Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
614 postów 2467 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Oświadczenie zwykłego członka III Oddziału ZPS w Dziwnowie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej

 

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego,
przysięgam służyć wiernie
Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny
w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.”
 
  
 

Oświadczenie zwykłego członka III Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Dziwnowie dysydenta , komandosa Michała Jarzyńskiego
  W związku z coraz gorszą z roku na rok pracą  Zarządu Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie na czele z jego prezesem generałem Janem Kemparą skutkującego:
– zapowiedziami nałożenia na terenowe oddziały haraczu w postaci podatku od składek jej członków w dużej wysokości , uniemożliwiającego jakiekolwiek samodzielne finansowe działanie tych ;
-doprowadzenie Związku do gospodarczej upadłości i utratę  jego prestiżu w środowisku cywilnym poprzez niewłaściwe kierowanie i dysponowanie przez Zarząd ZSP w Warszawie podległą jej firmą ochroniarską zatrudniającą w dużej mierze i dającą pracę byłym żołnierzom oraz  pozostałym jej członkom spośród służb mundurowych oraz doprowadzenie tej firmy do upadłości oraz  nierozliczenie się z tej sprawy przez Zarząd przed członkami Związku;
– spacyfikowaniem władz w Zarządzie przez byłych wysokich stopniem wojskowych z wysokimi emeryturami i przywilejami  z pominięciem poprzez dokooptowanie do jego składu osób spośród innych grup tj. podoficerów , chorążych oraz byłych żołnierzy służby czynnej skutkujące niską gotowością władz Związku do stawania wobec władzy w Polsce  w obronie naruszanych co rusz nabytych praw  przez naszych emerytów vide : kwestia odbierania /ograniczenia naszych świadczeń emerytalnych i brak zdecydowanej reakcji Związku na te akty bezprawia rządu , prawdopodobnie spowodowane lękiem wierchuszki o utratę swoich przywilejów;
– brakiem transparencji co do faktów  łączenia przez wierchuszkę Związku, w tym jego prezesa generała Jana Kemparę władzy w Związku z ich ewentualnym udziałem w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz innych prywatnych firm, w tym firm  zagranicznych  co rodzi naturalny konflikt interesów powodujący min., iż nasze władze zamiast walczyć o Związek / za co nie otrzymują pieniędzy, niekiedy reprezentują merkantylne interesy tych firm nadużywając swojej pozycji do ich reklamowania i promowania za co czerpią od nich niekiedy dawane im pod stołem pieniądze/;
`             niektórzy członkowie naszego III Oddziału  w Dziwnowie na czele z jego przewodniczącym Zbigniewem Jeszka rozważają inicjatywę oddzielenia się od wierchuszki Związku i kontynuację swojej dalszej działalności w ramach samodzielnego, niezależnego III Oddziału ZSP w Dziwnowie /stosowne decyzje zostaną podjęte w najbliższym czasie/  .
               Zobowiązujemy Zarząd ZPS w Warszawie do niezwłocznego przedstawienia do wiadomości wszystkich członków ZPS informacji na stronie ZPS na temat tego jak doszło do upadłości firmy ochroniarskiej Komandos i jakie konsekwencje zostały wyciągnięte wobec tych osób , które do tego negatywnego stanu doprowadziły;
               Zobowiązujemy również Zarząd ZPS w Warszawie o przedstawieniu wszystkim członkom ZPS na internetowej stronie ZPS informacjo o obecnej kondycji finansowej ZPS, bowiem My jako zwykli szeregowi członkowie Związku nie zamierzamy płacić z długi i niegospodarność , w tym działanie na szkodę Związku przez jego Zarząd;
                 W przypadku powstania podejrzeń co do działania Zarządu na szkodę ZPS powiadomimy o tym organy ścigania celem rozpoznania i wyjaśnienia tej bulwersującej Nas wszystkich sprawy;
                   Jednocześnie Oddział III ZSP w Dziwnowie zwraca się do wszystkich byłych żołnierzy wojsk specjalnych oraz innych pracowników służb mundurowych w kraju , niezależnie od miejsca ich zamieszkania o wstępowanie do naszego Oddziału gwarantując Wam wszystkim właściwą reprezentację , w tym poczucie bezpieczeństwa oraz solidarność z Wami oraz udział w naszych władzach , niezależnie od Waszych dotychczasowych stopni i zasług.
Łódź, dnia 15 marzec 2019 r.   w imieniu prezesa III Oddziału ZSP w Dziwnowie Zbigniewa Jeszka zwykły członek III Oddziału w Dziwnowie dysydent, komandos Michał Jarzyński
 
