Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
807 postów 4231 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

9 maja, Dzień Zwycięstwa.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zguba i kara ludobójcom, kolonizatorom, kolaborantom oraz wrogom wolnych i suwerennych narodów!

 

 
W dniu dzisiejszym w imieniu zarządu partii Polska Patriotyczna i stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej przesłany został na adres administracji pana Prezydenta Republiki Białoruś, Aleksandra Łukaszenki  oraz do wiadomości pana Ambasadora Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej, list z podziękowaniami za odwagę przeciwstawienia się psychozie tzw. globalnej pandemii – i zapowiedź przeprowadzenia w dni 9 maja 2020 r. Parady Zwycięstwa dla uczczenia 75 rocznicy zwycięstwa nad niemieckimi najeźdźcami, wypełniającymi plany zagłady Słowian i ustanowienia rządów III Rzeszy na ziemi Słowian – z polecenia zakulisowych sił skupionych wokół oligarchii anglosasko-żydowskiej.
Chwała żołnierzom Armii Czerwonej, żołnierzom Wojska Polskiego i żołnierzom armii sprzymierzonych ! Zguba i kara  ludobójcom, kolonizatorom, kolaborantom  oraz wrogom wolnych i suwerennych narodów! 
Poniżej treść listu:
Łódź – Warszawa, dnia 8 maja 2020 r.
Polska Patriotyczna
partia polityczna
z siedzibą w Łodzi
Wierni Polsce Suwerennej
stowarzyszenie
z siedzibą w Warszawie
Pan
Aleksander Grigoriewicz Łukaszenka
Prezydent Republiki Białoruś
Mińsk
Szanowny Panie Prezydencie,
z wielkim szacunkiem chylimy głowy w podziękowaniu za Pana decyzję o przeprowadzeniu Parady Zwycięstwa w dniu 9 maja 2020 r., w Mińsku, dla uczczenia 75 rocznicy zwycięstwa, połączonych sił narodów Związku Radzieckiego i sprzymierzonych, nad niemieckimi, hitlerowskimi najeźdźcami.
Także polscy żołnierze, w jednym szeregu ze zwycięską Armią Czerwoną podjęli heroiczną walkę w obronie naszych słowiańskich ojczyzn, naszych rodzin i narodów i dzięki temu także polskiemu żołnierzowi przypadł zaszczyt zdobywania Berlina i pokonania hitlerowskich ludobójców w maju 1945 r..
Wielka była ofiara życia i krwi narodów Europy, które niemiecka machina wojenna chciała zetrzeć z powierzchni ziemi, ale to właśnie naród białoruski i polski poniosły proporcjonalnie największe straty ludzkie i materialne i dlatego mają szczególe prawo domagać się pamięci o czasach potwornych zbrodni i zniszczeń.
Decyzja Pana Prezydenta o obchodach 75 rocznicy Zwycięstwa ma szczególnie symboliczny wymiar obecnie, kiedy społeczność międzynarodowa jest sterroryzowana przez „nieznanych sprawców” i poddana niewiarygodnemu naciskowi przez siły mające w swoim programie depopulację, wyzysk i eksploatację wolnych narodów. Często są to te same siły, które zwyciężono 75 lat temu.W tych warunkach Białoruś pod pana przywództwem jest jednym z nielicznych krajów, które nie uległy psychozie.
Konieczne jest ujawnienie wszystkich okoliczności trwającego globalnego terroru medialnego i niszczenia podstaw egzystencji narodów – opartej na pracy i bezpieczeństwie życia codziennego.
Mińsk, który świętować będzie tryumf nad złem i antyludzką ideologią zniszczenia i zniewolenia, w naszym rozumieniu, winien być nie tylko miejścem 75 rocznicowej Parady Zwycięstwa, ale także miejscem powołania i obrad Międzynarodowego Komitety Śledczego, którego celem będzie ujawnienie rzeczywistych powodów i sprawców globalnej pandemii. Wynikiem prac tego Komitetu powinno być powołanie Międzynarodowego Trybunału, który na wzór Trybunału w Norymberdze osądzi zakulisowych ludobójców i ich współpracowników.
