Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
807 postów 4231 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Manifest Obywatelski - zaczynamy!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie czekajmy na zagładę, twórzmy oddolne struktury Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego

 

 
W  dniu dzisiejszym na adresy centralnych urzędów władzy państwowej: Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Państwowej Komisji Wyborczej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także sejmowych klubów poselskich oraz  do wiadomości Polskiej Agencji Prasowej został przesłany poniższy Manifest Obywatelski.
 
 
 
 
 
 
 
MANIFEST OBYWATELSKI
ogłoszony w Warszawie, w dniu 20 maja 2020 roku,
w związku z pogłębiającym się kryzysem wyborczym i politycznym
My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej, zarówno osoby prywatne, jak i członkowie organizacji i ruchów społecznych, reprezentowani, jak i nie reprezentowani w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażamy zdecydowane przekonanie, że w obecnej sytuacji państwa, gospodarki, polskich przedsiębiorców i polskich rodzin oraz naruszania podstawowych praw obywatelskich:
nie wybór prezydenta, ale radykalna naprawa całości ustroju konstytucyjnego jest pierwszą i najpilniejszą potrzebą zdestabilizowanej Polski !
W trakcie toczącej się od 5 lutego 2020 r. kampanii wyborczej – w związku z zarządzonymi przez panią marszałek Sejmu Elżbietę Witek na 10 maja 2020 r. wyborami na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – premier Mateusz Morawiecki, w towarzystwie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, ogłosił z dniem 14 marca stan epidemiczny.
Od tego dnia My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, przez ponad dwa miesiące jesteśmy biernymi świadkami chaotycznych i w wielu momentach bezprawnych działań władz najwyższych. Te praktyki lekceważące konstytucyjne reguły ustrojowe – według najnowszych oświadczeń i czynów – władze zamierzają kontynuować.
My, obywatele Rzeczypospolitej, czyli ponad. 30 mln Polaków żyjących w kraju i ok. 20 mln Polaków żyjących tymczasowo lub na stałe na emigracji, jesteśmy, jak się okazuje, niemal zbędnymi i niepotrzebnymi elementami życia politycznego i państwowego. Liczy się tylko gra polityczna rządzących i opozycyjnych partii i koterii partyjnych, które, jeśli się im bliżej przyjrzymy, są bezpośrednimi, bądź dziedzicznymi, przepoczwarzonymi spadkobiercami umów okrągłostołowych. Są to zatem w istocie partie oraz partyjne koterie polityczne i biznesowe wyrosłe na gruzach zdewastowanego, rozkradzionego lub sprzedanego w trybie paserstwa – majątku i dorobku narodowego powstałego w pewnej części jeszcze za czasów II Rzeczypospolitej, ale w olbrzymiej większości w okresie tzw. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Nieodparcie nasuwa się pytanie, czy My, Naród Polski, czyli wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, jak stwierdza Preambuła obowiązującej Konstytucji – mamy milcząco i biernie przyglądać się samowoli, lekceważeniu Narodu, państwa polskiego i jego Konstytucji przez aktualnie rządzące oraz opozycyjne, partie polityczne i ich zaplecza – nie tylko bezpośrednio powiązane strukturami organizacyjnymi ogólnokrajowymi i lokalnymi, ale także całą siecią zawłaszczonych instytucji ustrojowych, gospodarczych, medialnych, włącznie z organami wykonawczymi i służbami mającymi gwarantować ład i bezpieczeństwo państwa ?!
W świetle aktualnej sytuacji – zdestabilizowanego i osłabianego państwa, tak w wymiarze instytucji państwowo-administracyjnych, jak i całości społeczno-gospodarczego organizmu państwa, włącznie z sektorem samorządowym i prywatnym, instytucjami publicznymi, z przedsiębiorstwami, gospodarstwami rolnymi, gospodarstwami rodzinnymi i osobami indywidualnymi – nasuwa się pytanie: jakim prawem, na zasadzie jakiej legitymacji ustrojowej i politycznej, obecne partie marginalizują i nie liczą się z głosem najważniejszego podmiotu życia państwowego jakim są obywatele stanowiący Naród, wyposażeni w niezbywalne prawa polityczne i obywatelskie, ale także wyposażeni w nienaruszalną co do zasady godność osobistą opartą o wartości ogólnoludzkie i wartości wyrosłe na gruncie historycznego dziedzictwa narodowego?!
Nasuwa się także bardzo pragmatyczne pytanie: czy w obecnej sytuacji zdestabilizowanej Polski – czemu winne są nie tylko obiektywne okoliczności tzw. pandemii, ale przede wszystkim konkretne osoby i instytucje władzy państwowej – wybór prezydenta jest pierwszą i najważniejszą potrzebą?! Czy kadencja obecnego prezydenta nie winna trwać aż do naturalnego jej upływu, a wybór następcy nie powinien prowadzić do zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu ?!
My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek postawić takie pytania oraz żądać od najwyższych władz odpowiedzialności i niezwłocznych działań na rzecz dobra wspólnego.
Dlatego My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej
odwołując się do niżej wymienionych artykułów Konstytucji, a mianowicie:
art. 1, art. 2, art. art. 4, art.7, art. 8, art. 11. art. 12, art. 14, art. 22, art. 23, art.24, art. 26, art. 30, art. 31, art.32, art.34, art.36, art.37, art.39, art.40, art.41, art.42. Art.43, art.44, art.47, art. 49, art. 50, art.51. Art.52, art.54, art.55, art.57, art.58, art.59, art.60, art.61, art.62, art.63, art.64, art.65, art.67, art.68, art.69, art.70, art.71, art.72, art.73, art.74, art.art.76, art.77, art.79, art.80, art.82, art.83, art.84, art.85, art.86, art.87, art.88, art.90, art.91, art.93, art.96, art.97, art.98, art.99, art.100, art. 101, art.107, art.108, art.114, art.126, art.127, art.128, art.129, art.130, art.131, art.144, art.146, art. 147, art.148, art.149, art.150, art.151, art.156. Art.157, art.159, art.162, art.173, art.174, art.175, art.178, art.183, art.188, art.189, art.190, art.191, art.195, art.198, art.202, art.203, art.204, art.208, art.213, art.214, art.216, art.217, art.220, art.228, art.230, art.231, art.232, art.233,
a także kierując się naczelną zasadą ustrojową – Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli oraz wolą Narodu – jako jedynego suwerena, odwołując się do dobrych praktyk stanowienia prawa w oparciu o zasadę tzw. ciszy legislacyjnej, a przede wszystkim opowiadając się za przestrzeganiem równych praw obywateli i mając na uwadze powagę państwa polskiego tak na arenie krajowej, jak i międzynarodowej oraz kierując się względami bezpieczeństwa państwa polskiego – żądamy od naczelnych władz państwowych decyzji i odpowiedzialnych działań, szanujących Konstytucję oraz ład publiczny.
Oczekujemy w trybie pilnym:
 1. Oświadczenia pana Andrzeja Dudy o zakończeniu misji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na skutek upływu kadencji i opróżnieniu urzędu z dniem 6 sierpnia 2020 r.
 2. Niezwłocznego podania się do dymisji rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz powołania przez Zgromadzenie Narodowe, na wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, technicznego rządu koalicyjnego spośród kandydatów rekomendowanych przez obecne w Sejmie i Senacie partie polityczne.
 3. Powołania nowego marszałka Sejmu.
 4. Zarządzenia przez nowego marszałka Sejmu, w dniu opróżnienia urzędu przez obecnego prezydenta, nowych wyborów prezydenckich, wraz z tymczasowym przejęciem obowiązków prezydenckich przez marszałka Sejmu.
 5. Przeprowadzenia wyborów prezydenckich.
 6. Rozwiązania Sejmu i Senatu przez nowo wybranego prezydenta i zarządzenie nowych wyborów do Sejmu i Senatu.
 7. Przeprowadzenia wyborów parlamentarnych.
 8. Powołania nowego rządu przez prezydenta .
Przypominamy rządzącym, że wybory prezydenckie, to w swojej formule prawnej i organizacyjnej nie wybory partyjne, ale powszechne, bezpośrednie, równe i przeprowadzane w trybie tajnym wybory obywatelskie, ogólnonarodowe.
W przypadku kontynuowania przez obecne władze dotychczasowych działań będących pogwałceniem norm konstytucyjnych i naruszeniem kodeksu wyborczego, będących dyskryminacją partii pozaparlamentarnych oraz ewidentnym marginalizowaniem grup obywateli nie mających równych warunków odnośnie procedury i trybu zbierania głosów poparcia dla własnych kandydatów, jak również równego dostępu do mediów i technicznych sposobów prezentowania programów wyborczych z kandydatami partii obecnych w parlamencie – wzywamy naszych Rodaków w kraju i za granicą, Polki i Polaków, do bojkotu zbliżających się wyborów prezydenckich.
Polki i Polacy, musimy walczyć o respektowanie niezbywalnych praw obywatelskich i politycznych oraz o prawo decydowania o naszej przyszłości !
Dlatego w przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych oczekiwań wobec naczelnych organów państwa wzywamy Polki i Polaków do tworzenia oddolnych struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego na szczeblu gmin, powiatów i województw w Polsce oraz w najważniejszych skupiskach emigracyjnych za granicą.
Celem Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego będzie wyłonienie elektorów do wyboru Konstytuanty i powołania Tymczasowego Rządu Ocalenia Narodowego.
Oczekując do końca maja 2020 r. na uznanie przez władze Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego w niniejszym Manifeście planu rozwiązania kryzysu wyborczego i politycznego, My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej – zarówno osoby prywatne, jak i członkowie organizacji i ruchów społecznych, reprezentowani, jak i nie reprezentowani w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej – podzielający ideę niniejszego Manifestu i podpisani pod jego tekstem – przystępujemy natychmiast do tworzenia struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego oraz uzgadniania podstawowych kierunków programowych.
Warszawa, dnia 20 maja 2020 r.
Lista sygnatariuszy:
 1. Paweł Ziemiński, przewodniczący partii Polska Patriotyczna i prezes zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, Łódź
 2. Dariusz Kosiur, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna i wiceprezes zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, Otwock
 3. Zbigniew A. Wesołowski, Koordynator Światowego Ruchu Polaków i Polonii, Prezes zarządu Fundacji Pomagamy, zgłoszony kandydat w nieodbytych wyborach na urząd prezydenta RP w dniu 10.05. 2020 r., Szczecin
 4. Ryszard Opara, właściciel i redaktor naczelny portalu Neon24.pl, Australia
 5. Marek Włodarczyk, inż. elektryk, Bełchatów
 6. Wojciech Mateńka, członek partii Polska Patriotyczna, kandydat w wyborach do Senatu w 2019 r., zgłoszony kandydat w nieodbytych wyborach na urząd prezydenta RP w dniu 10.05. 2020 r., Łuków
 7. Piotr Urban, Niemcy
 8. Marek Krasnopolski, Przewodniczący Krajowego Ruchu Polaków, emerytowany Nadinspektor Policji, Koszalin
 9. Zbigniew Okrasiński, Sekretarz Krajowy partii Polska Patriotyczna, emerytowany oficer pożarnictwa, Ełk
 10. Andrzej Skorski, członek Prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna, Warszawa
 11. Nabil Malazi, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, Warszawa
 12. Mirosław Linczuk, emerytowany oficer pożarnictwa, Czarna Wieś, woj. podlaskie
 13. Artur Kowalski, właściciel internetowej telewizji Tvwarszawapll, Warszawa
 14. Ryszard Piątek, ekspert Krajowego Ruchu Polaków, przedsiębiorca budowlany, Świdwin
 15. Eugeniusz Maciejewski, przewodniczący partii Piast – JMEN, Turek
 16. Grzegorz Niedźwiecki, przewodniczący stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, Jelenia Góra
 17. Ewa Biskupska, ekspert Krajowego Ruchu Polaków, emerytka URM, Warszawa
 18. Anna Szmigiel, emerytowana pielęgniarka, Łódź
 
