Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
586 postów 2268 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Deklaracja w sprawie Bliskiego Wschodu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zapraszamy do podpisywania się pod niniejszą Deklaracją

 

 
Niemal tydzień temu skierowaliśmy do Pana Masouda Edrisi Kermanshahi, Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Polsce, treść Deklaracji, którą publikujemy niżej.
Powodem było oświadczenie Pana Sekretarza Stanu USA Mike’a Pompeo o wyznaczenie Warszawy na miejsce odbycia  konferencji ws. Bliskiego Wschodu, która zaplanowana była jako nic innego jak konferencja wymierzona przeciwko Iranowi- suwerennemu państwu i narodowi. Spóźniona reakcja polskiego MSZ świadczyła, że decyzja sekretarza stanu USA była narzucona Polsce i Polakom w sposób urągający poszanowaniu zasad suwerenności państwa polskiego oraz narodowym interesom Polaków. Przyjęcie dyktatu USA przez prezydenta i rząd Polski deprecjonuje międzynarodową pozycję Polski, a zarazem izoluje Polskę wobec priorytetów polityki zagranicznej większości krajów europejskich, deklarujących wolę rzeczywistej współpracy z Iranem, atakowanym dyplomatycznie w celu stworzenia pretekstu do agresji militarnej na ten kraj  przez USA i Izrael. Może to grozić  eskalacją konfliktu i prowadzić do międzynarodowego konfliktu o nieprzewidywalnych skutkach.
Jeśli nie robi tego rząd i prezydent Polski, to naród polski poprzez aktywność swoich organizacji i środowisk narodowo-patriotycznych musi nie tylko zaprotestować, ale aktywnie przeciwdziałać wciąganiu Polski w imperialną wojnę sprzeczną z naszymi interesami oraz wbrew historycznie bardzo dobrym i zawsze przyjaznym stosunkom z narodem i państwem Iranu. 
Zapraszamy do podpisywania się pod niniejszą Deklaracją oraz do włączania się do dalszych działań, o których będziemy informować na bieżąco.
Paweł Ziemiński
 