Kończąc nasz list chcielibyśmy przekazać życzenia zdrowia i sukcesów bratniemu narodowi białoruskiemu oraz życzenia rozwoju owocnej współpracy gospodarczej i kulturalnej krajów słowiańskich i wszystkich narodów oraz państw opowiadających się za poszanowaniem suwerenności i bezpieczeństwem – narodów i państw miłujących życie i pokój.
Z wyrazami szacunku,
w imieniu zarządu partii Polska Patriotyczna
i zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,
dr Paweł Ziemiński
Лодзь-Варшава, 8 мая 2020 г.
Политическая партия
«Польша Патриотическая»
Офис в г. Лодзь
«Верные Польше Суверенной»
общественное объединение
с офисом в Варшаве
Президенту Республики Беларусь
Господину
Лукашенко Александру Григорьевичу
Уважаемый господин Президент!
С большим уважением склоняем головы в знак благодарности за принятие Вами решения о проведении Парада Победы 9 мая 2020 г. в Минске, с целью празднования 75 годовщины Победы объединённых сил народов Советского Союза и их союзников над немецкими, гитлеровскими захватчиками.
В единых рядах с победоносной Красной Армией сражались польские солдаты во имя защиты наших славянских государств, наших семей и народов и благодаря этому и польскому солдату выпала честь покорения Берлина и победы над гитлеровским геноцидом в мае 1945 г.
Много жизней и пролитой крови принесли на алтарь Победы народы Европы, которых немецкая военная машина хотела стереть с лица земли, но именно народы Беларуси и Польши понесли самые большие людские и материальные потери, и поэтому они имеют исключительное право добиваться памяти о времени чудовищных преступлений и разрушений.
Решение господина Президента о праздновании 75 годовщины Победы имеет чрезвычайно важное значение, особенно тогда, когда международная общественность терроризируется «неизвестными преступниками» и подвержена невероятному натиску силами, имеющими целью своих программ депопуляцию и эксплуатацию свободных народов. Часто бывает так, что это те же самые силы, которые были побеждены 75 лет тому назад. В таких условиях Беларусь под Вашим руководством является одним из немногих государств, которые не поддаются психозу.
Необходимо раскрыть все обстоятельства непрекращающегося глобального медийного террора и уничтожения основ существования наций, основанных на труде и безопасности повседневной жизни.
Минск, который будет праздновать триумф над злом и античеловеческой идеологией уничтожения и порабощения, по нашему мнению, должен быть не только местом проведения Парада Победы, посвященного 75 годовщине, но и местом созыва и работы Международного Следственного Комитета, целью которого будет раскрытие реальных причин и исполнителей глобальной пандемии. Итогом работы этого комитета должен быть созыв Международного трибунала, который по примеру Нюренбергского трибунала осудит закулисных человекоубийц и их пособников.
Заканчивая своё письмо, хотим пожелать братнему белорусскому народу здоровья, успехов в развитии экономических и культурных связей со славянскими государствами и всеми народами и странами целью которых является уважение суверенности и безопасности народов и государств, любящих жизнь и мир.
С уважением,
От имени руководства партии
«Польша Патриотическая» и руководства
общественного объединения «Верные Польше Суверенной»
доктор экономических наук Павел Земински