Z dniem dzisiejszym My, przedstawiciele Narodu Polskiego, Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym przystępujemy do tworzenia oddolnych struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego, poczynając od wspólnot sąsiedzkich, gmin, powiatów, poprzez województwa, aż do szczebla Ogólnopolskiego Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego, którego skład stanowić będą wybrani i rekomendowani przez pośrednie szczeble organizacyjne – przedstawiciele Narodu Polskiego.
Pora postawić tamę destrukcji i dewastacji państwa oraz niszczenia podstaw ekonomicznych, demograficznych, zdrowotnych, socjalnych i kulturowych Narodu Polskiego. Dosyć chaosu, lekceważenia ustroju państwa, naruszania przyrodzonych praw istoty ludzkiej, a także praw politycznych i obywatelskich Polaków ! Polska należy do Polaków a nie do skorumpowanych i zdemoralizowanych mafii partyjnych!
Polki i Polacy, Rodacy!  Nie czekajmy na zagładę, twórzmy oddolne struktury Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego. Wybierzmy prawdziwych gospodarzy naszej Ojczyzny!

 

KOMENTARZE

 • @dolby 15:13:18
  Pan może nadal "konfrontować", ale na szczęście wielu Polaków wyciągnęło już wnioski i postanowiło działać.
 • @dolby 15:59:06
  nie marudz , myslisz , wiec jestes . Trzeba poprzec wreszcie cos konkretnego . Dalej zobaczymy
 • @dolby 15:59:06
  Nieuważnie pan przeczytał treść Manifestu. My nie piszemy na Berdyczów tylko wymagamy określonych działań. A nie czekając na efekty i nie klepiąc jedynie w klawiaturę i nie twierdząc, że „wszystko to na nic i za późno” jeżeli chcemy być panami własnej Ojczyzny, wiemy, że musimy sobie to wywalczyć, bo trwa wojna. Dziwię się , że tego pan nie zauważył ?!

  Zamiast utrwalać psychiatryczną wersję kraju nad Wisła spodziewam się raczej, że pan poinformuje na jaki adres mamy przesłać instrukcję działania, a pan nie czekając niech wśród najbliższego otoczenia 3-5-10 osób spopularyzuje treść Manifestu i stworzy choć najmniejsza grupę do działania. I tylko niech pan się nie tłumaczy, że wokół same mohery, PiSiory, folksdojcze lub LGBTpojeby :)))

  Mit o tzw. bratnich siłach zawsze jest popularyzowany przez leniów i tchórz, bądź beneficjentów bagna, w którym żyjemy.
 • @stanislav 16:55:00
  prosze przeslac do mnie na poczte wewnetrzna
  pozdrawiam
 • Nowy zajazd i stara tradycja.
  Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, Ja z synowcem na czele, i? – jakoś to będzie!