Do Narodu Irańskiego i Jego Przywódców !
Do Polek i Polaków !
Do Europejskiej i Światowej Opinii Publicznej !
Irańczycy – dawni Persowie i Polacy – dawni Lechici, to członkowie wielkiej rodziny ludów aryjskich, indoeuropejskich.
Od niemal 550 lat Polska utrzymuje dyplomatyczne stosunki z Iranem. Jest to dowodem wielowiekowego, wzajemnego szacunku i woli współpracy.
Na przestrzeni tych blisko sześciu wieków Persja i Rzeczpospolita, Iran i Polska wielokrotnie potwierdzały swoją niezawodną przyjaźń oraz prawa do samostanowienia i suwerenności.
Te bezprzykładnie bardzo dobre relacje dwustronne wbrew woli Polaków, za sprawą ponadnarodowych, imperialnych sił mogą być zniszczone lub co najmniej wprowadzone na płaszczyznę prowokacji, konfliktu międzynarodowego i międzypaństwowego.
Wiele współczesnych państw posiada potężne arsenały broni strategicznej i taktycznej oraz techniczne możliwości ich użycia, czego skutki prowadziłyby do globalnej katastrofy ludzkości.
W tej sytuacji wydawałoby się, że świat nie ma alternatywy dla pokojowej koegzystencji, opartej na międzynarodowych negocjacjach dla znalezienia modelu pokojowego współistnienia narodów i państw, koegzystencji opartej na poszanowaniu równych praw do rozwoju, zgodnego z zasadami suwerenności, poszanowaniem narodowej tożsamości kulturowej oraz samodzielnie określanych celów rozwoju i służącej im narodowej polityki społeczno-gospodarczej.
Okazuje się jednak, że są siły, które dla swych egoistycznych, materialnych korzyści oraz patologicznej idei imperialnej dominacji i podboju, widzą w konfliktach wojennych sposób prowadzenia polityki oraz narzędzie narzucania własnych wartości i wymuszania własnych interesów.
Bliski Wschód i Azja Centralna od wielu lat są terenem ścierania się interesów suwerennych narodów i państw oraz światowych mocarstw reprezentujących interesy globalnych korporacji. Ten obszar jest terenem krwawych, ludobójczych działań wojennych, ale obecnie może być zarzewiem niekontrolowanego konfliktu światowego, w którym nie będzie zwycięzców i zwyciężonych, będą dziesiątki, a może i setki milionów ofiar i nieodwracalne straty materialne i środowiskowe.
Polska z uznaniem przyjmie rolę gospodarza dla międzynarodowej konferencji pokojowej, która stworzy warunki dla rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie w drodze wielostronnych, bezwzględnie respektowanych uzgodnień reprezentacji narodowych na najwyższym szczeblu. Naród polski – znający z własnych doświadczeń barbarzyństwa I i II wojny światowej, naznaczonemilionami ofiar ludzkich i niemal całkowitym zniszczeniem majątku narodowego – poprze ideę takiej konferencji.
Z tych samych, wyżej wskazanych historycznych relacji z Iranem oraz doświadczeń i ofiar dwóch wojen światowychPolacy są przeciwni organizowaniu na terenie Polski konferencji, która będzie zwrócona przeciwko Iranowi – suwerennemu państwu i narodowi.
Liczne polskie organizacje narodowe i środowiska patriotyczne przekazują jasny i czytelny sygnał do wszystkich Polaków, władz Iranu, władz Rzeczypospolitej Polskiej, a także rządom wszystkich państw na świecie, że społeczeństwo polskie jest przeciwne formule politycznej i celom przygotowywanej na 13-14 lutego 2019 r.,w Warszawie, tzw. Konferencji ws. Bliskiego Wschodu, która w skandalicznym trybie i formie została narzucona suwerennemu narodowi polskiemu.
Jeśli obecne władze w Polsce będą realizować projekt konferencji narzucony Polsce i Polakom przez Stany Zjednoczone AP, w osobie pana sekretarza stanu Mike’a Pompeo, to tym samym staną po stronie światowych żandarmów gwałcących zasady prawa międzynarodowego oraz naruszających niezbywalne prawa narodów do samostanowienia, suwerenności i pokojowego współistnienia.
Lista sygnatariuszy:
dr Paweł Ziemiński, przewodniczący partii Polska Patriotyczna
Dariusz Kosiur, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna
Zbigniew Okrasiński, członek zarządu partii Polska Patriotyczna
dr Nabil Al Malazi, wiceprzewodniczący partii Zmiana
dr Krzysztof Lachowski, prezes Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej
wiceadm. w st. spocz. Marek J. Toczek, wiceprezes Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej
Dariusz Brzozowiec, członek Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej
Stanisław Kolbusz, prezes Stowarzyszenia Ekosystem – Dziedzictwo Natury
Lech Jęczmyk – publicysta
Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej
Krzysztof Tołwiński, Federacja Gospodarstw Rodzinnych
Józef Kamycki, Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych
Wojciech Mateńka, członek partii Polska Patriotyczna
Eugeniusz Zinkiewicz
Zdzisław Malinowski, radca prawny, działacz Ruchu Kresowego
Aleksander Szymczak, członek Klubu Inteligencji Polskiej
Adam Hamerski, literat
Eugeniusz Zienkiewicz
Ryszard Gradowski
Zbigniew Józef Krajewski
Andrzej Ruraż-Lipiński
Miłosz Sobolewski
gen. bryg. w st. spocz. Jan Morek
dr Marek Głogoczowski, pisarz, taternik, alpinista i himalaista
Krzysztof Kornatowicz
Ryszard Turbak
Andrzej Skorski, członek partii Polska Patriotyczna
Warszawa, 17 stycznia 2019 roku,
w 74 rocznicę wyzwolenia Warszawy – startej z ziemi przez zbrodniczy reżim hitlerowskich Niemiec i odbudowanej pracą Polaków
______________________________

To the Iranian People and His Leaders!

To Polish women and Poles!
For European and World Public Opinion!
 