DODATEK:
ROTA:
I Rzeczpospolita[edytuj]
Insurekcja kościuszkowska[edytuj]
Tekst przysięgi złożonej przez Tadeusza Kościuszkę 24 marca 1794 na krakowskim Rynku:
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego.
I wojna światowa[edytuj]
ARMIA POLSKA WE FRANCJI[EDYTUJ]
Tekst przysięgi złożonej przez gen. Józefa Hallera 6 października 1918
Przysięgam przed Panem Bogiem Wszechmogącym w Trójcy Świętej Jedynym na wierność Ojczyźnie mojej, Polsce Jednej i Niepodzielnej. Przysięgam, iż gotów jestem oddać życie za świętą sprawę Jej Zjednoczenia i Niepodległości, bronić sztandaru narodowego i honoru oręża polskiego do ostatniej kropli krwi, dbać o dobro powierzonych mi żołnierzy, strzec karność wojska. Przysięgam, że złożone w moje ręce Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich wedle najlepszej wiary, sumienia i honoru wojskowego dla dobra Narodu Polskiego i wyzwolenia Ojczyzny sprawować będę. Tak mi Panie Boże dopomóż.
Tekst przysięgi ułożony przez Komitet Narodowy Polski w 1918):
Przysięgam przed Panem Bogiem Wszechmogącym, w Trójcy Świętej Jedynym, na wierność Ojczyźnie mojej, Polsce, jednej i niepodzielnej. Przysięgam, iż gotów jestem życie oddać za świętą sprawę jej zjednoczenia i wyzwolenia, bronić sztandaru mego do ostatniej kropli krwi, dochować karności i posłuszeństwa mojej zwierzchności wojskowej, a w całym postępowaniu moim strzec honoru żołnierza polskiego. Tak mi, Panie Boże, dopomóż.
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Komitet Narodowy Polski (1914-1917)
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE[EDYTUJ]
W obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że Komisarzowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom, i przełożonym swoim mianowanym przez tenże Komisariat, zawsze i wszędzie posłuszny będę, że w ogóle tak zachowywać się będę, jak przystoi na mężnego i prawego żołnierza-Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Powstanie wielkopolskie
II Rzeczpospolita[edytuj]
Dz. Rozk. 19/1928 por. 223. – Ustawa z 18 lipca 1924 o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Polskiego, ogłoszono w jednolitym tekście jako załącznik do obwieszczenia ministra spraw wojskowych z 15 lipca 1927 – Dz.U. R. P. Nr 68 poz. 603:
Chrześcijanie – Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić, stać na straży konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach i w ogóle tak postępować, aby mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna jego męka. Amen.
Niechrześcijanie prócz mahometan – Przysięgam Bogu Wszechmogącemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić, stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach i w ogóle tak postępować abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. Tak mi dopomóż Bóg. Amen.
Mahometanie – Przysięgam Panu Bogu Jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić, stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach i w ogóle tak postępować, abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. Bereetjum Mine Allachivy Veresulini illeclezine a hetdeteum minel masiurkine BilWałłagi, Tałłagi, Amin.
Przysięgam uroczyście skrwawionej Ziemi Polskiej i Narodowi Polskiemu walczyć z niemieckim najeźdźcą o wyzwolenie Ojczyzny oraz utrwalenie wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej. Przysięgam rzetelnie i sumiennie wypełniać obowiązki żołnierza polskiego, wiernie wykonywać wydane mi rozkazy i ściśle przestrzegać tajemnicy wojskowej. Przysięgam wiernie służyć Rzeczypospolitej i nigdy nie skalać imienia Polaka. Przysięgam dochować wierności Krajowej Radzie Narodowej, Władzy Naczelnej Narodu Polskiego. Przysięgam nieugięcie stać na straży praw Narodu Polskiego, mieć wszystkich obywateli w równym poszanowaniu oraz niezłomnie bronić swobód demokratycznych. Tak mi dopomóż Bóg!
Dz.U.47.52.267 – Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o rocie przysięgi Wojska Polskiego (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 1947 r.)
Przysięgam uroczyście Narodowi Polskiemu: walczyć do ostatniego tchu w obronie Ojczyzny wyzwolonej z przemocy niemieckiej i niezłomnie strzec wolności, niepodległości i mocy Rzeczypospolitej Polskiej. Przysięgam wypełniać rzetelnie i sumiennie obowiązki żołnierza, wykonywać wiernie rozkazy przełożonych, przestrzegać ściśle regulaminów i dochować tajemnicy wojskowej. Przysięgam służyć ze wszystkich sił Rzeczypospolitej Polskiej, bronić niezłomnie Jej ustroju demokratycznego i dochować wierności Prezydentowi Rzeczypospolitej. Przysięgam stać nieugięcie na straży praw Ludu Polskiego, mieć wszystkich obywateli w równym poszanowaniu i nigdy nie splamić godności Polaka. Tak mi dopomóż Bóg.
Dz.U.50.36.328 – Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o przysiędze wojskowej. (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 1950 r.)