  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
 • Manifest
  Manifest świetnie zredagowany i absolutnie na czasie.
  Czy będzie oddźwięk społeczny?
  To zależy od społeczeństwa, od tego czy wyjdzie z letargu i zobojętnienia. Czy dołączą do grupy która podpisała Manifest strajkujący w Warszawie przedsiębiorcy i kandydaci na prezydenta RP
  Jakieś niezadowolenie z rządów i zarządzeń pandemiami w społeczeństwie istnieje i narasta i być może rządzący to wyczuwają.
  Warto popracować nad tym by wszyscy niezadowoleni i protestujący łączyli się w jedno wspólne środowisko odrzucając prywatne ambicje i aspiracje do liderowania.
 • @Anna-PK 18:56:48
  „A, ja myśle, ze panowie
  duza by juz mogli mieć,
  ino oni nie chcom chcieć!”
  Czepiec do Dziennikarza

  „Wyście sobie, a my sobie.
  Każden sobie rzepkę skrobie”
  Radczyni do Kliminy

  St.Wyspiański, "Wesele"
 • @stanislav 20:06:30 Ja zacytowałam Mickiewicza, bo on jest
  poetą, która między innymi słynie z Wielkiej Improwizacji.
  Mnie się wydaje, że w Polsce improwizacja jest wpisana w politykę państwową.
  Wiele rzeczy nie rozumiem, które wydają mi się ważne, ale one nie są ważne nikomu w Polsce.
  Pierwszą zagadką, jaka mnie od lat nurtuje, jest tragiczny lot do Smoleńska. W samolocie oprócz polityków cywilnych, którzy odpowiadają przed wyborcami, było też wojsko, a konkretnie Sztab WP. część dowództwa NATO.
  Kto na jakiej podstawie prawnej wsadził ten sztab do samolotu i wysłał poza granice państwa, do Rosji, którą uważa się w Polsce za wroga Nr.1?

  Myślę, że to jest część tej Polskiej Wielkiej Improwizacji, "ty nad poziomy wylatuj" nie wiedząc nawet, gdzie jest ten poziom.
 • "W całości popieram"
  Panie Pawle! Popieram w całości i włączam się w Pana inicjatywę. Za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytam o szczegóły. Pozdrawiam. Andrzej Dziąba.
 • @Anna-PK 22:03:24
  A ja jestem nie za " improwizacją", ale za organizacją. Taki sztab, jacy generałowie.
 • @Analityk 22:06:33
  Zapraszamy. Gdzie My, tam granica...taki był jak sobie przypominam tytuł jednego z odcinków " Czterech pancernych i psa" :))) Zacznijmy wokół siebie, potem w gminie, w powiecie , województwie...bez kosztownych, bezpłodnych wycieczek do Warszawy na reżyserowane i kontrolowane...demonstracje. To nadzorcy mają jeździć po kraju, a nie my...a na szczęście nadzorców jest zbyt mało...a poza tym część z nich też potrafi myśleć...i też ma rodziny :)))
 • @stanislav 23:48:16
  Nie wiem, co napisać.
  Nie wiem, bo nie widzę u siebie w domu, na ulicach, w przestrzeni publicznej, Polaków.
  Widzę demokratyczne bydło. Stada człekopodobnych zombie zahipnotyzowanych telaviwzorem.

  W moim najbliższym otoczeniu, w tym dla własnej rodziny, jestem WARIATEM. Wg nich III RyPy jest wolna, suwerenna, DEMOKRATYCZNA, "polski" kosciół katolicki nie jest represjonowany (to najważniejsze!!!), rząd i politycy tak ładnie się modlą, na "CAŁYM" świecie szaleje "virus", a ja bym chciał robić "rewolucję.

  Jestem WARIATEM.

  Chcę zmian, których nie chce nikt, kogo znam.
  Jeśli moi Rodacy-znajomi, rodzina chce "zmian", to co najwyżej w obszarze demokratycznych "wyborów", czyli pokłócą się między sobą w tym, którą antypolska żydowska świnia-kryminalista chce więcej dobra Polaków (ukraść!!!).

  Teraz po blisko 3 miesiącach wirusowej hutzpah u mnie więcej ludzi nosi te kurewskie maseczki, niż na początku wprowadzenia tego bezprawnego zarządzenia szumowiny z podkrążonymi kaprawymi ślepiami.
  Najgorsze, że najgorliwsi w ich zakładaniu na puste ryje są ludzie młodzi, nastoletni, dwudziestoparoletni. Z drugiej strony nie ma się czemu dziwić.
  Tzw. "milenialsi" to pokolenie całkowicie stracone.
  Durnie "wykształcone" bez mózgów, do "pracy" w młodym, kreatywnym, dynamicznym, między-narodowym zespole. Kochają demokrację i WOLNOŚĆ(!!!).

  Dla kogo walczyć o Polskę? Z kim walczyć o Polskę? CZYM walczyć o Polskę?

  Generałowie polscy, niczym skurwiali rycerze pod Giewontem, śpią, o reszcie hołoty nie wspominając. Ewentualnie, jak zbrodniarze-najemnicy, bombowo zakładają największą "wartość" "cywilizacji łacińskiej" czyli przeklętą demokracją gdzieś po świecie.

  Nie chce mi się już żyć. Nie mogę na to wszystko patrzeć.
  Patrzyłem 30 lat jak Polska umierała. Teraz zostanie dorżnięta. Scyzorykiem rabina do obrzezania.
  A parchy wypiją polską krew, niczym te zboczeńce:
  https://i.ytimg.com/vi/rLcXvgv4FYI/hqdefault.jpg
 • @Kmieć 07:45:25
  Boże uzycz mi pogody ducha ,abym godził się z tym , czego nie moge zmienic , odwagi abym zmieniał to , co moge zmienic , i madrosci , abym odrozniał jedno od drugiego
  Czytam wiekszosc twoich komentarzy i przeczytalem ten z wielkim smutkiem , nie Nie jestes WARIATEM to swiat wokol ciebie zwariowal .
  Te slowa na gorze pozwolily mi zyc jak czlowiek - Wielu z nas nie radzi sobie z emocjami , ale ON dał nam tutaj jakies zadanie do wykonania , zanim odejdziemy ,trzeba je wykonac
  pozdrawiam
 • Do @Kmieć 07:45:25
  Polacy są ogłupiali przez codzienną propagandę żydowska ! a co do młodego pokolenia ? to obraz nędzy i rozpaczy !

  Często zadaje sobie pytanie , w razie wojny to kto Polskę obroni ? jak większość boi się panicznie śmierci i są tak naiwni że nie myślą tylko ślepo wierzą w to co im żydowskie TV powiedzą !!!

  TO KTO OBRONI POLSKĘ ? jak połowa schowa się w domu !

  w czasie wojny Sądy Polowe takich delikwentów tchórzliwych defetystów rozstrzeliwano !!! dziś ci defetyści zarażają swoim tchórzostwem innych i to jest niezwykle Groźne dla Polski !


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • Do pana Stanisłava !
  Polska NIE jest wolnym krajem a jest żydo-rasistowskim obozem dla Słowian ! POLAK NIE MA ŻADNYCH PRAW więc wszelki inicjatywy robione w Polsce są skazane na porażkę ! bo jak tylko żydostwo uzna że coś z tego może wyjść to ludzi pozamykaj nawet bez pretekstu !

  Rządy żydowskich okupantów będą trwać dopóki mają posłusznych dowódców policyjnych którzy wykonają każdy rozkaz ! Jaka dostaną rozkaz zabijać Polaków to rozkaz wykonają i to bez szemrania a do czego są ci najemnicy policyjni zdolni to widzieliśmy ostatnio w Warszawie !