Iranians – former Persians and Poles – former Lechites, are members of a great family of Aryan, Indo-European peoples.
For almost 550 years, Poland has been maintaining diplomatic relations with Iran. This is proof of centuries of mutual respect and the will to cooperate.
Over the past six centuries, Persia and Polish Commonwealth , Iran and Poland have repeatedly confirmed their reliable friendship and the right to self-determination and sovereignty.
These exceptionally good bilateral relations against the will of the Poles, due to the supranational imperial forces, can be destroyed or at least put on the plane of provocation, international and interstate conflict.
Many modern states possess powerful arsenals of strategic and tactical weapons and technical possibilities of their use, the effects of which would lead to the global catastrophe of humanity.
In this situation, it would seem that the world has no alternative to peaceful coexistence, based on international negotiations for finding a model of peaceful coexistence of nations and states, coexistence based on respect for equal rights to development, in accordance with the principles of sovereignty, respect for national cultural identity and self-determined goals development and the national socio-economic policy that is serving them.
It turns out, however, that there are forces that for their selfish, material benefits and the pathological idea of ​​imperial domination and conquest, see in war conflicts the way of conducting politics and a tool for imposing their own values ​​and forcing their own interests.
For many years, the Middle East and Central Asia have been the area of ​​clashing the interests of sovereign nations and states and global powers representing the interests of global corporations. This area is the area of ​​bloody, genocidal warfare, but now it can be the source of an uncontrolled world conflict, in which there will be no winners and losers, there will be tens and perhaps hundreds of millions of victims and irreversible material and environmental losses.
Poland will appreciate the role of the host for the international peace conference, which will create the conditions for resolving the conflict in the Middle East through multilateral, absolutely respected arrangements of national representations at the highest level. The Polish nation – familiar with the barbaric experiences of the First and Second World Wars, marked by millions of human sacrifices and the almost total destruction of national wealth – will support the idea of ​​such a conference.
From the same historic relations with Iran and the experiences and victims of two world wars, Poles are opposed to organizing a conference in Poland that will be directed against Iran – a sovereign state and nation.
Numerous polish national organizations and patriotic environments convey a clear and readable signal to all Poles, the authorities of Iran, the authorities of the Republic of Poland, and the governments of all countries in the world, that Polish society is against the political formula and aims being prepared on 13-14 February 2019, in Warsaw, the so-called Conference on the Middle East, which in scandalous mode and form was imposed on the sovereign Polish nation.
If the current authorities in Poland will carry out the conference project imposed on Poland and Poles by the United States of America, in the person of Secretary of State Mike Pompeo, they will stand on the side of world gendarmes violating the principles of international law and violating the inalienable rights of nations to self-determination, sovereignty and peaceful coexistence.
 
List of signatories:
Dr. Paweł Ziemiński, chairman of the Patriotic Poland party
Dariusz Kosiur, vice president of the Patriotic Poland party
Zbigniew Okrasiński, member of the board of the Patriotic Poland party
Nabil Al Malazi, vice president of the Changing party
Dr. Krzysztof Lachowski, president of the Polish Intelligence Club
Vice-Admiral at rest Marek J. Toczek, vice president of the Polish Intelligence Club
Dariusz Brzozowiec, member of the Polish Intelligence Club
Stanisław Kolbusz, president of the Ecosystem Association – Heritage of Nature
Jerzy Truchlewski, Polish Sovereign Congress
Krzysztof Tołwiński, Federation of Family Farms
Józef Kamycki, Confederation for Systemic Reforms
Wojciech Mateńka, a member of the Patriotic Poland party
Eugeniusz Zinkiewicz
Zdzisław Malinowski, legal adviser, activist of the Polish Eastern Borderlands
Movement
Aleksander Szymczak, member of the Polish Intelligence Club
Adam Hamerski, writer
Ryszard Gradowski
Zbigniew Józef Krajewski
Andrzej Ruraż-Lipiński
Miłosz Sobolewski
brigadier general in rest. Jan Morek
Dr. Marek Głogoczowski, writer, mountaineer, mountaineer and climber
Krzysztof Kornatowicz
Ryszard Turbak
Andrzej Skorski, a member of the Patriotic Poland party
 
Warsaw, January 17, 2019,
on the 74th anniversary of the liberation of Warsaw – taken from the earth by the criminal regime of Hitler’s Germany and rebuilt by the work of Poles
_________________________________
 
Иранскому народу и его лидерам!
Полькам и полякам! (Полякам!)
Европейской и мировой общественности!
 