Przysięgam strzec niezłomnie wolności, niepodległości i granic Polski Ludowej przed zakusami imperializmu, a w razie potrzeby, nie szczędząc krwi ani życia, mężnie walczyć w obronie mojej ojczyzny aż do pełnego zwycięstwa nad wrogiem, stać nieugięcie na straży pokoju w jednym szeregu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armiami i w razie napaści walczyć w braterskim przymierzu o świętą sprawę niepodległości, wolności i szczęścia ludu. Przysięgam służyć ze wszystkich sił Polsce Ludowej, bronić niezłomnie praw ludu pracującego, stać nieugięcie na straży władzy ludowej, dochować wierności Prezydentowi Rzeczypospolitej. Przysięgam Narodowi Polskiemu: być uczciwym, zdyscyplinowanym, mężnym i czujnym żołnierzem Polski Ludowej, przykładać się gorliwie do szkolenia wojskowego, wykonywać dokładnie rozkazy przełożonych i przepisy regulaminów, dochować ściśle tajemnicy wojskowej i państwowej, strzec pilnie mienia wojskowego i społecznego i nie splamić nigdy honoru i godności żołnierza polskiego.
Dz.U.52.46.310 – Ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. o przysiędze wojskowej. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1952 r.)
Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stając w szeregach Wojska Polskiego, przysięgam Narodowi Polskiemu być uczciwym, zdyscyplinowanym, mężnym i czujnym żołnierzem, wykonywać dokładnie rozkazy przełożonych i przepisy regulaminów, dochować ściśle tajemnicy wojskowej i państwowej, nie splamić nigdy honoru i godności żołnierza polskiego. Przysięgam służyć ze wszystkich sił Ojczyźnie, bronić niezłomnie praw ludu pracującego, zawarowanych w Konstytucji, stać nieugięcie na straży władzy ludowej, dochować wierności Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przysięgam strzec niezłomnie wolności, niepodległości i granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przed zakusami imperializmu, stać nieugięcie na straży pokoju w braterskim przymierzu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armiami i w razie potrzeby nie szczędząc krwi ani życia mężnie walczyć w obronie Ojczyzny, o świętą sprawę niepodległości, wolności i szczęścia ludu. Gdybym nie bacząc na tę moją uroczystą przysięgę obowiązek wierności wobec Ojczyzny złamał, niechaj mnie dosięgnie surowa ręka sprawiedliwości ludowej”.
Dz.U.88.20.133 – Ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o przysiędze wojskowej. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 1988 r.) przed transformacją ustrojową
Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stając w szeregach Wojska Polskiego, Przysięgam służyć wiernie Ojczyźnie i narodowi swemu, przestrzegać zasad Konstytucji, być godnym chlubnych tradycji oręża polskiego. Przysięgam, iż nie szczędząc trudu, a w potrzebie krwi własnej ani życia, stać będę nieugięcie na straży niepodległości, suwerenności i granic kraju ojczystego, strzec pokoju w braterstwie broni z sojuszniczymi armiami. Przysięgam dbać o honor i dobre imię wojska, sumiennie spełniać powinności żołnierskie, ściśle wykonywać rozkazy przełożonych, być zdyscyplinowanym i mężnym, uczciwym i koleżeńskim żołnierzem. Przysięgam zdobywać wiedzę i umiejętności wojskowe, troszczyć się o powierzoną mi broń, sprzęt i mienie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej. Składając tę uroczystą przysięgę, jestem świadom swej odpowiedzialności wobec narodu i praw socjalistycznego państwa polskiego.
Dz.U.88.20.133 – Ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o przysiędze wojskowej. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 1988 r.) po transformacji ustrojowej
Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, stając w szeregach Wojska Polskiego, Przysięgam służyć wiernie Ojczyźnie i narodowi swemu, przestrzegać zasad Konstytucji, być godnym chlubnych tradycji oręża polskiego. Przysięgam, iż nie szczędząc trudu, a w potrzebie krwi własnej ani życia, stać będę nieugięcie na straży niepodległości, suwerenności i granic kraju ojczystego, strzec pokoju w braterstwie broni z sojuszniczymi armiami. Przysięgam dbać o honor i dobre imię wojska, sumiennie spełniać powinności żołnierskie, ściśle wykonywać rozkazy przełożonych, być zdyscyplinowanym i mężnym, uczciwym i koleżeńskim żołnierzem. Przysięgam zdobywać wiedzę i umiejętności wojskowe, troszczyć się o powierzoną mi broń, sprzęt i mienie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej. Składając tę uroczystą przysięgę, jestem świadom swej odpowiedzialności wobec narodu i praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ku Chwale Ojczyzny, Na Sztandar, Przysięgam.
III Rzeczpospolita[edytuj]
Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.
Organa władzy państwowej[edytuj]
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej[edytuj]
II RZECZPOSPOLITA[EDYTUJ]