 
 

KOMENTARZE

 • @Autor
  "Szanowny Panie Prezydencie,
  z wielkim szacunkiem...". -

  --- Piękny list :)
  Aleksander Łukaszenko jest prawdziwym gospodarzem i wodzem narodu białoruskiego.
 • ***
  Czyjego zwycięstwa? Nie ma powodu do świętowania 9 maja, skoro jedynym, co uległo zmianie dla Polski i Polaków, był okupant.
 • @Yarpen Zirgin 16:18:24
  Naszego zwycięstwa. Inaczej przyznajesz się do kolaboracji z Niemcami. Przynajmniej więc z rozsądku, powinno ten dzień się świętować. Jeśeli ktoś jest infantylny i nie ma przekonania o tym.
  Ale to było zwycięstwo koalicji, w której było wojsko polskie. I nawet do Berlina dotarli nasi żołnierze, walczący i przelewający krew na polskiej ziemii.
 • @Wican 16:24:08
  Oświeć mnie, proszę, gdzie było to nasze zwycięstwo, skoro to mocarstwa zadecydowały o tym, jaki będzie kształt granic RP po wojnie, kto będzie decydował o tym, co się dzieje w Polsce, a żołnierze walczący na Zachodzie i terenach okupowanych pod przywództwem prawowitego Rządu, po powrocie do kraju spotkały represje (włącznie ze śmiercią).
 • @Yarpen Zirgin 16:48:00
  Jaki prawowity rząd na Zachodzie? Walczyli o Wielką Brytanię Włochy, Francję, Holandię. Nie o polskę. I z tymi wielkimi represjami dla wracających to też mit.
  Wg twojej logiki Polska była kolaborantem Niemiec, a więc "polskie obozy koncentracyjne" są uprawnione". Myślenie rpzyczynowo-skutkowe.
  Mamy obecnie bardzo dobre granice, a że mocarstwa to ustaliły? Jakie to ma znaczenie? Po I wojnie też mocarstwa ustalały. I też obalono "prawowite rządy". Wichry historii wieją i trzeba się odpowiednio ustawiać.
  Przez takie myślenie jak Twoje, zagrożone mogą być nasze ziemie zachodnie. Bo skoro nie zwyciężyliśmy? Ale może do Ciebie trzeba prościej. Zwycięzca to ten co zwyciężył. A my byliśmy częścią Wielkiej Koalicji.
  I tyle. A po wielkich konfliktach to zawsze mocarstwa ustalają co dalej. Czy to wojna pokój westfalski, czy Kongres Wiedeński, czy Traktat Wersalski, czy Teheran-Jałta-Poczdam.
 • @Yarpen Zirgin 16:18:24
  Zamilcz głupcze.
 • WPS
  https://www.youtube.com/watch?v=q7ke_xzw0Ew
 • @stanislav 17:09:59
  https://www.youtube.com/watch?v=uDGPaJQAf1I&feature=emb_logo

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1739&v=LfvyRGhoHcU&feature=emb_logo
 • @Wican 16:24:08
  Polska nie ma żadnego powodu
  do czczenia rocznicy kapitulacji Niemiec
  bo nic na tym nie zyskała , wprost przeciwnie
  bo nawet przejmując t zw "ziemie odzyskane "
  zmniejszyła swój obszar o ponad 70 tys km² ,
  poza tym zmarnowała 45 lat na budowę
  socjalizmu bo wymusił to ZSRR czyli
  w maju 1945 doszło jedynie do zamiany
  okupanta ,a że metody okupacji mogą
  przybierać różne kształty , to do dzisiaj
  niektórym się wydaje ,że PRL to
  najlepszy okres w dziejach Polski
  i tak dobrze jak było wtedy już nigdy
  nie będzie
  I jeszcze jedno , co z tego ,że polscy
  żołnierze walczyli na wszystkich frontach
  z Niemcami , skoro nic nie wygrali
  dla Polski a nawet gorzej bo nic nie wygrali
  dla siebie , pomijam tu kariery
  w "ludowej " armii czy partyjnych strukturach
 • Made in Generalna Gubernia
  Ciekawe, jak by wyglądał Świat po zwycięstwie III Rzeszy i Adolfa Hitlera.
  Czy taka firma Skala która robiła wypasiony i trudno dostępny(ale ja go miałam i byłam kimś) sprzęt kreślarski miała prawa by istnieć czy nie miała?!
 • @puuuq 17:32:29
  "Polska nie ma żadnego powodu
  do czczenia rocznicy kapitulacji Niemiec"