Иранцы – бывшие персы и поляки – бывшие лехиты, являются членами большой семьи арийских, индоевропейских народов.
На протяжении почти 550 лет Польша поддерживает дипломатические отношения с Ираном. Это является доказательством многовекового взаимного уважения и стремлению к сотрудничеству.
За последние почти шесть веков Персия и Речь Посполитая, Иран и Польша неоднократно подтверждали свою надежную дружбу и право на самоопределение и суверенитет.
Эти исключительно добрые двусторонние отношения вопреки воле поляков могут быть уничтожены или, по крайней мере, сдвинуты в плоскость провокаций, международных и межгосударственных конфликтов наднациональными имперскими силами.
Многие современные государства обладают мощным арсеналом стратегического и тактического оружия и техническими возможностями его использования, последствия могут привести человечество к глобальной катастрофе.
В такой ситуации может показаться, что мир не имеет альтернативы мирному сосуществованию, основанному на международных переговорах по поиску модели мирного сосуществования народов и государств, сосуществования, основанного на уважении равных прав на развитие, в соответствии с принципами суверенитета, уважением национальной культурной самобытности и целями развития, которые определяются национальной общественно-экономической политикой.
Оказывается, однако, что есть силы, которые ради своих корыстных, материальных выгод и патологической идеи имперского господства, видят военные конфликты способом ведения политики и инструментом навязывания своих собственных ценностей и отстаивания своих собственных интересов.
В течение многих лет Ближний Восток и Центральная Азия являются местом столкновения интересов независимых народов и суверенных государств, а также мировых держав, представляющих интересы глобальных корпораций. Это пространство является территорией кровопролитных военных действий, а теперь оно может стать очагом неконтролируемого глобального конфликта, в котором не будет победителей и проигравших, будут десятки и, возможно, сотни миллионов жертв и непоправимые материальные и экологические потери.
Польша с признанием будет ценить роль принимающей стороны международной мирной конференции, которая создаст условия для разрешения конфликта на Ближнем Востоке посредством многосторонних, абсолютно уважаемых договоренностей национальных представительств на самом высоком уровне. Польский народ, знающий на собственном опыте варварство Первой и Второй мировых войн, понесший миллионные человеческие жертвы и почти полностью утратившим национальное достояние, поддержит идею такой конференции.
Исходя из исторических отношений с Ираном и опыта, жертв двух мировых войн, поляки выступают против организации в Польше конференции, которая будет направлена против Ирана – суверенного государства и народа.
Многочисленные польские национальные организации и патриотическая среда передают всем полякам, властям Ирана, властям Республики Польша и правительствам всех стран мира четкий и ясный сигнало том, что польское общество выступает против политической формулы и целей, подготовленной на 13-14 февраля 2019 г., в Варшаве, так называемой Конференции по Ближнему Востоку, которая в скандальном порядке и форме была навязана суверенному польскому народу.
Если нынешние власти Польши будут реализовывать проект конференции, навязанный Польше и полякам Соединенными Штатами Америки в лице господина государственного секретаря Майкла Помпео, то тем самым они встанут на сторону мировых жандармов, которые нарушают принципы международного права и нарушают неотъемлемые права наций на самоопределение, суверенитет и мирное сосуществование.

Список подписавшихся:
д-р Павел Земиньски, председатель партии Патриотическая Польша
Дариуш Косюр, вице-президент партии Патриотическая Польша
Збигнев Окрасинский, член правления партии Патриотическая Польша
Набиль Аль Малази, вице-президент партии Изменение
Адмирал в покое, Марек Ежи Точек, Клуб польской интеллигенции
Ежи Трухлевский, Польский Суверенный Конгресс
Юзеф Камицкий, Конфедерация системных реформ
Войцех Матенька, член партии Патриотическая Польша
Евгений Зинкевич
Кшиштоф Толвински, Федерация семейных ферм
Юзеф Камицкий, Конфедерация системных реформ
Войцех Матенька, член партии „Отечественная Польша”
Евгений Зинкевич
Здислав Малиновский, юрист, активист движения Восточные Креси
Александр Шимчак, член Клуба польской интеллигенции
Адам Хамерски, писатель
Рышард Градовски
Збигнев Юзеф Краевский
Анджей Рурас-Липиньски
Милош Соболевски
ген. бриг. в покое Ян Морек
д-р Марек Глогочовский, писатель и альпинист
Кшиштоф Корнатович
Рышард Турбак
Анджей Скорски, член партии Патриотическая Польша
 
