Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
807 postów 4231 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Wojciech Mateńka – Twój i Nasz Senator z Lublina

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

CHCEMY ŻYĆ W NORMALNYM KRAJU.

 

WOJCIECH MATEŃKA, z zawodu psycholog,  w codziennej aktywności – prywatny przedsiębiorca zamieszkały w Łukowie, członek partii politycznej Polska Patriotyczna, zgłoszony przez  KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ.
Politykę robią żywi, konkretni ludzie. To ich mamy popierać lub im się przeciwstawiać. Konkretni ludzi, to osoby reprezentujący konkretne środowiska polityczne i konkretne programy. Stowarzyszenie Wierni Polsce Politycznej oraz partia Polska Patriotyczna i partia Normalny Kraj popiera Wojtka w jego kandydowaniu na urząd Senatora z okręgu 14 na Lubelszczyźnie, obejmującego powiaty: lubartowski, łukowski, opolski, puławski i rycki. Rekomendowaliśmy z pełnym przekonaniem Wojtka jako kandydata naszego środowiska, opowiadającego się za programem narodowym i suwerenistycznym. Wojtek Mateńka zgłoszony jest formalnie  przez KW Normalny Kraj.
Jeśli mieszkacie we wspomnianych wyżej powiatach i jeśli podzielacie program narodowej i państwowej suwerenności Polski, to głosujcie na Wojtka Mateńkę. Propagujcie program i osobę Wojtka Mateńki w swoim środowisku rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim.
Przeczytajcie niżej jaki program i jakie wartości reprezentuje Wojtek :
 
Komitet Wyborczy
Normalny Kraj
Został powołany przez świadomych Obywateli, stąpających realnie po ziemi, odrzucających nieaktualne podziały na lewicę i prawicę.
Te dwie ideologiczne flagi obecnie nic nie znaczą wobec ogromu niekompetencji, zaniedbań, kłamstw, manipulacji i zwykłej korupcji wśród partii pookrągłostołowych elit.
Anachroniczny podział na lewicę i prawicę nie rozwiązuje rzeczywistych, nabrzmiałych problemów w polskim państwie i społeczeństwie.
Konieczna jest nowa jakość polskiej polityki, konieczne są nowe rozwiązania i nowe kadry.
Normalny Krajto komitet świadomych Obywateli, opowiadających się za:
 • respektowaniem praworządności i praw obywatelskich,
 • gwarancjami państwa dla przedsiębiorczych i twórczych ludzi pracy,
 • suwerenną, bezpieczną Polską, mającą partnerskie stosunki z zagranicą,
 • bankami i instytucjami finansowymi służącymi rozwojowi, a nie eksploatacji kraju,
 • produkcją i obrotem kontrolowaną żywnością, służącą zdrowiu społeczeństwa,
 • wyeliminowaniem lichwy i terroryzmu komorniczego wobec polskich przedsiębiorców i rodzin,
 • uproszczonym prawem podatkowym, zgodnym z interesami realnej gospodarki oraz stabilizacją i bezpieczeństwem dochodów polskich rodzin,
 • zachowaniem bogactw naturalnych i ziemi w polskich rękach, dla dobra ogółu,
 • gwarancjami bezpieczeństwa i równouprawnieniem różnych form własności w zależności od wykonywanych funkcji społecznych z dominującą pozycją własności polskiej,
 • edukacją i wychowaniem dzieci zgodnie z wartościami rodzinnymi, potrzebami gospodarki oraz cywilizacyjną spuścizną polskiej kultury i państwowości,
 • pozostawieniem infrastruktury gospodarczej i informacyjnej w gestii polskiego państwa i samorządów,
 • kompetentną, tanią i efektywną biurokracją państwową i samorządową,
 • wolnością terytorium Polski od obecności obcych wojsk i sił policyjnych.
WSZYSCY CHCEMY ŻYĆ W NORMALNYM KRAJU.
NAJWYŻSZA PORA, PO 30 LATACH OD TRANSFORMACJI.
 