  Pana dziadkowie byli folksdojczami?
 • @puuuq 17:32:29
  No i? Czyli jesteś zwolennikiem klęski i "polskich obozów"? Bo takie są konsekwencje twojej postawy. Czy chcesz tego czy nie. Polska zwyciężyła, a że straciliśmy Kresy? Jakoś upaińcy nas tam nie chcieli i dzięki zmianom granic, sporo Polaków sie uratował..
  A dzisiaj tez jesteśmy pod okupacją. I żołdacy amerykańscy są bezkarni. Sowieci przynajmniej mieli dobrych kierowców.
 • @Pedant 17:41:11
  Najwyraźniej
 • @puuuq 17:32:29
  Jesteś wrogiem Polaków. Gdyby nie Sowieci, to Niemcy jeszcze trochę by Polaków wymordowali. A UPAińcy również.
 • @Yarpen Zirgin 16:18:24
  "jedynym, co uległo zmianie dla Polski i Polaków, był okupant."
  Okupantem były Niemcy. I skoro zrównujesz ich ze Związkiem Radzieckim, to jesteś.... ignorantem. (to najdelikatniejsze określenie)
  A poza tym przedstawiciele jakiego okupowanego państwa zasiadali trzykrotnie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ ?
 • @Pedant 17:41:11
  сиротааааа, без роду, без племени.
 • @Pedant 17:41:11
  Moi dziadkowie nie byli żadnymi
  folksdojczami lecz rdzennymi Niemcami
  ze służbą w SS :))))
  z drugiej strony , ciekawe ,że tylko
  sługusom Niemiec wypomina się
  przeszłość , nikt jakoś nie czepia się
  lokajów Kremla , folksdojcz to sukinsyn
  ale stalinowski komuch to może być
  nawet swój chłop
 • @Wican 17:52:59
  //Gdyby nie Sowieci //
  to nie tylko Polski by już od dawna nie było
  ale całego świata , że też ten Breżniew musiał umrzeć
  cała nadzieja w Putinie
 • @puuuq 18:24:24
  Brakuje wiedzy i argumentów to zaczynamy tak sie "bawić"? Słabutko. Proponuję sobie poczytać, popytać ludzi, którzy przeżyli okupację. Sowieci nas na taką skalę nie mordowali. Niemcy chcieli nas wyniszczyć fizycznie. I ty po prostu z tym sympatyzujesz. Ja wiem, ze u PiSiorów nie doczekam się myślenia przyczynowo-skutkowego
 • @puuuq 18:14:51
  "Moi dziadkowie nie byli żadnymi
  folksdojczami lecz rdzennymi Niemcami
  ze służbą w SS"

  To nie wasza wina, przodków się nie wybiera. Mojego dziadka i babcię (lekarzy wojskowych) zabili Niemcy w ich domu. Drugi dziadek przesiedział całą wojnę w oflagu. Druga babcia biedowała. Na waszym miejscu nie gadał bym takich bzdur do moich rodziców, bo by się mogło to źle skończyć. A i mnie się ciśnienie podnosi.
 • @puuuq 18:14:51
  //Moi dziadkowie nie byli żadnymi
  folksdojczami lecz rdzennymi Niemcami
  ze służbą w SS :))))//

  Naucz się pisać po polsku ("Niemcami ze służbą w SS" ) !!!!!


  //z drugiej strony , ciekawe ,że tylko
  sługusom Niemiec wypomina się
  przeszłość //

  Dla ciebie to "ciekawe" boś ciemny jak tabaka w rogu.
  Różnica jaka wydaje ci się "ciekawą" a dla reszty jest oczywista zasadza się w tym że ideologię III Rzeszy Niemieckiej został uznana za zbrodniczą i osądzona w procesie norymberskim.
  Dlatego współpraca z nazistowskim państwem uznana była za kolaborację i w zależności od formy tej współpracy podlegała karze.
 • @puuuq 17:32:29
  Do 56 roku rządziła żydokomuna, potem był Październik i represje częściowo ustały. Jednak coś w PRL zbudowano, inaczej co by rozkradały solidurnie z bezpieką i komuchami? Wszystkiego przekreślać nie można, powinna być ciągłość polityki, inaczej ziemie odzyskane będą podawane przez Niemcy pod wątpliwość. Inna sprawa, że okres pojaltański pokazuje ile jest wart zachód że Stanami Zjednoczonymi. Dlatego nie warto wierzyć im za grosz, a z Ruskimi powinniśmy sami gadać, niezależnie od sojuszy. Czego te słupy polityczne na żydoamerykańskim pasku z PiS niestety nie robią.
 • @puuuq 18:14:51
  Chyba w oficjalnej narracji jest akurat odwrotnie.
 • do puug-a i Yarpen Zirgin-a
  Nie zabierajcie głosu kanalie, bo tylko uwidaczniacie swoją głupotę
 • 9 maja 1945 r trwała Wielkanoc
  która rozpoczęła się 6 maja.(W prawosławiu święta wielkanocne trwają kilka dni)
  Jeśli do tego dodać że "zjednoczona Europa" napadła na ZSRR 22.czerwca 1941 czyli w święto będące odpowiednikiem naszego "dnia wszystkich świętych" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85,_%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85
  to trudno o bardziej symboliczne,a nawet mistyczne,daty.