Польские Пограничья
 
Варшава, 17 января 2019 года
в 74-ю годовщину освобождения Варшавы – снятой с земли преступным режимом гитлеровской Германии и восстановленной работой Поляков

więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2019/01/24/deklaracja-w-sprawie-konferencji-dotyczacej-bliskiego-wschodu/

 

KOMENTARZE

 • WPS
  Niniejsza deklaracja została przesłana do ambasad: Iran, USA, Rosja, Prezydent RP, Premier RP, MSZ RP, PAP, IRNA, RIA Novosti, ITAR TASS, New York Times, AgencjaXinhua, AFP, Deutsche Welle, Die Welt i inne
 • Do ambasady Izraela
  ..
  i międzynarodowych organizacji żydowskich jak też żydowskiego przemysłu holokaustu należałoby też wysłać ten tekst. Użyte w tekście sformułowanie "suwerenny naród polski" jest figurą stylistyczną, ale nie posiada to żadnego związku z realiami narodu polskiego.

  Jako że ta konferencja, nazwana talmudycznie pokojową, z uwagi na brak zaproszenia dla Iranu, można jedynie oczekiwać, że chodzi raczej o nardę wojenną, z tego względu należy przypomnieć konfidentom wywiadu USA w Warszawie

  - https://www.premier.gov.pl/ludzie/

  że grozi im art. 117 kodeksu karnego :

  - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf

  Przestąpczego charakteru tej organizacji państwa nie trzeba chyba zbyt szczegółowo komentować

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PPZ
 • @stanislav 17:29:55
  Ten "dr. Nabil" coś tam, to Irańczyk czy jakiś Arab?
  Bo od tego wiele zależy.
 • @laurentp 18:37:03
  Dr Nabil Al Malazi jest obywatelem polskim narodowości syryjskiej.

  Polecam:
  https://www.youtube.com/watch?v=FnjGObUrDAc
 • @Autor
  Jeśli jest to stosowne - to podpisuję się pod tą deklaracją.
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:36:58
  Nieoficjalnie: Konferencji ws. Iranu w Polsce nie będzie. USA wycofuje się po protestach. Nieoficjalnie: Konferencji ws. Iranu w Polsce nie będzie! USA wycofuje się z konferencji w Polsce po protestach! Tak podaje The Guardian. Europejskie naciski zmusiły Stany Zjednoczone do wycofania się z planów przeprowadzenia dwudniowej konferencji w Polsce poświęconej budowie globalnej koalicji przeciwko Iranowi. Konferencja jest obecnie opisywana jako szeroka sesja burzy mózgów na temat Bliskiego Wschodu. Ogłaszając szczyt na początku tego miesiąca, amerykański sekretarz stanu, Mike Pompeo, wyraźnie powiedział, że celem szczytu jest skupienie się na wpływie Iranu i terroryzmie w regionie. Więcej informacji wkrótce.

  Źródło: theguardian.com


  Ps..Czyli krótko mówiąc. Rządzący zostali z ręką w nocniku. Czyli przecwelono Polaka nawet go nie dotykając. Bo smród na cały świat pozostał…Tylko zrobiliśmy sobie gnoju u Irańczyków. Może czas skończyć z takim nieuzasadnionym wasalstwem. Czy nie potrafimy mieć własnego zdania? Wycofaliśmy się już rakiem z wielu postulatów. Teraz ściągamy wojska amerykańskie na własną zgubę. Lepiej by było powoli odbudować nasze wojsko, wtedy nie prowokowałoby Rosjan. Amerykańskie zawsze będzie odbierane jako agresor.
 • Jest jedno pytanie :
  gdzie można się podpisać pod tą deklaracją?
 • @kula Lis 68 20:28:19
  Nie po to pozwoliliśmy sobie zlikwidować nasze Wojsko Polskie, by teraz pozwolili nam je odtworzyć.
  To se już ne wrati... ani metodami pokojowymi a tym bardziej siłowymi?
  Jeżeli je odtworzą, to pod szyldem Wojska Polskiego uzbroją i ubiorą w polskie mundury banderowców i sprowadzanych teraz do Polski islamistów.