Przysięgam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, i ślubuję Tobie Narodzie Polski, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej, który obejmuję: praw Rzeczypospolitej, a przedewszystkiem Ustawy Konstytucyjnej święcie przestrzegać i bronić; dobru powszechnemu Narodu ze wszystkich sił wiernie służyć; wszelkie zło i niebezpieczeństwo od Państwa czujnie odwracać; godności imienia polskiego strzec niezachwianie; sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę; obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen.
Świadom odpowiedzialności wobec Boga i historii za losy Państwa, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej: praw zwierzchnich Państwa bronić, jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, względem wszystkich obywateli równą kierować się sprawiedliwością, zło i niebezpieczeństwo od Państwa odwracać, a troskę o jego dobro za naczelny poczytywać sobie obowiązek. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen.
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA[EDYTUJ]
Dz. U. 1947, Nr 18, poz. 71 – Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa przewidywała ustanowienie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej (Rozdział III, Art. 12-14). Do sprawowania urzędu miały zastosowanie niemal wszystkie artykuły z konstytucji marcowej z 1921 r. z wyjątkiem Art. 54 dotyczącego przysięgi prezydenckiej.
Dz. U. 1989, Nr 19, poz. 101 – Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. – dodanie Art. 32 c do Konstutucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Obejmując z woli Zgromadzenia Narodowego urząd Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ślubuję uroczyście Narodowi Polskiemu, że postanowieniom Konstytucji wierności dochowam, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Ślubuję, że dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
III RZECZPOSPOLITA[EDYTUJ]
Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483 – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział V „Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej” Art. 130
Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
Przysięga może być złożona z dodaniem Tak mi dopomóż Bóg.
Posłowie i senatorowie[edytuj]
II RZECZPOSPOLITA[EDYTUJ]
Ślubuję uroczyście, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wedle najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować wyłącznie dla dobra Państwa Polskiego jako całości
Świadom obowiązku wierności wobec Państwa Polskiego, ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej, w pracy na rzecz dobra Państwa nie ustawać, a troskę o jego godność, zwartość i moc za pierwsze mieć sobie przykazanie.
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA[EDYTUJ]
Dz. U. 1947, Nr 18, poz. 71 – Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział II „Sejm Ustawodawczy” Art. 20
Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Ustawodawczy według najlepszego rozumienia i zgodnie z sumieniem pracować dla dobra narodu polskiego, stać na straży jego praw demokratycznych i czynić wszystko w miarę sił i uzdolnień dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.
III RZECZPOSPOLITA[EDYTUJ]
Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483 – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV „Posłowie i senatorowie” Art. 104 p. 2
Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania Tak mi dopomóż Bóg.
Premier, wicepremierzy i ministrowie rządu RP[edytuj]
III RZECZPOSPOLITA[EDYTUJ]
Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483 – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział VI „Rada ministrów i administracja rządowa” Art. 151
Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
Przysięga może być złożona z dodaniem zdania Tak mi dopomóż Bóg.
Organa Narodowego Banku Polskiego[edytuj]
PREZES NBP[EDYTUJ]
Dz.U. 1997, Nr 140, poz. 938 – Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział II „Organizacja NBP” część A „Prezes NBP” Art. 9 p. 3
Obejmując obowiązki Prezesa Narodowego Banku Polskiego przysięgam uroczyście, że postanowień Konstytucji i innych ustaw będę ściśle przestrzegać oraz że we wszystkich swoich działaniach dążyć będę do rozwoju gospodarczego Ojczyzny i pomyślności obywateli.
Przysięga może być złożona z dodaniem słów Tak mi dopomóż Bóg.
CZŁONKOWIE RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ[EDYTUJ]
Dz.U. 1997, Nr 140, poz. 938 – Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział II „Organizacja NBP” część B „Rada Polityki Pieniężnej” Art. 13 p. 4
Obejmując obowiązki członka Rady Polityki Pieniężnej przysięgam uroczyście, że będę działać z pełną bezstronnością, posiadaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie polityki pieniężnej, zgodnie z celami działalności Narodowego Banku Polskiego.
Przysięga może być złożona z dodaniem słów Tak mi dopomóż Bóg.