  SIŁĄ żydów w Polsce są posłuszne Hordy najemników policyjnych wraz z ich dowódcami , 70 tys ZOOM -Prewencji maja do swojej obrony żydzi w Polsce !

  [ 56 tyś wojsk Lądowych w Polsce !!! ]

  Tylko w obcym wrogim dla żydów państwie można tworzyć coś polskiego !
  1. TV i RADIO takie Radio i TV wolni Słowianie ! [ radio wolna europa ]
  2. tworzenie drużyn harcerskich z młodych Polaków !

  TO JEST PRAGMATYZM !


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @autor
  Nie chciałbym być złym prorokiem ale takich inicjatyw po 1989r powstawało ok setki.Żadna z nich nie zyskała siły przebicia aby zaistnieć na scenie politycznej.
  Zaczyna się od wielkich słów Polska ojczyzna konstytucja naród (chociaż nie wiem kto was upoważnił do występowania w imię narodu i Polaków Ja przynajmniej nie wyrażam na to zgody)Wszystko pięknie i patetycznie.Później jak już uzbiera się pokaźna grupa chętnych do działania zaczną się drobne przepychanki o program ,większe awantury o przywództwo a na koniec dojdą oskarżenia o to kto jest żydem a kto Polakiem Na 100% dojdzie do awantury między osobami związanymi z KK a wszelkiego rodzaju lewactwa walczącego z kościołem na śmierć i życie .W tej walce autorzy tego apelu staną w jednym szeregu z Urbanem,Kiszczakiem,Jaruzelskim czy Hartmanem I tak się zakończy 101 idea powołania nowej inicjatywy dającej nadzieję Polakom.Jak zawsze skończy się niespełnioną nadzieją a mówią ,że nadzieja jest matką głupich w czym mają trochę racji.

  Nie życzę wam źle,ale jestem na granicy pewności że zakończy się ona tak jak sto poprzednich.
 • @Kmieć 07:45:25
  ---------- zdarzenie 1
  Wczoraj poszłam do okulisty, drzwi zamknięte , na nich wisi kartka z // manifestem o koronawirusie itd// na kartce telefon kontaktowy, zadzwoniłam. Okulista zamknięty do odwołania , zapisy na NFZ dopiero na Wrzesień , pogadałam , okazało się , że i owszem przyjmują ale tylko prywatnie , 210zł , dzisiaj mam badania.
  --------- zdarzenie 2
  Wyszłam z pod drzwi okulisty i spacerkiem przechodziłam przez skwer , na którym siedziało ok piętnaście starszych osób , w maskach / UPAŁ ! /. Zatrzymałam się , usiadłam na ławce obok nich i mówię , o PLANdemii , o tym , że lada dzień wszyscy zachorują na zapalenie krtani itp, namawiam do zdjęcia masek , nagle starszy pan zaczyna mnie wyzywać ,wtóruje mu inne babsko , zrobiło się nie ciekawie . Odchodząc z miejsca , jestem świadkiem jak dwie starsze Panie podchodzą do emeryta i kupują u niego ????? maseczki. Po drodze do parkingu , zatrzymuje mnie starszy rowerzysta w masce i palcem pokazuje na moje usta ,zwracając uwagę , że nie mam maski.
  ----------- zdarzenie 3
  Wsiadam do samochodu , obok przechodzi młoda dziewczyna z wózkiem dziecięcym , ma maskę pod brodą , mówię do niej : i proszę jej nie zakładać , dziewczyna z uśmiechem odpowiada mi : wiem ! wiem ! PLANdemia .
  Ps.
  Panie Kmieć : wszystko co Pan opisał i ja doświadczyłam , wytłumaczyłam jednak sobie , że z jakiś przyczyn jestem inna od tłuszczy , zauważyłam też , że w tej tłuszczy są tacy ludzie jak ja.
  PIEPRZ PAN SYSTEM ! i rób swoje , z jakiś powodów JEST Pan inny , ale też taki sam. Pozdrawiam.
 • Rewolucja
  Poczytałem sobie ten manifest i widzę dwie możliwości:
  Albo nie zdajecie sobie sprawy z sytuacji w jakiej się znaleźliśmy
  Albo to jest próba organizowania rewolucji przez tych, przeciwko którym ta rewolucja jest organizowana.
  W tym drugim przypadku rewolucja ma na celu przejęcie kontroli nad elementem, który by taka rewolucję mógł zorganizować i w najbardziej sprzyjającym momencie pacyfikację tych, którzy by mogli zostać przywódcami takich ruchów. Aby w naszej sytuacji zorganizować rewolucję, to najpierw musimy się zabezpieczyć przed judaszami, którzy pierwsi będą wchodzić w takie tworzące się jawnie struktury buntu społecznego.
  Powiem więcej, to oni będą organizować takie ruchy i pacyfikować tych, którzy mają jakieś cechy przywódcze.
  A więc jak się chce zrobić rewolucję w dzisiejszych realiach, to robi się to po cichu i oddolnie. No i raczej trzeba się wystrzegać tych, co już dzisiaj wiele mogą, bo propaganda jest niestety w obcych rekach i nie każdy, kto pięknie gada, to gada na pewno to, co myśli.
 • ***** ◇ PiS to nie Polska, nie mylić celowo faktów! ◇
  https://m.neon24.pl/3a9f446962b500126f821a272b53fbeb,13,0.jpg

  """ PiS to nie Polska, nie mylić celowo faktów! ◇

  Ktoś kto krytykuje PiS czy PO czy SLD lub inna partię nie dbającą o sprawy nas Polaków to nie "pluje" na Polskę tylko krytykuje, okazuje niezadowolenie z PiS z PO czy z jeszcze innej partii ze względów faktycznego wrogiego działania w brew naszym interesom czyli Polski.  ◇

  Prosze partii nie utożsamiac z Polską tym bardziej takiej która w głównej mierze i roli dba głównie o interesy obcych państw jak Izraela, USA czy Niemiec i przez taką politykę działa na szkodę nas Polaków. ◇

  Rzucane hasłami na prawo i lewo o Polsce niepodległej czy suwerennej to zwykła  propaganda i ogłupianie naiwnych  ludzi.

  Ponieważ w konfrontacji z rzeczywistością liczą się  tylko czyny, a czyny obnażają  fałsz i obłudę PiSu, PO czy SLD, PSL.

  Ponieważ te partie oddaly Polskę pod protektorat USA i UE.

  Rządząca partia polityczna PiS słucha wytycznych z Waszyngtonu i wykonuje posłusznie  cudze polecenia ( 447 ) które są na nie korzyść Polski i nas Polaków. PiS udowodnił to ustępując Żydom w Izraelu i w USA w sprawie oszczerstw żydowskich szkalujących nas Polaków jako współoprawców i kolaborantów z hitlerowskimi Niemcami."""

  Skandalem PiS, było zorganizowanie na terenie naszego kraju spotkań z Netanjahu i z Izraelczykami którzy pluli nam w oczy obrażając nas Polaków gospodarzy we własnym domu. Obrażai POLSKĘ.

  Nasyłanie pisowskiej  prokuratury na ludzi  walczących o prawdę historyczną dotyczącą zbrodni ludobójstwa dokonanych przez ukrainskie bandy UPA na Wołyniu i w innych miejscach w Polsce by im zamknąć usta, między innymi pani Katarzyniw Skołowskiej i intymidacja tych osób to też uwidacznia kogo reprezentuje i wspiera  tak naprawdę  PiS i kogo chroni. W taki przypadku niech każdy zada sobie to pytanie: Czy PiS jest pro POLSKA czy anty POLSKA partia.