  Jedyna Osoba, która może zrobić z tym porządek, to Królowa Polski, ale to też jest raczej mało realne, bo do tego potrzeba by Polacy się do Niej zwrócili modlitwą, pokutą i nawróceniem.
  Jak to jest mało realne można się przekonać, proponując podjęcie takich działań pierwszemu napotkanemu znajomemu i każdemu kolejnemu.
 • @kula Lis 68 20:28:19
  Czytalam, ze Amerykanie nie otrzymali zgloszen od panstw, ktörych uczestnictwa sie spodziewali. Wobec nieobecnosci przedstawicieli Francji , WB, bylaby to wielka wtopa. Chyba USA powoli trzezwieje w lekkim zdumieniu, ze ubywa im coraz wiecej "przyjaciöl".
 • Końska zasada
  .
  @morgan 22:35:42

  "USA ... ubywa im coraz wiecej "przyjaciöl""

  Indiańskie przysłowie: „Jeśli zauważysz, że ujeżdżasz konia, który zdechł, zsiądź z niego ”

  najwidoczniej nawet co głupsi dostrzegają, że czas imperium dolara przemija

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/fh.html

  to i nie chcą się więcej w szamobo USRAela babrać, czyli jak to pewien MSW w Polsce odkrył, nie chcą dawać laseki za darmo, kanalie w Warszawie są wyjątkiem, być może nie zaliczają się nawet do głupszych.
 • Senator Grubski: „11 lat pracy spuszczone do kanalizacji przez działania polskiego MSZ”
  .
  „Jest mi bardzo przykro, ja przepraszam Irańczyków. Jeżeli ten artykuł dotrze do nich, to bardzo ich przepraszam za to zachowanie polskiego MSZ”. Znany polski polityk, senator Maciej Grubski odpowiada na pytania komentatora Agencji Sputnik Leonida Swiridowa.

  Senator Grubski: „11 lat pracy spuszczone do kanalizacji przez działania polskiego MSZ” – https://pl.sputniknews.com/opinie/201901229635542-Polska-MSZ-Iran-11-lat-pracy-spuszczone-do-kanalizacji-Grubski/
 • @morgan 22:35:42
  Rosjanie patrzą na Wenezuelę a widzą Rosję.
  Wydarzenia w Wenezueli obserwuje się w Rosji z wielką uwagą. Powodów jest co najmniej kilka, ale zacznijmy od warstwy, którą można określić jako psychologiczna. Władza dość tradycyjnie, było to zresztą wprost powiedziane w wystąpieniach Ministra Spraw Zagranicznych Ławrowa, jest zdania, że to co możemy obserwować na ekranach telewizorów w Caracas i innych miastach kraju nie jest żadnym ludowym buntem, tych którzy mają już dość socjalistycznego eksperymentu, ale próbą zamachu stanu inspirowaną przez Waszyngton. Czyli innymi słowy, kolejną fazą wojny hybrydowej. Opozycja zaś patrzy na Wenezuelę z dość słabo skrywaną nadzieją, że być może to co się tam dzieje powtórzy się i w Rosji. Tym bardziej, że gdyby okazało się, iż opozycja zwycięża, to byłaby to już druga w ciągu roku porażka (po aksamitnej rewolucji w Armenii) przyjaciół Putina. A to mogłoby odebrać część otaczającego go nimbu skutecznego, w planie międzynarodowym, polityka. Całość pod linkiem

  http://marekbudzisz.szkolanawigatorow.pl/rosjanie-patrza-na-wenezuele-a-widza-rosje
 • @Jan Paweł 21:47:57
  Na stronie wiernipolsce1.wordpress.com w komentarzach pod tekstem, a redakcja na bieżąco uaktualnia listę sygnatariuszy.

  Pozdrawiam

  PZ
 • @AgnieszkaS 07:24:33
  Dziękuję za Pani uwagi. Na pewno, gdyby podjęła się Pani wspomnianej korekty, to nie odrzucimy propozycji. Tekst skorygowany może się przydać do dalszych działań i rozpowszechniania. Na szczęście po polsku i rosyjsku jest bezbłędny :))) Anglosasi niech w końcu też wysilą swoje mózgi i jak chcą kontaktów z Polakami, to niech się uczą polskiego, gdyż Polacy angielskiego i "amerykańskiego" też się uczą i nie narzekają :)))

  Pozdrawiam

  PZ

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031