  http://pereprava.org/uploads/posts/2013-05/thumbs/1368190597_krestnyy-hod-v-chest-pobedy.-1945-god_cr.jpg

  http://likorg.ru/files/2016-05/image-613.jpg

  https://bigenc.ru/media/2016/10/27/1235177415/11721.jpg

  https://tatmitropolia.ru/www/news2015/5/hrushev0414_595.jpg

  https://tatmitropolia.ru/www/news2015/5/3cbd645f6a6a_595.jpg

  https://www.youtube.com/watch?v=Jn833HqQcVg
 • @Wican 18:39:36
  Z nikim nie sympatyzuję bo nie mam
  w tym żadnego interesu lecz wypada stosować
  równe miary dla każdego , Niemcy i Rosjanie
  to ta sama liga i nie ma co kombinować ,że ci drudzy
  nam mniej zaszkodzili , i daruj sobie tych "pisiorów"
  po co te złośliwości , takich co nie potrafią
  skomentować bez użycia inwektyw jest tu już
  wystarczająco dużo
 • @puuuq 22:11:01
  Niemcy (Teutoni) i Rosjanie to zupełnie inna liga. Niemcy(Teutoni) i rosyjscy żydzi (chazarzy) to ta sama liga. Nie myl pojęć.
 • @goat 23:14:42
  Przecież nie chodzi o jakieś etniczne niuanse
  lecz o stosunek do Polski i chyba jest oczywiste
  że zarówno Niemcy jak i Rosja zawsze dążyły
  do osłabienia Polski albo nawet podziału
  ale dla wielu na tym portalu akurat tylko
  Niemcy są zawsze źli a Rosjanie nas
  zupełnie szczerze kochają i nigdy nawet
  jednego Polaka nie skrzywdzili
 • WPS
  8 maja, Mińsk / Corr. BelTA /. Program imprez świątecznych 9 maja w Mińsku stał się znany. BelTA informuje, że został opublikowany przez urząd miasta w oficjalnym kanale informacyjnym.

  Obchody rozpoczną się o godzinie 11.00 na steli „Mińsk-miasto bohaterów” wraz z defiladą wojskową. Jego główną cechą w tym roku jest prezentacja tylko nowych i zmodernizowanych modeli sprzętu wojskowego. Planowane jest uczestnictwo w ponad 3 tysiącach personelu wojskowego i 185 elementów wyposażenia. 42 samoloty przelecą nad stolicą. Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 10.50 w kanale telewizyjnym Belarus 1.

  W południe popularne utwory kompozytorów radzieckich i białoruskich na temat Wielkiej Wojny Ojczyźnianej zabrzmią w stołecznych parkach Czeluskinców, Maksyma Gorkiego, Hugo Chaveza, Pawłowa, a także na terenie w pobliżu areny Czyżowka.

  Goście Muzeum Historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej będą mieli niepowtarzalną okazję dotknąć Sztandaru Zwycięstwa, który 75 lat temu odwiedził już naszą stolicę. Muzeum będzie otwarte do godziny 20.00, zgodnie z preferencyjnym regulaminem zwiedzania.
  O 13.00 rozpocznie się uroczysta ceremonia złożenia kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa. Oficjalne delegacje organów państwowych, kolektywów pracy przedsiębiorstw wielkomiejskich, przedstawiciele organizacji publicznych i związków zawodowych, administracje powiatowe, duchowieństwo, zastępcy, młodzież przybywają, aby uhonorować pamięć o poległych podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Wydarzenie potrwa do 16.30.

  Program wieczorny rozpocznie się o godzinie 21.30. W tym czasie na Placu Zwycięstwa odbędzie się uroczysty koncert „Na chwałę wspólnego zwycięstwa”. Na scenie wystąpią słynne białoruskie grupy Piesniary, Kupalinka, Spadczina, soliści Teatru Wielkiego, białoruskie gwiazdy popu i młode talenty. Transmisję można oglądać na kanale telewizyjnym Belarus 1.

  Świetliste świąteczne fajerwerki zabarwią niebo Mińska o godzinie 23.15.

  za:https://www.belta.by/regions/view/stala-izvestna-programma-meroprijatij-9-maja-v-minske-390133-2020/
 • @stanislav 01:51:41
  Relacja z Dnia Zwycięstwa w Mińsku dostępna na kanale Belarus1
  https://www.tvr.by/eng/
 • @ikulalibal 18:57:26
  @puuuq 18:14:51 Naucz się pisać po polsku ("Niemcami ze służbą w SS" ) !!!!!

  Chyba rozumiem co puuuq napisał. Służący jego rodziców byli w SS.