  Zresztą haniebnie czyni nie tylko PiS ale też PO i SLD które to bez krytycznie wspierają finansowo i mentalnie na Ukrainie neobanderowców którzy bez wstydnie czczą banderowców  morderców, ludobójców Polaków jako swoich bohaterów.

  A przez kosmetyczne zabiegi typu 500 plus, PiS udaje że zadbał o byt najbiedniejszych lecz praktycznie w końcowym efekcie tego fałszywego gestu bo po przez podwyższenie rożnych cen, opłat to realne koszty utrzymania są dużo wyższe.
 • @matterhorn 09:37:59
  Nam nie chodzi o prorokowanie, ale o rozumne i konsekwentne działanie. Nawiązując do pana retoryki zapytam: a kto pana upoważnił do " nie wyrażania zgody" na działania Polaków, którzy w przeciwieństwie do pana dosyć mają bezprawia i bałaganu w życiu politycznym, gospodarczym i publicznym w ogóle?! Jeśli panu z tym bałaganem dobrze, to ma pan całą paletę partii od rządzących do tych z " opozycji parlamentarnej" i tam niech pan lokuje swoją aktywność. Pogodzonych z bezprawiem i akceptujących antypolską politykę politycznych mafii pookrągłostołowych pozostawiamy na boku, ale zwalczać będziemy ich krecią robotę i kolaborowanie z niedołęgami, złodziejami i okupantami. Pana sugestie jakoby Polakom, którzy nie zgadzają się na obecne praktyki elitek partyjno- parlamentarnych, jest po drodze z Urbanem, Kiszczakiem, Jaruzelskim , Hartmanem...i kogo tam pan jeszcze wystruga z banana, to dosyć mizerna prowokacja i szkodnictwo w wykonaniu zwykłego hamulcowego konformisty. szermowanie jakimiś setkami podobnych inicjatyw niech pan sobie daruje, albo poda konkrety, to gotów jestem z panem dyskutować. Inaczej to gadanie na poziomie politycznego magla.
 • @krzysiekniepieklo 10:51:11
  "Przenikliwy analityku", nie filozofuj, tylko weź się do roboty organicznej wokół siebie, żeby swoje " dobre rady" przekuć w czyn i w coś konkretnego. Niczego nie insynuuj Piekielny Krzyśku, ale operuj faktami i dowodami, gdyż inaczej sam dajesz przykłady jak działa mąciwoda i prowokator.
 • "Nie...
  -----------
  "Nie czekajmy na zagładę, twórzmy oddolne struktury Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego"
  -----------
  Kiedy czarci pomiot - co to świat okupuje - więc i atrapę Polski - jest najbardziej zadowolony?
  Ano wtedy, kiedy okupowani myślą, że z tą, tzw. demonkraturą - to tak naprawdę.
  Wniosek?
  Po co - no po co - wprowadzać czarci pomiot w dobry humor? Czarci pomiot, kiedy ma dobry humor - to właśnie wtedy przykręca ludziom śrubę.
 • WPS
  https://www.rp.pl/Wybory-prezydenckie-2020/200529859-Biedron-Te-wybory-nie-powinny-sie-teraz-odbyc.html
 • @stanislav 14:34:46
  https://www.rp.pl/Polityka/200529900-Wybory-28-czerwca-Bardzo-wiele-zalezy-od-samorzadowcow.html
 • @matterhorn 09:37:59
  "W tej walce autorzy tego apelu staną w jednym szeregu z Urbanem,Kiszczakiem,Jaruzelskim czy Hartmanem "
  ________________

  Nieszczęsny żydowierco, to właśnie twój żydo-katolicki Kościółek stał w jednym szeregu z żydowską V kolumną zaprowadzającą porządek pn. IIIRP.

  To twój żydo-katolicki Kościółek uznał zachodnią granicę Polski dopiero w 1972r., dwa lata później niż uczyniła to NRF.

  To twój żydo-katolicki Kościółek witał z wielkim zadowoleniem powstanie żydowskiego KOR, itd.

  To twój żydo-katolicki Kościółek wrzeszczy: nacjonalizm jest herezją, antysemityzm jest grzechem.

  To twój żydo-katolicki Kościółek upodla Polaków

  https://dariuszkosiur.files.wordpress.com/2020/03/esldceowsaatmo_.jpg
 • @Rzeczpospolita 15:01:50
  A Ty Rzeczpospolita sam zrobiłeś to zdjęcie, czy korzystasz z propagandy kogoś innego? No bo mi się wydaje, że aktorzy działali tutaj na zamówienie jakiejś redakcji, a Ty się z nimi identyfikujesz. To tak konkretnie - skąd to zdjęcie wziąłeś?
 • @stanislav 13:41:22
  No, ja wiem, że jak się ktoś z Tobą nie zgadza, to jest mąciwoda i prowokator. Komuna dokładnie tak samo zwalczała swoich przeciwników.
  Stare wypróbowane metody i dość skuteczne ale nie zawsze.
 • @krzysiekniepieklo 15:29:03
  Klasyczny syjonistyczny prowokator. I jego wspóliderowanie w takiej inicjatywie, czyni ją od razu niepoważną. On lubi czytać bajki, ale często podaje je jako fakty.
  A twierdzenie, ze ta grupka twierdzi, ze występuje w imieniu narodu, jest uzurpacją. Gdy idzie o naród polski, za inne się nie wypowiadam.
  Materhorn miał racje, ze to nie ma szans. Z góry odrzucają większość Polaków. Czyli koledzy z piaskownicy, którym się wydaje, ze robią cos przełomowego a wciąż nie wyrośli z takich zabaw.
 • a
  Powtórzę, co napisałem w innym miejscu.

  Nie podnieca mnie ten apel, aczkolwiek nie ma się do czego przyczepić; jest słuszny i dobrze zredagowany.

  Co dalej?
  Jakie kryteria wyboru i doboru członków tej konstytuanty?
  Przecież wiadomo, że w takich przypadkach na pierwszym planie są "prawdziwi Polacy" z hasłami bogoojczyźnianymi, a etyka to im wręcz ścieka po brodzie.
  Dopiero później okazuje się, że to kolejny Bolek staje na czele.

  Czy to będzie coś innego? A skąd taka myśl nawet.

  Zatem - nie słowa, a czyny.
  Wojny odbyli?Gospodarkę zbudowali? Dzieci wychowali? Książki napisali? Las posadzili?

  Jak nie, to bierzcie się do roboty. Może zdążycie jak zaczną się porządki. Tylko uważajcie, aby i was nie wymietli.
 • @
  //twórzmy oddolne struktury Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego. //
  Dogadajcie się z KOD-em , oni w każdym większym mieście
  mają już swoje biura , przeważnie zamknięte bo nie mają co robić ,
  wasza inicjatywa może je ( te biura ) ożywić , 3 lata do kolejnych
  wyborów chyba wam wystarczy na spopularyzowanie OZN i staniecie
  do walki z innymi chętnymi do zarządzania Polską ?
 • @Rzeczpospolita 15:01:50 +Stanisław
  Plujcie dalej na KK a skończycie tak jak Palikot czyli na śmietniku historii i tylko z waszej inicjatywy smród pozostanie.

