek? Ile będziemy musieli do tego dołożyć, czytaj jaki kredyt w europejskim banku będzie trzeba wziąć, aby kupić, towary, technologie (np. energetykę jądrową) i usługi od.... no, właśnie, od kogo? O okrętach podwodnych nie wspomnę. Czy to nie jest czasem tak, że za te pieniądze i kredyty na ich uzupełnienie mamy rozruszać gospodarkę, ale nie naszą tylko ich, bo my liczących się polskich przedsiębiorstw od czasu wielkiej wyprzedaży ciągle prawie nie mamy. Jeżeli ta spiskowa teoria nie jest pozbawiona sensu, to Spurek, Jourova i inne pieski mogą sobie poszczekiwać o powiązaniu dotacji z praworządnością. Liczą się pieniądze, a te są dawane nam po to, aby dać zatrudnienie i zyski państwom starej Unii. I co, pozbędą się takiej możliwości? Dadzą sobie te pieniądze, a swoje towary i usługi komu sprzedadzą? Biedakom co nie mają pieniędzy? A kto da zarobić ich bankom na kredytach? Jak część kasy dostaną „za darmo”, to na bank skuszą się na kredyty, uzależniając się znowu na wiele lat.
 • @kula Lis 69 12:10:03
  Fake news? Znaczy się prezydent i premier tego nie powiedzieli?

  "Prezydent i premier 28 maja ogłosili, że 750 mld euro na walkę z kryzysem zaproponowane przez Komisję Europejską to „dowód, że głos Polski w Europie jest uwzględniany, słyszany i doceniany".
 • @kowalskijan584 10:08:22
  Zapomniałeś jak było za PO i PSL? W zimie wyrzucali z mieszkań matki z dziećmi. Żeby nie PiS to tak dalej by było. No i tak będzie jak POKO dorwie się do władzy, nie będzie świetlnej przyszłości. Będą eksmisje, ludzie na dworcach, w kanałach i szałasach będą mieszkać. W parkach na ławkach będą spać przykryci gazetą Gównianą.
 • @kula Lis 69 12:39:40
  "Zapomniałeś jak było za PO i PSL? W zimie wyrzucali z mieszkań matki z dziećmi. Żeby nie PiS to tak dalej by było. No i tak będzie jak POKO dorwie się do władzy, nie będzie świetlnej przyszłości. "

  A Ty przeczytałeś cały mój krótki komentarz ?

  Kończył się "PiS PO jedno zło".

  "Będą eksmisje, ludzie na dworcach, w kanałach i szałasach będą mieszkać. W parkach na ławkach będą spać przykryci gazetą Gównianą."

  O to już zadba PiS, który swoją niszczycielską "kwarantanną" dobija właśnie Polaków. Sam zauważyłeś, że znowu chcą nas zadłużać biorąc 68 mld od UE. I kto to robi? PO? Nie, robi to PiS. Myśl ! Obudź się. PiS i PO to jedno zło.

  NIestety PiS-owców wytresowali tak, żeby widzieli tylko alternatywę "jak nie Pis to złe PO" i nie byli w stanie dostrzec innych rozwiązań.
  Albo PiS kupuje sobie wyborców, albo ich straszy. Nic nowego sub sole
  "marchewka i kij".
 • @kula Lis 69 12:39:40
  "Zapomniałeś jak było za PO i PSL? W zimie wyrzucali z mieszkań matki z dziećmi. Żeby nie PiS to tak dalej by było."

  Wyrzucali do niedawna. PiS i PO ...

  Dopiero teraz z powodu epidemii PiS wprowdził specjalny zapis: "W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego."

  Jak się epidemia skończy, zapis przestanie obowiązywać.
 • @Pedant 13:14:14
  Nie ten zapis wprowadzona za pierwszej kadencji PiSu na stałe.
 • @kowalskijan584 13:13:54
  Jakoś ja nie czuję się dobijany, nie jest mi źle, a wręcz odwrotnie dobrze.
 • @kula Lis 69 13:38:40
  "Nie ten zapis wprowadzona za pierwszej kadencji PiSu na stałe."

  Nie umie Pan czytać? "W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19"
 • @kula Lis 69 13:40:42
  Piszesz bardzo fajne posty i komentarze, dopóki sprawa nie dotknie tematu PiS. Wtedy ślepniesz jak najgłupszy wykształciuch.