  Wyżsi dygnitarze tak miewali, szofer mógł być w SS, nawet kucharz.
 • @puuuq 23:44:29
  // i chyba jest oczywiste
  że zarówno Niemcy jak i Rosja zawsze dążyły
  do osłabienia Polski albo nawet podziału //

  Oczywiste? chyba dla ciebie boś nieuk."Rosja zawsze dążyła"?
  Wszystkie (poza kilkoma) wojny polsko-ruskie ( z kijowskimi wyprawami Bolesława Chrobrego włącznie)były polskimi wojnami napastniczymi. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-rosyjska
  Naucz się tego lub milcz ilekroć mówią o historii.
  Zapamiętaj też że polityka to brutalna gra w której każdy każdego "podzieli" jeśli tylko nadarzy się okazje.

  Grudzień 1938 r z raportu Sztabu Generalnego II Oddziału Wywiadu Polski
  "PODZIAŁ ROSJI LEŻY U PODSTAW POLSKIEJ POLITYKI NA WSCHODZIE.
  DLATEGO NASZE STANOWISKO BĘDZIE SPROWADZAĆ SIĘ DO PYTANIA:KTO WEŹMIE UDZIAŁ W PODZIALE.
  POLSKA NIE POWINNA ZOSTAĆ BIERNA W TYM WSPANIAŁYM HISTORYCZNYM MOMENCIE. NASZE ZADANIE POLEGA NA FIZYCZNYM I DUCHOWYM PRZYGOTOWANIU SIĘ DO CELU KTÓRYM JEST OSŁABIENIE I PODZIAŁ ROSJI"

  PS
  Obok polskiej gramatyki masz jeszcze do nadrobienia kilkaset lekcji historii.Bierz się do roboty bo to czym się tu popisujesz nie wygląda dobrze
 • @ikulalibal 07:44:55
  "Grudzień 1938 r z raportu Sztabu Generalnego II Oddziału Wywiadu Polski
  "PODZIAŁ ROSJI LEŻY U PODSTAW POLSKIEJ POLITYKI NA WSCHODZIE.
  DLATEGO NASZE STANOWISKO BĘDZIE SPROWADZAĆ SIĘ DO PYTANIA:KTO WEŹMIE UDZIAŁ W PODZIALE."

  W tym kontekscie, dziwaczne są zarzuty wobec ZSRR o zdradę 17 września. Zdradzić mogą sojusznicy, a nie przeciwnicy.
 • @Yarpen Zirgin 16:18:24
  "Nie ma powodu do świętowania 9 maja, skoro jedynym, co uległo zmianie dla Polski i Polaków, był okupant."

  Ruscy dali nam broń, więc nie pisz głupot.
 • @Yarpen Zirgin 16:48:00
  "Oświeć mnie, proszę, gdzie było to nasze zwycięstwo, skoro to mocarstwa zadecydowały o tym, jaki będzie kształt granic RP po wojnie...."

  Nie mocarstwa, tylko Stalin.
  Mocarstwa "pozostałe" chciały Polski bez ziem zachodnich i bez ziem wschodnich....
 • @stanislav 17:06:18
  "Zamilcz głupcze."

  Podzielam ten pogląd

  5*
 • @ikulalibal 07:44:55
  //Naucz się tego lub milcz ilekroć mówią o historii. //
  Ty tu jesteś wyjątkowym historykiem
  bo znasz relacje polsko - rusińskie z czasów
  pierwszych Piastów ale o rozbiorach , bolszewikach
  i stalinowskim terrorze nic nie wiesz :)))
  Tą swoją " historię " to możesz snuć wśród meneli
  przy budce z piwem , jak im postawisz
  bo za darmo nikt nie będzie tracił dla ciebie czasu
 • @Pedant 06:44:28
  W formacjach SS nie służyli Niemcy ?
  Zawsze dobrze się czegoś od mądrzejszych dowiedzieć :)))
 • @puuuq 11:18:15
  "W formacjach SS nie służyli Niemcy ? "

  Służyli głównie Niemcy. Pan napisał, że służba Pańskich dziadków była w SS. Więc zapewne też byli Niemcami albo folksdojczami.
 • @puuuq 11:14:46
  " ale o rozbiorach , bolszewikach
  i stalinowskim"

