Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
586 postów 2283 komentarze

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Kluczowe słowo: suwerenność!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Droga do pomyślności Polski wiedzie poprzez wpisanie się Polski do grupy państw dążących do ustanowienia nowego, międzynarodowego ładu politycznego i gospodarczego

 

KPS_ksiązka
Gdy latem 2003 roku, po zmanipulowanym i gwałcącym zasady równych praw obywateli – zwolenników i przeciwników akcesji Polski do Unii Europejskiej, tzw. referendum, a w rzeczywistości nachalnej propagandzie krypto neokolonialnej i krypto totalitarnej organizacji ponadnarodowej, jaką jest UE- inicjowałem Kongres Polski Suwerennej, uznałem, że właśnie suwerenność narodu i państwa jest i będzie w przyszłości naczelną kategorią polityczną i realną potrzebą życia politycznego i gospodarczego Polski.
W lutym 2004 roku dzięki współpracy krajowych i polonijnych działaczy o orientacji narodowo-patriotycznej odbył się w Rzgowie k/Łodzi I Kongres Polski Suwerennej. Z pełną świadomością organizując Kongres nie zapraszaliśmy do udziału w nim polityków, którzy wyraźnie stawiali cele partyjne i bieżącą popularność ponad ogólnonarodową i długofalowa wizję programową przeszłej Polski, której pomyślność, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, będzie zagrożona w każdym aspekcie życia państwowego i narodowego. Nie tylko w sferze czysto politycznej, ale także w sferze gospodarczej, społecznej (w sferze zatrudnienia, demografii i polityki rodzinnej) oraz w sferze kultury i obyczajowości.
Dlatego pomimo różnych nacisków osobiście sprzeciwiałem się udziałowi byłego premiera J.Olszewskiego ( odpowiedzialnego za początek zła, czyli układ stowarzyszeniowy Polski z UE i początek negocjacji o przyjęcie Polski do NATO) oraz A.Maciarewicza ( współtwórcy antypolskiego KOR oraz destruktora Ruchu Odbudowy Polski , a potem Ligi Polskich Rodzin). W sposób oczywisty nie zapraszaliśmy polityków, SLD, PO,  Prawa i Sprawiedliwości oraz byłego AWS, jako wywodzących się wprost z układu okrągłego stołu, albo odpowiedzialnych za wyprzedaż, destrukcję polskiej gospodarki w okresie stowarzyszeniowym i zarazem będących zwolennikami i propagatorami aneksji Polski do Unii Europejskiej po trupie suwerenności Polski.
Dorobek programowy I Kongresu Polski Suwerennej zawarty został w wydanej dzięki wsparciu wydawnictwa WEKTORY książce pod redakcją śp. prof. Józefa Wysockiego z Wrocławia. Czytamy tam m.in.:
„ Kongres Polski Suwerennej jest polskim, ogólnonarodowym ruchem obywatelskim, zainicjowanym na podstawie art.12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej- w trosce o dobro wspólne jakim jest Rzeczypospolita( art.1 Konstytucji RP) , w trosce o jednolitość państwa ( art.3 Konstytucji RP), w trosce o tożsamość i trwanie narodu polskiego( art.6 Konstytucji RP).Kongres Polski Suwerennej uznaje zasadę suwerenności i zwierzchnictwa narodu za podstawową zasadę ustrojową. Za taką uznał ja także Senat RP w uchwale z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej miedzy II a III Rzeczpospolitą Polską”.( Kongres Polski Suwerennej, t.1., Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2004, s.8-9).
W książce zawarte zostało także Oświadczenie Kongresu Polski Suwerennej, które zostało odczytane na 73 posiedzeniu Sejmu RP, w nocy z dnia 20 na 21 kwietnia 2004 roku przez posła Zdzisława Jankowskiego( LPR), a następnie zostało wręczone nowo wybranemu marszałkowi Sejmu- Józefowi Oleksemu i przesłane listownie do prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera rządu RP, Leszka Millera oraz do przewodniczących wszystkich klubów i kół parlamentarnych w Sejmie( odpowiedział tylko klub parlamentarny SLD). Oto jego treść:
My, członkowie Kongresu Polski Suwerennej, której pierwsza sesja odbyła się w Rzgowie koło Łodzi w dniu 6 marca 2004 r., a druga sesja w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2004 r., oświadczamy, co następuje.
Referendum przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., a dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dotyczyło akceptacji warunków sformułowanych w traktacie nicejskim oraz w akcie dołączonym do traktatu nicejskiego, stanowiącym jego integralną część. Po referendum traktat ten został jednostronnie zmieniony, został ustanowiony zupełnie nowy tryb funkcjonowania Unii Europejskiej, a także warunki uczestnictwa Polski w jej strukturach. W przygotowanym projekcie konstytucji dla Unii Europejskiej ustanawia się zupełnie nową strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej i nadaje jej się osobowość prawną. Postanowienia przytoczonego projektu konstytucji dla Unii Europejskiej odbierają państwu polskiemu najistotniejsze atrybuty suwerenności, to jest prawo do samostanowienia, do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej, do posiadania własnej waluty i armii. Nie było to przedmiotem głosowania w referendum oraz jest niezgodne z postanowieniem obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej najwyższe prawo w Polsce.
Wobec powyższego wzywamy posłów, senatorów, prezydenta i rząd polski do uchwalenia moratorium na przyłączenie Polski do Unii Europejskiej. Uchwalenie moratorium jest konieczne do ostatecznego określenia struktury i statutu Unii Europejskiej. Uchwalenie moratorium jest również konieczne ze względu na zamiar zaskarżenia traktatu akcesyjnego do Trybunału Konstytucyjnego w związku z jego niezgodnością z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a także ze względu na zamiar zaskarżenia traktatu akcesyjnego do trybunału międzynarodowego.
Przestrzegamy jednocześnie sprawujących władzę w Polsce, że zgodnie z art. 129 Kodeksu karnego ten, kto będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub z zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” ( por.,//orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/6FDB798C)
Wówczas, tj. w 2004 roku niemal wszystkie partie sejmowe ( łącznie z wieloma przedstawicielami tzw. opozycji, nawet LPR i Samoobrony) wyrażały pogląd, że trzeba zrzec się wielu atrybutów suwerenności, aby uczestniczyć w politycznym projekcie Unii Europejskiej, pomimo, ze już wówczas wiadomym było, że stwarzać to będzie Polsce status kraju peryferyjnego i poddanego polityce neokolonializmu instytucjonalno-prawnego i bezwzględnej eksploatacji ekonomicznej. Wiadomym było także, chociażby na przykładzie Hiszpanii, Portugalii i Grecji, że przynależność do UE nie oznacza awansu gospodarczego, ani cywilizacyjnego i że Polska padnie ofiarą gospodarczej dominacji niemieckiej, cynizmu biurokracji brukselskiej oraz konformizmu i sprzedajności pseudo elit okrągłostołowych.
W 2004 roku słowo „suwerenność” było nie tylko niemodne, co niechciane i wypychane ze sfery publicznej.
Te partie, które nie do końca chciały się wyrzec państwowo- i narodowotwórczej  oraz politycznej doniosłości suwerenności – jak Samoobrona i szczerze narodowa część LPR zostały uznane za głównego wroga i opatrzone epitetem partii populistycznych wytypowane zostały za konieczne do wyeliminowania z życia politycznego . Głównym miejscem formułowania takich ocen była pro syjonistyczna Fundacja Batorego ( G.Sorosa), a jednym z orędowników tego poglądu był nie kto inny, jak przywódca PiS, Jarosław Kaczyński ( Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił na koniec, że w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej nie da się dokonać rewolucji, ale nie można dopuścić do tego, by grupa wykluczonych czy tych, którzy obawiają się zmian powiększyła się. Jeżeli taka wielka grupa spotkałaby się przy urnach, to mielibyśmy rządy partii radykalnych i populistycznych – Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin czy postkomunistów. Dlatego droga przed nami jest  trudna.” por.//www.batory.org.pl/programy_operacyjne/debaty/cykl_naprawa/artykuly_15/wyklad_jaroslawa_kaczynskiego_14_lutego_2005)