  "Prognozujemy, że w 2020 r. krajowa gospodarka skurczy się o 4,4%, doświadczając pierwszej od 1991 r. recesji."

  https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-koronawirus-a-bezrobocie-w-polsce-rewidujemy-w-dol-prognozy,nId,4491114

  I dalej nie dociera do Ciebie, że PiS miał 8 lat na przygotowanie reform i 5 na ich wprowadzenie i nic nie osiągnął. Nawet z głupią kastą sędziowską sobie nie poradził. A wiesz dlaczego? Bo nie chce.
  Każdy normalny człowiek to widzi.
 • @kowalskijan584 14:06:11
  W 1983 roku został nakręcony film pt "Jak napaść na państwo?" . W filmie tym wypowiada się Jurij Bezmienow (znany również pod nazwiskiem Tomas David Schuman oraz Jurij Makiejew), radziecki tajny współpracownik KGB pracujący jako dziennikarz, w 1970 zbiegły do Ameryki Północnej. Wyjaśnia on, że współczesna wojna to nie działania zbrojne. Przedstawia on transformacje ustrojów jako powolny proces zwany "przewrotem ideologicznym", składający się z 4 etapów: "demoralizacji", "destabilizacji", "kryzysu" i "normalizacji". Jego skuteczność polega głównie na tym, że narody do samego końca nie chcą uwierzyć, że są poddane procesowi TRWALEJ ZMIANY MENTALNEJ. Szczególną uwagę zwraca na etap "demoralizacji" trwający zwykle od 15 do 20 lat. W tym okresie "dywersja ideologiczna" prowadzona jest w 6 obszarach:
  1. Religii (poprzez jej ośmieszanie, promowanie różnych sekt i kultów),
  2. Oświaty (minimalizowanie nauki przedmiotów ścisłych, tj. matematyki, fizyki, chemii na rzecz np. plastyki, wychowania seksualnego lub wąskich zagadnień w kulturze),
  3. Życia społecznego (powoływanie nowych organizacji w zamian za tradycyjne),

  4. Struktury władzy (powoływanie nowych struktur, nadanie dużej władzy mediom),
  5. Sfery pracowniczej (zwiększanie biurokracji),
  6. Porządku publicznego (podważanie kompetencji wymiaru sprawiedliwości, równolegle przedstawianie pozytywnych cech sprawców zbrodni).
 • @kowalskijan584 14:06:11
  Ta platforma, to w swojej determinacji, sięga po osobników, którzy są do PO coraz większym balastem, no bo był niemiecki agent Oscar, ruski agent" Litwin" był aferzysta hazardowy, teraz niedawno ta, ta z Błońska, Borys z budki, Czaskowski z Czajki no i w końcu mistrz Polski w kopertomanii, to wszystko to przestępcy, przekraczający w wyniku skazania wyrokiem min. 8 lat do dożywocia. Burdelotwórcy polityczni.
 • @kula Lis 69 14:15:08
  W tym okresie "dywersja ideologiczna" prowadzona jest w 6 obszarach:
  1. Religii (poprzez jej ośmieszanie, promowanie różnych sekt i kultów),

  To robi PiS. SuperKatolik- Łukasz Szumowski zawierzył służbę zdrowia Maryji, po czym zrobił sobie przekręt na kilka milionów. Katolicka moralność w pełni :)

  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-05-29/minister-zdrowia-zawierzyl-polska-sluzbe-zdrowia-matce-boskiej/
  "Na zakończenie mszy św. podczas 94. pielgrzymki służby zdrowia na Jasną Górę został wypowiedziany Akt Zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej." :D

  2. Oświaty (minimalizowanie nauki przedmiotów ścisłych, tj. matematyki, fizyki, chemii na rzecz np. plastyki, wychowania seksualnego lub wąskich zagadnień w kulturze),

  To robi PiS. W szkołach jest więcej religii niż geografii. Dużo religijnej aktywności kosztem nauki.

  3. Życia społecznego (powoływanie nowych organizacji w zamian za tradycyjne),

  To robi PiS. Pozwala takim ruchom dobrze egzystować.

  4. Struktury władzy (powoływanie nowych struktur, nadanie dużej władzy mediom),
  To PiS zawłaszczył TVP.

  5. Sfery pracowniczej (zwiększanie biurokracji),
  To PiS nie usuwa ciągle tylko tworzy nowe paragrafy i utrudnienia.

  6. Porządku publicznego (podważanie kompetencji wymiaru sprawiedliwości, równolegle przedstawianie pozytywnych cech sprawców zbrodni).