  W rozbiorach ziemie polskie przypadły Niemcom (Prusom i Austrii). Rosja przejęła Wielkie Księstwo Litewskie.
 • @Pedant 11:36:06
  No tak , Panu Pedantowi trzeba wszystko
  dokładnie wyjaśnić :
  /// ze służbą w SS ///
  znaczy ,że służyli w SS
  tak samo jak np
  ktoś ma za sobą służbę w armii , wojsku czy straży pożarnej
  Czy księstwo litewskie nie było częścią Korony ?
 • @puuuq 11:14:46
  //bo znasz relacje polsko - rusińskie z czasów
  pierwszych Piastów ale o rozbiorach , bolszewikach
  i stalinowskim terrorze nic nie wiesz//

  Zrozum że nieszczęsny że dzieci nie mogą mieć własnego państwa i rządzić w nim wedle kaprysu.Jesteś infantylny (jak większość tzw "patriotów" ) i to w zasadzie przesądza i będzie przesądzać o losie polskiego państwa.
  Każdy poważny obserwator wie że w centrum Europy nie może istnieć "królestwo Maciusia I" .Owszem-czasami dorośli (a źli) wujkowie posługują się głupiutkim Maciusiem dla swoich celów ale to nie znaczy że są skłonni traktować go poważnie.
  Relacje polsko-ruskie za pierwszych Piastów uważasz za nieistotne? przecież podobnie jak ludzkie życie,rzeka,nitka,opowiadanie itp,wszystko ma swój początek a wszystko potem to tylko kontynuacja.Jako jednostka emocjonalnie niedojrzała a intelektualnie cofnięta nie rozumiesz tego ale wierz mi że właśnie tak jest.
  Co by tu jeszcze napisać żeby ci rozzłościć? niech pomyślę? myślę....myślę.....myślę może to:
  I zapamiętaj robaczku że Albert Hohenzollern był w połowie Jagiellonem więc jego pretensje terytorialne względem Polski nie były tak całkiem z dupy wzięte.Nie mówiąc o całych pokoleniach Piastów będących Niemcami.A ty powiadasz "zabory" !
 • 5 *****
  Dziękuję :)

  Pozdr. :)
 • Dobrze że jeszcze Polska nie zginęła puki my żyjemy 5 ✌✌✌✌✌
  Bardzo dobry tekst i przesłanie.

  Salution ✔✌
 • @puuuq 11:53:50
  //Czy księstwo litewskie nie było częścią Korony ?//

  Co to ma do rzeczy? Śląsk nie należał do Korony od roku 1335 a mimo to Polska wystąpiła o jego terytorium łamiąc tym samym fundamenty traktatu wersalskiego.

  http://www.ibidem.com.pl/zrodla/1918-1939/wojny/1919-12-08-deklaracja-rady-najwyzszej.html
 • @ikulalibal 11:54:33
  Twoje wyjaśnienia przypominają
  wysiłki oficerów politycznych
  w t zw LWP czyli generalnie
  przynudzasz ale z przekonaniem
  o dobrze wykonanej robocie
 • @ikulalibal 12:07:57
  To ma do rzeczy ,że było częścią Korony a jej uroki znalazły miejsce w najwybitniejszym narodowym eposie
 • @puuuq 12:19:37
  //najwybitniejszym narodowym eposie//

  W eposie powiadasz? jeszcze musisz przekonać do tego ludność zamieszkującą tamte tereny bo oni (Litwini,Białorusini,Ukraińcy) twierdzą że unia lubelska odbyła się pogwałceniem prawa była zatem zaborem.
  https://www.youtube.com/watch?v=Z4w-sBzzMeY
 • @puuuq 11:14:46
  // ale o rozbiorach , bolszewikach
  i stalinowskim terrorze nic nie wiesz//


  Tu w pierwszej chwili zacząłem się śmiać. Strasznie (dosłownie) śmiać.
  A do śmiechu mi nie jest.

  Dzieciaku bez mózgu.
  Zapamiętaj. Nie ma w polskiej przestrzeni internetowej osoby, która wiedziałaby więcej na ten temat niż Pan @Ikulalibal.

  I jednocześnie @puuuq, marna poczwaro, bękarcie pustynnej demokracji i motopompy, zrobiony przy szabasowych łojach, ZAMILCZ. Jeśliś Polak.
  Pokornie zamilcz, bo w dupie demokratycznej byłeś, i koszerne gówno widziałeś. I tyle wiesz, ile durniu zeżresz. Czyli gówno.