Mając w pamięci nie tylko polityczne wybory PiS, ale także pełne zaangażowanie tej partii w propagowanie politycznego projektu tzw. Unii Europejskiej i likwidacji suwerenności Polski zgodnie z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego muszą dziwić obecne  pełne hipokryzji politycznej słowa  przywódcy PiS, Jarosława Kaczyńskiego w trakcie ostatniego Kongresu partii Prawo i Sprawiedliwość:
Przedstawiliśmy społeczeństwu wiele obietnic. Od listopada 2015 r. stanęliśmy przed nowym, niesłychanie trudnym wyzwaniem. To wyzwanie, któremu na imię: spełnić obietnice. Gdyby je ująć w kilku słowach: obiecaliśmy Polskę suwerenną, solidarną, sprawiedliwą i silną. […] W sprawie imigracji mogliśmy odmówić, bo ten rząd jest suwerenny, bo jesteśmy suwerenni. 
Takiego państwa potrzebujemy – państwa silnego. Co to znaczy w praktyce? To naprawa państwa, spokojna i ostrożna, ale konsekwentnie idąca w stronę nowej jakości, którą można nazwać nowym państwem, niemającym związku z komunizmem, postkomunizmem i postkolonializmem. To ostateczne odrzucenie Balcerowicza, to nowy porządek gospodarczy. A ten nowy porządek to plan Morawieckiego. Musimy go zrealizować. 
 Nie jesteśmy kolonią i nie pozwolimy na ocenianie przestrzegania naszej konstytucji z zewnątrz. Kryzys TK pokazał kryzys konstytucji z 1997 r. Ona daje społeczeństwu wiele praw, tyle tylko, że w ogromnej mierze pozostają one na papierze.” ( za: //niezalezna.pl/82719-jaroslaw-kaczynski-na-kongresie-pis-musimy-odrzucic-koncepcje-szkodnika-balcerowicza).
Postępujące polityczne i gospodarcze bankructwo projektu o nazwie „Unia Europejska”, który tak wiele kosztował naród polski i polskie państwo jest obecnie zastępowane w drodze  kolejnej manipulacji przez polityczną fikcję o nazwie „Unia Narodów”. Pozbawione wiarygodności politycznej, pełne hipokryzji i pustosłowia deklaracje o programie politycznej suwerenności państwa polskiego i ekonomicznym planie Morawieckiego nie posiadają żadnej treści w kontekście całkowicie wasalnej wobec USA polityki zagranicznej i wojskowej oraz kontynuowania polityki pieniężnej, finansowej i ekonomicznej zgodnej z zasadami ponadnarodowej lichwy oraz rezygnacji z zasad ekonomii fizycznej na rzecz spekulacji.
Droga do pomyślności Polski wiedzie poprzez wpisanie się Polski do grupy państw dążących do ustanowienia nowego, międzynarodowego ładu politycznego i gospodarczego, opartego o porzucenie jednobiegunowego ( syjonistyczno-anglosaskiego) modelu stosunków międzypaństwowych, ukształtowanie nowego ładu finansów światowych odrzucającego dominację dolara kreowanego w oderwaniu od podstaw ekonomii fizycznej. Ładu międzynarodowego opartego o poszanowanie mechanizmu wewnątrzkrajowej suwerenności pieniężno-finansowej suwerennych organizmów państwowych, odrzucającego zasady neokolonializmu gospodarczego i uznającego niezbywalne prawa narodów do rozwoju i dobrobytu.
Wpisanie się Polski do przedstawionej wyżej inicjatywy międzynarodowej wymaga ostatecznego zerwania z neokolonialną polityką pseudoelit okrągłego stołu z PiS, PO, SLD i wszelkimi mutacjami tych partii na współczesnej scenie politycznej Polski.
PZ