  To robi PiS pacyfikując policją pokojowych przedsiębiorców, nie rozliczając aferzystów z PO.

  Ładnie dowaliłeś PiSowi :D
 • @kowalskijan584 14:40:44
  Mój komentarz sprzed 10. lat (forum G.W., 18.01.2010 rok), który najwyraźniej „opozycja totalna” potraktowała wprost jako instrukcję! (kontynuuje to nie tylko w Polsce, ale także kłamliwymi donosami w instytucjach UE oraz w innych krajach…) To ścisłe zastosowanie przepisu”: Co bym robił, gdyby zależało mi na osłabieniu Polski, a miał na to wpływ? Czyniłbym, co następuje: 1) obniżał autorytet Głowy Państwa - i w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym,
  2) skłócałbym polskich polityków, starał się zająć ich uwagę rozgrywkami personalnymi, a nie sprawami ważnymi dla kraju, 3) budziłbym nieufność w stosunkach z naszym najistotniejszym sojusznikiem - USA, psułbym te relacje: bardziej osamotniona Polska jest bowiem w interesie jej wrogów, 4) wyśmiewał się z polskiej historii, wyolbrzymiał polskie wady narodowe, eksponował złe momenty naszych dziejów, wmawiał Polakom niepopełnione grzechy i zbrodnie, wyolbrzymiał winy i grzechy rzeczywiste, 5) obniżałbym morale narodu, podkreślałbym rzekomą zaściankowość Polaków, nasz „prowincjonalizm”, zapatrzenie w historię podnosiłbym jako straszny błąd, a nie zaletę,
  6) na każdym kroku wmawiałbym, że Polska zawsze, w każdym momencie musi płynąć z europejskim prądem, podporządkowywać się głównemu nurtowi w UE, tworzonemu przez największe i najbogatsze państwa, po prostu minimalizowałbym znaczenie Polski i redukował aspiracje polityczne narodu polskiego,
  7) doprowadził do sytuacji, że zdecydowana większość mediów byłaby w rękach kapitału obcego, 8) umożliwiłbym prawne i ekonomiczne przejęcie przez cudzoziemców polskiego systemu bankowego. 8) doprowadził do sytuacji, że zdecydowana większość mediów byłaby w rękach kapitału obcego, 9) umożliwiłbym prawne i ekonomiczne przejęcie przez cudzoziemców polskiego systemu bankowego,
  10) podjudzał do rezygnowania z „nadmiernych” zadań i roszczeń gospodarczych wobec Unii Europejskiej, zarówno w okresie przed akcesyjnym, jak i teraz, 11) starałbym się przestawić relacje Polski z głównymi sąsiadami na stosunki wasalne (z Niemcami), popsuć je przez opuszczenie sojusznika w ważnym momencie sporu, w którym wspólnie uczestniczymy (Litwa) lub okazując całkowite lekceważenie, choćby przez demonstracyjne zwlekanie z wizytą szefa rządu (Ukraina) albo rezygnując w praktyce z jakichkolwiek własnych interesów czy rewindykacji (Rosja),
  12) niszczyłbym i dezawuował tych polskich polityków, którzy walczą o interes narodowy i państwowy Rzeczypospolitej,
  13) w sporach między Polską a Unią, Polską a Rosją, Polską a Niemcami itd. uruchamiałbym media, aby konsekwentnie stawały po stronie adwersarza (konkurenta, przeciwnika) Polski - tak, aby władze RP musiały mieć dodatkowy problem w tłumaczeniu swoich racji własnej opinii publicznej. Tak bym czynił, gdybym był wrogiem Polski. Znamienne jednak, że takie właśnie, skatalogowane przeze mnie działania możemy już obserwować i to codziennie. Podejmują je znani politycy, uznani dziennikarze, dobrze opłacani eksperci. I nie obchodzi mnie czy robią to z głupoty czy z wyrachowania. Program wrogów Polski już jest wcielany w życie. Dzień po dniu. Na naszych oczach. W niemałej mierze - za nasze pieniądze.
 • @kula Lis 69 16:54:38
  W żadnym punkcie nie odnosisz się merytorycznie do moich uwag.

  Jesteś niereformowalny PiS-ior i twoja wiara w PiS tak jak wiara "europejczyków" w PO razem, wespół w zespół
  prowadzisz Nas do zagłady Polski.

  Przyjdzie na takich czas, tak jak i na PO-paprańców. Wspomnisz moje słowa.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031