  NIKT WAM NIE DAŁ PRAWA WYPOWIADANIE SIĘ W IMIENIU NARODU.
  Wypowiadajcie się w imieniu waszej dwuosobowej partyjki..Wszedzie gdzie próbowaliście się podczepić z waszymi chorymi pomysłami dostawaliście kopa w dupę.
  Polacy i katolicy mają Palikota -bis czyli was w zadku i oleją was ciepłym moczem
 • Mam pytanie: Jaka jest edukacja w zakresie polityki, obowiązków
  obywatelskich, struktury władzy w polskich szkołach? Jednym słowem; jak Polacy są przygotowywani do rządzenia własnym krajem?
 • @matterhorn 16:11:32
  A żydzi wraz z klerem wespół w zespół okupujący Polskę w zadku mają wszystkich Polaków, także katolików.
  O czym szczególnie boleśnie ci ostatni się przekonają na końcu.
  A na końcu nie dlatego, że parchaty okupant zostawi sobie ich na deser, a dlatego, że owi najpóźniej się w tym połapią, a przy okazji do samego swojego końca będą żydowskiego okupanta polskiej Ziemi największymi sprzymierzeńcami.

  A później? A później, parafrazując, Polak-katolik (katolak) zrobił swoje - katolak może odejść. Na łono Mosze AbracHama, do samego pustynnego demona jahve.

  Daj wam katolacy, żeby wam się wypełniło umiłowanie żydiowskiej ojczyzny, ziemi śniętej przeklętej, nadjordańskiej.

  P.S. Mam sąsiadów, już pisałem na neonie.
  Katoliki z etosem styropianowym, które wewnątrz betlejemki nie poruszają się inaczej jak na kolanach. Codziennie.
  Na płocie powiesili płachtę z plakatem reklamującym stryjecznego wnuka Michajło Dudy (banderowca), męża swojej żydowskiej żony, jako prezydenta III RyPy.
  Od początku plandemii w maskach na ryjach. Okien na święta Jarych Godów nie myli, żywopłotu nie przycinali. A zwykli to robić kilka razy w roku. Ale mają kilka bardzo dużych odbiorników telaviwzji...

  Czekają z niecierpliwością na wszczepienie "znaku bestii" od Billa Gatesa. Żeby mogli demokratycznie sprzedawać i kupować. Pierwsi w kolejce staną po szczepionkę przeciwko "wirusowi". Takie katoliki.
  Dzień w dzień modlą się pod figurą, a pustynnego demona mają za skórą.
  Typowe...
 • @Anna-PK 18:56:48
  "Nowy zajazd i stara tradycja."

  Klient z dala niech się nie ... ;-)

  Uprzejmie pozdrawiam.
 • @Jasiek 17:31:43 Ja chciałabym zrozumieć o co chodzi.
  Każdy to piszący odpowiada na apel pozytywnie, tylko każdy chce czegoś innego. Jedni popierają Kościół, inni są Kościołowi przeciwni, jedni chcą demokracji i silnej władzy Narodu, inni są przeciwko demokracji i nie specyfikują oczekiwań co do form władzy.

  Nie ma żadnych postulatów co do tego jakie mają być zmiany. Jest natomiast wyraz frustracji, niezadowolenia, złości i oczekiwania na zmiany, które mają być dobre i wszystkich zadowolić.

  Nie ma też wyraźnego lidera, który by koordynował działania i chciał wziąć odpowiedzialność. Autorzy Manifestu być może też przyjmują jakąś odpowiedzialność, ale niektórzy nie mieszkają nawet w Polsce.

  Życzę powodzenia, ale chyba skończy się tylko na dobrych chęciach i płomiennym zapale w internecie.
 • @Anna-PK 18:09:29
  "Życzę powodzenia, ale chyba skończy się tylko na dobrych chęciach i płomiennym zapale w internecie."

  A ja życzę Pani zawodu w kwestii tego "ale" ;-P

  @--->>>>>>>------------------------
 • za, czy przeciw
  Manifest nie znajdzie poparcia;
  u zdeklarowanych wrogów Polski
  u tych co mieli dziadka w Wermachcie, Gestapo, SS
  u banderowców
  u totalniaków z PO
  u tych co rozwalali i rozkradali Polskę

  Nie trudno się domyślić po komentarzach, kto jest za Polską, a kto przeciw, komu jakakolwiek próba zmiany sytuacji politycznej, nie pasuje. Kto jako pierwszy dołoży rękę by inicjatywę utrącić, opisać jako niemożliwą do realizacji.
 • @Anna-PK 18:09:29
  sa wymienione art Konstytucji na ktorych apel sie opiera , jest przywolana
  nadzrzedna zasada ustroju prawnego w Polsce .
  Sa takze postulaty , ktorych autorzy Manifestu oczekuja spelnienia od Organow Panstwa do ktorych sa skierowane .
  Nie znalazlem tam za to , nigdzie zaproszenia do dyskusji
  Tu nikt nie oczekuje od Pani ,i innych komentujacych uwag -albo akceptujesz tresc i zgadzasz sie z postulatami albo wyguglaj sobie bajke o zmiji .
  Sa zawsze dwa uda albo sie uda albo sie nie uda , siedzenie bezczynnie i klepanie w klawisze na pewno nic nie zmieni
 • @Autor
  Kilka pytań na początek:

  1. Jakimi funduszami dysponuje "Obywatelskie Zgromadzenie Narodu"?
  2. Jacy specjaliści wchodzą w skład gremium? Na czym się ci ludzie znają?
  3. Jaki jest zrąb programu gospodarczego (5 najważniejszych punktów)?

  Byłbym wdzięczny za zwięzłą, ale w miarę pełną, odpowiedź.
 • @rowszan 18:54:51 Rozumiem... już się zamykam.
  Życzę powodzenia. ;)
 • @Anna-PK 19:17:11
  moze troche nie tak
  Pani tekst "moja mala demokracja " jest doskonalym przykladem tego czego nam Polakom brakuje , co nalezy popularyzowac , i chyba czesciowo autorom Manifestu o to chodzi o organizowanie sie oddolne celem osiagniecia zamierzonych celow
  Moim zdaniem dawanie takich przykladow, jak jest gdzie indziej jak mozna zrobic pewne sprawy w prosty sposob to jest wlasciwa droga , droga pracy organicznej , cierpliwej , dlugotrwalej
  Poprzednia " ciemnosc " trwala 123 lata , jej nastepstwa sa do dnia dzisiejszego widoczne
  Jestesmy wspanialym zdolnym narodem ale , ale mamy kilka wad , jakich ?
  Prosze Pani napisze jak te wady sa nazywane np w Kanadzie .
  Prosze nie brac wszystkiego do siebie , to naprawde nie o to chodzi , tu na miejscu jest wiecej osob , ktore szkodza i beda szkodzic wspolnej sprawie nas Polakow
 • @krzysiekniepieklo 15:31:52
  Piekielnie bezmyślny Krzyśku, dialog z panem ( bo nie przypominam sobie abyśmy przeszli na ty ?), to strata mojego cennego czasu, ale poświęcę jeszcze kilka minut, aby zapytać: co rozumie pan pod pojęciem " komuna"(?), bo jest to ulubione pojecie młodych, bezmyślnych, z wielkich miast -kiedy nie mają nic konkretnego do powiedzenia, ani wystarczającej wiedzy historycznej, politycznej, ekonomicznej itd. Proszę zestawić osiągnięcia obu systemów: tego między 1945-1980 ( to tylko 35 lat) oraz tego między ( 1990-2020) to już 30 lat! Umówmy się, że okres 1980-1990 uznamy za okres przejściowy ( choć wtedy wszystko było już uzgodnione z mocodawcami zza oceanu i żyrowane przez spekulantów z Londynu i Bazylei i przygotowywany był scenariusz okradania Polski w atmosferze hasełka dla młodych, bezmyślnych, z wielkich miast - " precz z gospodarką planową i demokracją ludową, niech żyje wolny rynek i liberalna demokracja zachodnia !). I tylko niech pan mi tu nie wyjeżdża z "komuchami", gdyż ja nigdy nie byłem członkiem PZPR ( nie wiem natomiast, co ma w papierach Piekielny Krzycho?). Choć jak teraz porównuję jakość kadr, to te "komunistyczne" bija na głowę wszystkich tych wykształciuchów z tzw. okresu wolnego rynku i demokracji, którymi takie pokłony bije Piekielny Krzycho i jemu podobne karykatury intelektualno-podobne.
 • @Anna-PK 16:35:04
  No proszę spytać tych "elit" pookrągłostołowych, które na przemian , w różnych konfiguracjach, rządzą od 30 lat Polską.