  Czytaj Pana Ikulalibala i się ucz. Z pokorą! Jeśliś Polak.
 • WPS
  Dzisiejsze wystąpienia prezydentów Białorusi i Rosji...bez komentarza

  https://www.youtube.com/watch?v=M_e_5zrz9eQ&feature=emb_logo

  https://www.youtube.com/watch?v=7lgAqyQAAwQ&feature=emb_logo
 • @Kmieć 12:33:31
  Dziękuję za niezwykle cenną radę ,
  przy czym nie będę ukrywał ,że bardziej
  pragnąłbym uczyć się od ciebie , masz lepszy styl ,
  twój repertuar inwektyw jest zdecydowanie bogatszy ,
  jest z czego czerpać ale przy okazji zajrzyj do poradni zdrowia psychicznego
 • @puuuq 11:53:50
  "Czy księstwo litewskie nie było częścią Korony ?"

  Nie, nie było.
 • @Leonardo da Vinci 12:03:49
  "jeszcze Polska nie zginęła puki "

  puuuqi czy póki?
 • @Pedant 13:11:06
  Tu akurat masz rację bo było częścią I Rzeczpospolitej
 • @puuuq 13:39:30
  "Tu akurat masz rację bo było częścią I Rzeczpospolitej"

  Staram się mieć rację.

  "Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
  Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
  Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
  Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie."
 • @stanislav 12:35:27
  https://opolczykpl.wordpress.com/2020/05/09/parada-zwyciestwa-w-minsku/
 • @Pedant 13:43:28
  Mickieviczius, obok Sienkievicziusa i Największego we Wszechświecie Kremófkożercy (błędy zamierzone), to największy antypolski szkodnik.
  A wszyscy trzej, razem wespół w zespół triumwirat zrodzony ze ścierwa, i jakiejś żydowskiej suki.

  A to że posługiwali się świętą polską słowiańską mową pięknie, to jeszcze nie znaczy, że to polscy patrioci byli.

  Wszystkich trzech zamieniłbym na jednego Juliana Tuwima (żyd), a w gratisie dorzuciłbym Jerzego Urbana (oczywiście też żyd).
  Bo Julian stał się Polakiem i Polskę kochał jak mało który rdzenny Polak, a i Jerzy kozie nadjordańskiej spod ogona nie wypadł. (choć na starość zgorzkniał i ma w pogardzie ludek nad Wisłą. I mu się wcale nie dziwię).
 • @Kmieć 14:20:11
  "Wszystkich trzech zamieniłbym na jednego Juliana Tuwima (żyd), a w gratisie dorzuciłbym Jerzego Urbana (oczywiście też żyd)."

  Można dodać Lema i Leśmiana.
 • @Pedant 15:01:49
  //Można dodać Lema i Leśmiana.//

  Można i wstydu dla Polski nie będzie.

  Czasem mi przychodzi straszna myśl do głowy, że najgłośniejszymi i najprawdziwszymi polskimi patriotami byli żydzi (których ogólnie nienawidzę tak, że nie jestem w stanie tego opisać ludzkimi słowami).
  Rosjanie też mieli i mają do tej pory takich swoich żydów.
  Taki Żyrinowski. On na gołe klaty pójdzie w obronie Rosji ROSYJSKIEJ.
  Żeby Rosja była Rosją - taki to jest żyd.
  My, Polacy też kilku takich mieliśmy.
  A teraz mamy Moryca Morycovietzkiego, Kalksztajna, Gumisia męża swojej parchatej suki, i resztę kryminalnej syjonistycznej antypolskiej bandy!

  JA SIĘ PYTAM: GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO! GDZIE JESTEŚCIE?!
  Ruszcie dupy i idę za wami jak w dym!
 • @Kmieć 20:03:51
  Oglądając paradę w Mińsku, doszedłem też do wniosku, że w WP nie ma żadnego majora, pułkownika, generała, który to by wziął za łeb całe to żydowskie towarzystwo i wykopał z kraju na cztery strony świata. Są za to karierowicze i wazeliniarze by coś im na pagony jeszcze nasrało.
 • @puuuq 11:53:50
  Zastanawiam sie,panie puuuuuuuuug, czy pan jest w zgodzie z samym soba..? Bo ma pan zabawny zwyczaj wojowania z wiekszoscia interlokutorow.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031