więcej:wiernipolsce1.wordpress.com/2019/03/15/oswiadczenie-zwyklego-czlonka-iii-oddzialu-zwiazku-polskich-spadochroniarzy-w-dziwnowie-dysydenta-komandosa-michala-jarzynskiego/

KOMENTARZE

 • Wezwanie dysydenta, komandosa, dziennikarza,ideologa nowego ładu społecznego na świecie Michała Jarzyńskiego
  https://cont.ws/@detektywjarzynski/1263820
 • Jako były komandos płakać mi się chce jak widzę rozmodloną , rozmemłaną niedoszkoloną słabiutką współczesną polską armię
  z jednostkami chronionymi z zewnątrz poprzez izraelskie firmy ochroniarskie /jak przyjdzie co do czego ,to Was nie wpuszczą do jednostki po broń , którą praktycznie oni zawiadują i decydują czy Wam wydać, czy tez nie/ służącą jako "mięso armatnie " w bandyckich tzw. "misjach" naszemu amerykańskiemu okupantowi , a w zasadzie nie jemu /bo oni też są praktycznie ofiarami tej samej szajki/ tylko Tajnej Światowej Władzy Centrum / do podboju świata celem jego przekształcenia w jeden wielki koncentracyjny obóz , gdzie oni byli, by panami , a reszta , czyli my niewolnikami ich obsługującymi z wszczepionymi pod skórę czipami , które umożliwiałyby im nasza likwidację , w przypadku stwierdzonej z ich strony u nas rzeczywistej lub urojonej nieprawomyślności.

  Jako żołnierze rzekomo polskiej armii jesteśmy na dnie , bez własnych dowódców , którzy nie bali by się nami dowodzić i nas ,czyli Naród Polski a nie żadne bandyckie NATO reprezentować .

  Nie mamy szczęścia do "swoich" przywódców po II wś. ....dwóch najwyższych z nich tj. generał Wojciech Jaruzelski i generał Czesław Kiszczak okazali się zdrajcami Polski , Polaków oraz podległych im żołnierzy, będąc utajoną ekspozyturą na kraj /Polska/ w zdecydowanej większości żydowskiego NKWD , a później CIA/Mossad , czego następstwem było narzucone im przez międzynarodową lichwę oddanie Polski rozwalonej już wtedy Solidarności , która nota bene , była dziełem CIA a jej przywódcy w Polsce agentami tej zagranicznej służby specjalnej realizującymi w Polsce obce interesy , co skutkowało wkrótce doprowadzeniem Polski do upadłości gospodarczej i przekształceniem jej z liczącego się na świecie partnera gospodarczego do pozycji jakiegoś afrykańskiego bantustanu oraz jednego wielkiego konsumenta obcych wyrobów wielokrotnie zdecydowanie gorszych od polskich.

  Polskę zdradzili nie tylko Ci dwaj wysocy generałowie oraz steropianowi ,post solidarnościowi politycy , lecz również inni wysocy wojskowi ,którzy podporządkowali się bandyckiemu NATO....w dużej mierze akcji zniewalania społeczeństwa polskiego przysłużył się kościół katolicki z Janem Pawlem II na czele, którego szczątki dzisiaj służą do namaszczania na "misjach"ogłupiałych polskich żołnierzy....większego cyrku jak żyje nie widziałem ...do czego to doszło , by kościół rzekomo mający na swoich ustach miłosierdzie popychał swoich wiernych do zabijania innych ludzi i ich podboju tylko dlatego, że chcą swojej suwerenności....
  http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-22/relikwie-jana-pawla-ii-w-polskich-bazach-w-afganistanie-zolnierze-beda-czuli-sie-spokojniejsi/
 • @detektywmjarzynski 10:06:53
  Za te modlitwy przed atakiem na niewinnych ludzi, to ci wszyscy pewnie nieźle TAM zapłacą. Nie może chyba być nic bardziej podłego i TAM u Góry gorszącego, jak mordowanie niewinnych ludzi w Imię Pana Boga.
  Oczywiście nie mnie to osądzać, ale na mój chłopski rozum to tak to wygląda.

  Jaka jest różnica pomiędzy popem który święcił UPA-owskie widły przed atakiem na niewinnych Polaków a kapłanem, który modli się z atakującymi nowoczesną bronią innych niewinnych ludzi?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031