  Pisze pani coś bardzo niepokojącego: "...jak Polacy są przygotowywani do rządzenia własnym krajem?". Czyżby sugerowała pani, że ktoś Polakami będzie lepiej rządził niż oni sami sobą? Jeżeli tak, to pewnie wie pani kto to jest ten "Ktoś"?
 • @stanislav 20:01:55
  Paciorkowcy z wisielcem na deskach wiedzą wszystko najlepiej i nic się im nie opłaca robić, by coś zmienić. Nic nie ma sensu , ale odprawianie guseł do Joszue i Miriam ma sens. Jakby to jakiś sukienkowy napisał manifest z wiodącą rolą KK, to by piali z zachwytu.
 • @stanislav 20:01:55 A te paragrafy łamanej konstytucji to
  ktoś będzie jakoś udowadniał, czy wszyscy się zgodzą na to od razu bez sprzeciwu?
  A jeżeli dojdzie do tego aby udowodnić, to będzie jakiś specjalny sąd czy taki zwyczajny, który już jest?
 • @stanislav 19:54:48
  Nie myślałem Stasiu, że aż w taką furię wpadniesz. Starałem się wypowiadać bardzo kulturalnie i nikomu nie uchybić. Co Ciebie wyprowadziło z równowagi, trudno dociec. (no, pewnie kilka słów prawdy) A to, co jest dzisiaj, to jest konsekwencją co najmniej naszej stuletniej historii, a nie tylko powojnia. Elity, które dzisiaj rządzą w Polsce, puszczały korzenie przez cały czas komunizmu w Polsce.
  Hitler mordował polskie elity i Stalin mordował polskie elity na zlecenie, a później nam przywieziono nowe elity,które nie koniecznie były polskie ale świetnie po polsku umiały mówić. Przez 45 lat zapuszczały u nas korzenie.
  Jak myślicie, że taką deklaracją coś możecie zmienić, ( już przedstawiłem te dwie opcje, które według mnie wchodzą w grę) to nie ma takiej nadziei.
  Dla mnie, to jest zwykła prowokacja.
 • Jak jest... Kontynuacja tego w innej wersji czy konstruktywna alternatywa?!
  Co większość ludzi uznaje za normalne, dobre, prawidłowe...; czego chcą, co realizują... I konstruktywna alternatywa
  http://wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=248

  Apel, jak wiele innych, poprzednich, jest skierowany do ludzkiego zdemoralizowanego, wypaczonego, wynaturzonego, anormalnego, prodestrukcyjnego, zdegenerowanego bydła... Takie sprawy załatwia się b. szybko i siłowo! Po czym przedstawia się bydłu sytuację, jak jest anormalnie, źle itd..., do czego to prowadzi i obwieszcza się, jak teraz będzie dobrze (to musi być sam - oczywiście opierający się na kłamstwach - sam lukr, a w skrócie: wszystko wszystkim). A następnie, chroniąc się wzmocnioną i przekupioną obsadą resortów siłowych, postępuje się konstruktywnie (czyli, że nie będzie się to podobać większości. Ale w miarę, jak będą coraz bardziej widoczne tego pozytywne efekty, będzie przybywać zwolenników (w dalszym etapie, nawet tych pozytywnych efektów (przyzwyczajenie do anormalności, destrukcji także robi swoje...))).

  M.in. konstruktywna alternatywa
  http://wolnyswiat.pl/forum/viewforum.php?f=2&sid=664de4084ba62146e5303d15a56e87a5
 • @Redaktor1966 17:15:59
  Pan sam siebie zalicza do "bydła", czy do poganiaczy "bydła"? To ma istotne znaczenie dla ustosunkowania się do pana "dorobku".
 • @stanislav 17:22:42
  Proszę to samemu ocenić, wywnioskować:

  Obalili rząd Islandii https://www.google.pl/search?q=Obalili+rz%C4%85d+Islandii+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=iBQpVpj7OYOWygPU0ZzgCQ

  Obalili rząd Bułgarii
  https://www.google.pl/search?q=Obalili+rz%C4%85d+Bu%C5%82garii+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=qxYpVu6GKqTgyQP7voOABg

  Obalili rząd Egiptu
  https://www.google.pl/search?q=Obalili+rz%C4%85d+Egiptu&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=ARcpVpUJqoLMA5awkbAC

  Obalili rząd Libii
  https://www.google.pl/search?q=Obalili+rz%C4%85d+Libii&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=XBcpVsqINYfkyAOEkop4

  Obalili rząd Tunezji
  https://www.google.pl/search?q=Obalili+rz%C4%85d+Tunezji&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=2BcpVtPqNYapyQOd9pqgCQ

  Obalili rząd Czech
  https://www.google.com/search?q=Obalili+rz%C4%85d+Czech&ie=utf-8&oe=utf-8

  polacy obalili pół litra...

  W Polsce skazano w ubiegłym roku 295 tys. osób.
  W ciągu pięciu lat nieprzychylny wyrok usłyszało ponad 1,9 mln osób.
  Rocznie zakłady karne w Polsce opuszcza około 90 tys. osób.
  Oprócz kary pozbawienia wolności polskie ustawodawstwo przewiduje inne środki walki z przestępczością: karę ograniczenia wolności i dozór kuratora.


  Na trucie się (i innych)...
  Cytaty:
  80 procent Polaków pije alkohol. 3 procent jest uzależnione. Prawie 13 procent Polaków pije ryzykownie i szkodliwie. Do ryzykownego picia przyznaje się 3 mln Polaków.
  Na alkohol Polacy przeznaczają około 35 miliardów złotych rocznie.
  Statystyczny Polak, który pali tytoń i pije alkohol, wydaje na te używki w ciągu roku ponad 4,5 tys. zł. To równowartość na przykład dwóch, trzech rat przeciętnego kredytu hipotecznego. A gdyby te pieniądze odkładać z myślą o dodatkowej emeryturze, to przez 40 lat, bez większych problemów i bez zbędnego ryzyka, można by uzbierać ponad 350 tys.