więcej:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/07/03/kluczowe-slowo-suwerennosc/
 
 

KOMENTARZE

 • Nowy, międzynarodowy ład polityczno gospodarczy?
  .
  >> http://www.tvn24.pl/maly-ruch-graniczny-z-rosja-i-ukraina-zawieszony,658074,s.html

  // Droga do pomyślności Polski wiedzie poprzez wpisanie się Polski do grupy państw dążących do ustanowienia nowego, międzynarodowego ładu politycznego i gospodarczego //

  - WPS jakąś PiS-owską propagandę tutaj kolportuje? (:
 • @Ziut 02:48:09
  Ziut, ty chyba za dużo, albo za mało wypiłeś:)))
 • @stanislav 03:15:03
  Jestem trzeźwy, dlatego czytam ze zdumieniem. / Gdyby w powyższym wykreślić WPS , pasuje do PiS jak ulał.
  .
  http://m.neon24.pl/3fca9e5bd7d5c4c53213b966b1f958b1,0,0.jpg
  .
 • @Ziut 05:22:53
  To dlaczego pis zamyka ludzi którzy powiedzą cokolwiek pozytywnego o Rosji?
 • Panie Pawle....
  A czy aby ten nowy międzynarodowy ład polityczny (itd), nie jest jakąś kolejną zmodyfikowaną mutacją wciskanego nam bocznymi drzwiami NWO (tak jak to było w przypadku UE)?
  Jak widać kolejne dzieło szatana sypie się w gruzy, bo takie z natury są jego dzieła w konfrontacji z Jezuem Chrystusem.
  Tragedia nasza (kolejnych ogłupianych przez szatana pokoleń biorących udział w tych jego dziełach) polega na tym, że to właśnie my jesteśmy ofiarami tych wszystkich novus ordo.
  Wyciągnijmy wreszcie z tego właściwe wnioski. Myślę, że pierwszym jest ten, że my sami w konfrontacji ze Złem, jak pokazuje nam to nasza Wielka Historia,... JESTEŚMY BEZRADNI.
 • Wierze w Polaków i mam nadzieje że maja swój plan!
  'PIS mówi zrealizować plan Morawieckiego" . odrzuca Balcerowcza .

  To jak a ma być gospodarka według WPS?
  Tylko nie politycznie, ale gospodarczo chciałabym znać koszty społeczne takiego odwrotu?
  Jak przeprowadzić zmianę z tego co jest :umowy , eksport , zadłużenie nasze w unii itd.....
  Powrót Polaków zza granicy co maja robić , z czego by mieli żyć ?
  Bo rozumiem że WSP maja plan działania?
 • @klementyna 09:41:09
  Jak wiemy, Gierek doskonale poradził sobie z bezrobociem tego dynamicznego wtedy wzrostu demograficznego.
 • @Jan Paweł 09:53:03
  Panie to już przeszłość która ma się nijak do obecności. To pan chce się cofać?
  Idziemy do przodu , w takich realiach jakie mamy.
  Gierka pamiętam i pamięci polecam kawał :
  Przyjeżdża Gierek na budowę patrzy a tu robotnicy uwijają się jak w ukropie
  Biegaja po placu z taczkami , Więc on pyta czemu biegają tak z pustymi taczkami ? A bo taki zapierdol panie sekretarzu że nie ma czasu żeby załadować. :)
  Za niecenzuralne przepraszam .
 • @klementyna 10:35:16
  Polecam w tej materii wypowiedzi Prof Kieżuna i opracowania Pana Cezarego Ślązaka.
  A kawałów o Gierku, to też znam parę. Wiele ich wtedy było, komponowanych przez tzw wichrzycieli. W końcu satyra to też forma walki.
  Znamy te różne wtedy, kabarety, nie ulega wątpliwości, że na zlecenie (za zapłatą np szybką ścieżką do Opola). Z dzisiejszej perspektywy -jak widać - zrobili swoje, więc mogli odejść. Kto dzisiaj pamięta chociażby o takim kabarecie TEY? Są nowi z nowymi zadaniami o stosowną zapłatą.
  Dzisiejsze zadania są np takie:
  cytat z takiego jednego kabaretu, gdzie jeden kabareciarz mówi do drugiego ubranego w sutannę:
  "... o, widzę u księdza nowe buty skórzane,
  - nie skórzane, za mszowe..."
  To są tylko zwykłe szałszpilery (cytując jakiegoś tam furera w końcowej scenie z filmu Mephisto) do specjalnych zadań w odróżnieniu od tych którzy układają te kawały, bo podobno te wszystkie kawały o Gierku, układały siły mu przeciwne w KC.
 • @Jan Paweł 11:20:18
  Panie czy moje pytania nie są jasne ?
  Czasy Gierka nie wrócą bo już nie ma ZSRR .
  Cofać się to nie realne nikt nawet ja nie przerzucę się na chleb ze smalcem , choć kiedyś był pyszny.
  Ja też powiem za Kieżunem "Ja nie o taka Polskę walczyłam"
  Skoro jest jakiś społeczny ruch który mi pisze najważniejsza jest suwerenność. To to jest betka ja tez tak umie !
  Tylko jak tam są mądrzy ludzie do haseł z którymi się zgadzam , to ja pytam jak odwrócić ?
  Niestety jesteśmy tu i teraz?A pan mi znowu politycznie !
  Bo nie chcę już słyszeć najpierw wybory a potem się zobaczy?