Zasadnicze tezy/cele programowe partii Normalny Kraj
1. Zachowanie jedności w narodzie polskim w oparciu o solidaryzm narodowy i obywatelski. Możliwość sprawowania najważniejszych funkcji państwowych wyłącznie przez obywateli polskich o udokumentowanej narodowości polskiej.
2. Niezwłoczne wycofanie się Polski z niekorzystnych – politycznych, gospodarczych i wojskowych – umów międzynarodowych, ustaw i aktów normatywnych. W udokumentowanych przypadkach sprzedaży/zakupu składników polskiego majątku narodowego po rażąco zaniżonych cenach lub wrogiego przejęcia, natychmiastowe wszczęcie rewindykacji majątku wraz z odszkodowaniem, a w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa – renacjonalizacja majątku.
3. Przejęcie przez państwo wyłącznego prawa emisji pieniądza i kreacji kredytu oraz stworzenie prorozwojowej struktury instytucjonalnej i polityki pieniężno-finansowej. Zwierzchnictwo i kontrola rządu nad działalnością banku centralnego.Wyeliminowanie lichwy oraz zakaz działalności zagranicznych i niepublicznych organizacji pożyczkowych.
4. Zwiększenie potencjału demograficznego narodu i dbanie o jego wzrost. Zahamowanie emigracji z przyczyn ekonomicznych oraz skuteczne działania na rzecz powrotu emigrantów ekonomicznych z okresu tzw. transformacji, a także przyjmowanie repatriantów narodowości polskiej oraz imigrantów poddających się dobrowolnie kulturowej i społecznej polonizacji.
5. Dbałość o zdrowie fizyczne i etyczno – moralny stan narodu budowanego w oparciu o bezpieczną, tradycyjną rodzinę, czyli związek kobiety i mężczyzny i ich potomstwo, jako podstawa ładu społecznego w państwie. Wspieranie więzi wspólnotowych opartych o historyczno-kulturowe wartości narodu polskiego oraz bezkonfliktową współpracę państwa, samorządów i oddolnych inicjatyw obywatelskich.
6. Uznanie zasobów geologicznych, ziemi rolnej i innych zasobów naturalnych za dobra ogólnonarodowe, niezbywalne na rzecz innych państw, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji gospodarczych lub prawnych oraz zagranicznych osób prywatnych, bądź spółek z ich udziałem.
7. Rolnictwo, oparte na zasadach naturalnych, racjonalności i efektywności gospodarowania oraz poddane kontroli jakości, traktowane jako dział strategiczny gospodarki narodowej, odpowiedzialny za żywnościowe i zdrowotne bezpieczeństwo narodu.
8. Edukacja na możliwie najwyższym poziomie, nadążająca za wyzwaniami współczesnego postępu naukowo-technicznego, z jednoczesnym poszanowaniem zasad humanizmu i nieskrępowanego przepływu wiedzy, zawsze jednak traktowana jako spójny proces wraz z towarzyszącym jej wymagającym wychowaniem. Na każdym poziomie edukacji i wychowania respektowanie wartości narodowych i uświadamianie młodemu pokoleniu Polaków nie tylko praw, ale przede wszystkim obowiązków wobec narodu i państwa polskiego.
9. Stworzenie warunków do rozwoju polskiego przemysłu i przedsiębiorczości w powiązaniu z własną myślą naukowo- badawczą i krajowym zapleczem techniczno-wdrożeniowym przy nieodzownym wsparciu ze strony polskiego sektora bankowo-finansowego oraz prorozwojowych regulacji podatkowych i regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Tworzenie krajowych i międzynarodowych polskich marek gospodarczych. Aktywna światowa promocja polskiej nauki i przemysłu.
10. Równoprawne  podyktowane bezpieczeństwem kraju, efektywnością ekonomiczną i partycypacją obywatelską – funkcjonowanie różnych form własności w gospodarce: prywatnej, spółdzielczej, komunalnej, akcjonariatu pracowniczego i obywatelskiego oraz własności państwowej w strategicznych działach gospodarki i państwa.
11. Budowa rzeczywistego samorządu gospodarczego skupiającego i reprezentującego polskich przedsiębiorców, rolników i handlowców oraz utworzenie parlamentarnej Samorządowej Izby Gospodarczej
12. Uproszczenie systemu podatkowego. Wprowadzenie kategorii gwarantowanego dochodu rodzinnego wolnego od opodatkowania, skorelowanego z minimum socjalnym. Zlikwidowanie przywilejów podatkowych i nieuzasadnionych przychodów majątkowych powstałych z tytułu pełnienia odpowiedzialnych funkcji państwowych i samorządowych.
13. Fundamentalna zmiana systemu tworzenia i egzekwowania prawa. Zdecydowana walka z systemem handlu zobowiązaniami i należnościami. Wzmocnienie roli czynnika obywatelskiego w procesie orzecznictwa. Realna i osobista odpowiedzialność karna i cywilna funkcjonariuszy publicznych z tytułu naruszania prawa oraz działania na szkodę obywatela, społeczności lokalnych i narodu.
14. Ustanowienie rzeczywistej i realnej podmiotowości międzynarodowej i wewnątrzkrajowej państwa polskiego. Niedopuszczalność obecności na terenie Polski obcych: jednostek wojskowych, sztabów dowódczych, formacji policyjnych, paramilitarnych oraz agencji ochrony osób i mienia poza akceptowanymi przez rząd Polski koniecznościami wynikającymi z czasowych ćwiczeń lub przygranicznej współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.
15. Odzyskanie realnej kontroli lub decydującego wpływu przez państwo i samorządy lokalne nad strategiczną infrastrukturą wrażliwą: telekomunikacją, energetyką, ujęciami wody pitnej i siecią wodociągową, archiwami danych osobowych i procedurami ich udostępniania, mediami oraz szeroko rozumianym sektorem informacji publicznej.
16. Odtworzenie silnej, polskiej armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zmiana statusu i zadań polskiej armii z karno-ekspedycyjnej na niezawodną armię obronno-narodową. Powszechne szkolenie obronne społeczeństwa polskiego wraz z dostępem do broni palnej.
17. Wzmacnianie ciągłości i trwałości polskiej kultury narodowej w kraju i w skupiskach polskich za granicą. Udzielanie koniecznego wsparcia instytucjonalnego, finansowego i materialnego. Ochrona języka polskiego w zakresie edukacyjnym, naukowym, literackim, jak również w codziennej praktyce międzyludzkiej i życiu publicznym.
18. Dbałość i ochrona symboliki narodowej oraz właściwe upamiętnianie polskich świąt i rocznic narodowych. Likwidacja eksterytorialności narodowościowych miejsc pamięci.

 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031