  Ile zarabia żebrak alkoholik
  https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/i ... gu/3r1strc
  Nawet do 400 zł dziennie! Jak twierdzą, za zebrane pieniądze od razu kupują piwo, a po tylu godzinach wlewania w siebie złocistego trunku, to nawet z siedzeniem mają już problem. Jeśli zaś chodzi o jedzenie to wystarczy podejść pod sklep spożywczy i poprosić, a ludzie zaraz im coś kupią.

  http://uzaleznienie.com.pl/alkohol/kto- ... iki-badan/
  Kto ile pije i ile to kosztuje?
  Statystyki mówią, że w 2012 roku z powodu alkoholu zmarło 109 517 mężczyzn i 28 232 kobiet.
  Dr n. med. Bogusław Habrat w raporcie IOOZ podaje, że w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 znaleźć można 40 jednostek chorobowych, których przyczyną jest alkohol. Ponadto, w kilkukrotnie większej liczbie chorób alkohol negatywnie wpływa na ich przebieg. W raporcie opisano także zależność między piciem alkoholu a ryzykiem przedwczesnego zgonu oraz zachorowań nagłych i przewlekłych

  Z danych WHO opublikowanych w 2012 roku wynika, że Europa jest regionem pijącym najwięcej na świecie, a skutki ekonomiczne nadużywania alkoholu powinny być oceniane nawet na poziomie 2-3 proc. PKB poszczególnych krajów. W 2010 roku koszt ekonomicznych konsekwencji nadużywania alkoholu został oceniony na 155,8 mln euro rocznie. Straty wynikające z uzależnienia od alkoholu to od 50 mld do 120 mld euro rocznie. Koszty społeczne wiążą się przede wszystkim ze zgonami (42,5 mld euro w 2010 roku), przestępczością (41,4 mld euro), ochroną zdrowia (27,7 mld), bezrobociem (17,6 mld), wypadkami drogowymi (12,6 mld) i absencją w miejscu pracy (11,3 mld).

  Jedna paczka dziennie to dziś jakieś 403 zł miesięcznie. W ciągu roku z dymem ucieka 4 836 zł.

  Rak płuc, choroby sercowo-naczyniowe, miażdżyca, udar – to tylko niektóre choroby bezpośrednio powodowane paleniem papierosów. Jak wyliczyło Ministerstwo Zdrowia, co roku wskutek tytoniowego nałogu umiera nawet 67 tys. Polaków. Tylko wywoływany paleniem nowotwór płuc zabija średnio 20 tys. osób rocznie.

  Codziennie po papierosa wciąż sięga co czwarty Polak po 15. roku życia.

  I kolejne wydatki, na narkotyki.
  Światowy raport o narkotykach. Co piąty polski piętnastolatek palił marihuanę.
  Według najnowszego raportu ONZ dotyczącego spożycia narkotyków na świecie jedna czwarta polskich piętnastolatków paliła marihuanę. Co dziesiąty robi to przynajmniej raz w miesiącu. W spożyciu amfetaminy jesteśmy niezmiennie europejskim liderem.
  Mężczyzna między 15 a 34 rokiem życia. Tak prezentuje się statystyczny palacz marihuany w Polsce. Łącznie w naszym kraju jest ok. 2,5 mln osób, które sięgają po ten narkotyk. W samej aglomeracji warszawskiej konsumenci wypalają przez weekend 1,5 tony zielonego specyfiku. Tak wynika z danych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).
  Polacy chcą się leczyć marihuaną. Aż 68 proc. z nas uważa, że leczenie marihuaną powinno być dozwolone


  Polacy wydają na leki mld zł...
  https://www.google.com/search?client=fi ... ld+z%C5%82


  A następnie płodzą i rodzą poalkoholowe, ponikotynowe, ponarkotykowe, polekowe, po truciźnie żywnościowej dzieci...
  Przynajmniej co czwarte polskie dziecko do 14. roku życia jest dotknięte przewlekłą chorobą - np. alergią, astmą albo schorzeniem oczu. Co dziesiąte korzysta z aparatu słuchowego, okularów albo chodzi o kuli.
  Ponad 90 procent dzieci w Polsce ma różnego rodzaju wady rozwojowe i schorzenia. Niemal 25 procent cierpi na choroby przewlekłe.

  Polaków nie rozumie wiadomości [A co dopiero liczyć na prawidłowe całościowe analizowanie. Takie wnioskowanie. Odpowiedzialność. Konstruktywność...][A tzw. wybrańcy takiego narodu, z triumfem powołują się na wyniki tzw. głosowania; że zostali legalnie wybrani (Ułamek procenta ludzi zna się na ekonomi, rozumie gospodarkę, politykę, chce, całościowo, dobrze, są odpowiedzialni. A głosuje na tzw. wybrańców kilkadziesiąt procent. I ci wybrańcy także reprezentują podobny poziom jak ich wyborcy. Oto kolejna odsłona demokracji...)]
  https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=polak%C3%B3w+nie+rozumie+wiadomo%C5%9Bci

  https://www.imagic.pl/files/24301/demokracja%20kontynuacja.png

  To oczywiście tylko drobna część (reszta pod linkami)...

  https://www.imagic.pl/files/24301/Krowy.png

  --------------------------------
  4 razy wyznaczałem (pierwszy raz w 2010 r.) termin zgromadzenia narodowo-ludowego
  http://wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=195

  Wprowadzenie RACJONALNEGO USTROJU SPOŁECZNO-POLITYCZNO-GOSPODARCZEGO
  http://www.wolnyswiat.pl/18h5.html

  Mój forowy publikator:
  http://wolnyswiat.pl/forum/index.php?sid=1c9abcc118aac19d7e507ef8f40e9826

  Moja strona
  http://wolnyswiat.pl
 • @stanislav 17:22:42
  Panie Stanisławie.
  polskie ludzkie bydło nawet nie zamuczy i nie zabeczy na Państwa Inicjatywę!!!
  Proszę spróbować zawiązać ogromną koalicję, w tym z Konfederacją (są już znani, są w sejmie, mają dostęp do mediów, są populistyczni). Tylko trzeba się w wszystkim z wszystkimi programowo zgodzić i musicie mieć miliony na zł na promocję, nie tylko dostęp do mediów, ale miliony zł na ich przekupywanie, by byli Wam przychylni i musi się to jeszcze większości tzw. polaków spodobać i jeszcze muszą uwierzyć, że nie zmarnują na Was swoich głosów... I jeszcze obecnie stołujący się przy korycie muszą w tym czasie zapaść na przewlekłą chorobę zakaźną, by byli w tym czasie bierni ... By był chociaż cień szansy dla Was na dorwanie się do koryta... I realizowanie innej wersji utopii/destrukcji...
  PS
  Oczywiście część z P., czy nawet wszyscy możecie chcieć naprawdę dobrze. Ale co należy robić, by naprawdę było normalnie, dobrze przedstawiłem na swoim forowym publikatorze.
 • @Redaktor1966 18:05:23
  Czytając pana elaboraty można dojść do wniosku, że Polacy to skończeni degeneraci, pijacy, półgłówki, debile, ludzie nienormalni itd Prawdopodobnie Polska się jeszcze jakoś kręci tylko dlatego, że pracują Wietnamczycy, Ukraińcy...no i że "na szczęście rządzą Żydzi". :)))
 • @Aga-Jaga 19:02:22
  O tak pan Tanajno, to wzór aktywnego Polaka, on nas wyprowadzi jak nikt inny :)))
 • Wolne Wybory -- Ruch Polityczny
  Zapraszam do udziału w tworzeniu ponadpartyjnego ruchu poliycznego o nazwie roboczej "Wolne Wybory". Jego celem będzie wydarcie monopolu władzy partiom i wyłonienie wśród Polaków najlepszych kandydatów do Sejmu, Senatu i władz lokalnych. Ruch ten bylby oparty o zasadę obrony polskiej suwerenności (politycznej, gospodarczej i kulturowej) i o polski interes narodowy. Szukam ludzi, z którymi mogę to zrobić. Zapraszam do grupy "Wolne Wybory -- Ruch Polityczny" na Facebooku lub do innego kontaktu. Potem przekażę więcej informacji. Włodzimierz Korab-Karpowicz.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031