  Jak mam kogoś popierać to chce znać cały mechanizm odwrotu i wyjścia z sytuacji .

  Jak pan nie wie to, ja nie mam do pana pytań.Pisze jakoś nie wyraźnie czy jak?
 • @klementyna 11:46:24
  Pyta pani jak to odwrócić? Odpowiedź jest prosta, ale dzieło trudne. Trzeba zdefiniować źródła destrukcji Polski - co zostało już w dużym stopniu zrobione i dostępne jest dla ludzi świadomych. Trzeba zbudować podstawy programowe przyszłej, suwerennej Polski- to też jest w zasadzie gotowe.

  Najtrudniejsze jest ciąglę przed nami ( chociaż zmagamy się z tym już kilkanaście lat). Trzeba zbudować ogólnopolskie struktury polskiego, narodowego ruchu suwerenności Polski. Wymaga to determinacji organizacyjnej, ofiarności osobistej ( także tej najmniej popularnej - finansowej). Koniecznym jest zbudowanie naprawdę silnego ośrodka ( i towarzyszącej mu sieci) medialnego oddziaływania na polskie społeczeństwo, przełamującego pookrągłostołowy monopol medialny( finansowany i kontrolowany przez kolonizatorów Polski).

  Należy zbudować także niezależną od "rządowej" płaszczyznę kontaktów miedzynarodowy z potencjalnymi sojusznikami: Rosja i krajami słowiańskimi, z suwerenistycznymi srodowiskami we Francji, Niemczech i jeszcze kilkoma krajami Europy zachodniej. Należy takze budować struktury przyszłej współpracy globalnej, np. z krajami BRICS.

  Aby wszystkie z w/w działan były wystarczająco efektywne koniecznymi sa kadry, czyli ludzie akceptujący nasz program suwerenności i tacy, którzy dowiedli już wcześniejszymi działaniami, że ich intencje są szczere, a wybór opcji polskiej nie jest jedynie grą, bądź zwykłym agenturalnym działaniem zleconym im przez wrogów Polski suwerennej.
 • @stanislav 13:08:58
  Dodatek programowy:

  https://programwps.wordpress.com/
 • @Jan Paweł 11:20:18
  Pani Klementyno, czy takie trudne do zrozumienia?
  Suwerenny kraj, tzn że naród jest suwerenem, Co to znaczy, ano to że naród sam stanowi o sobie, o swoim majątku, kulturze, edukacji, służbie zdrowia itd, itp...
  A więc, narodowy majątek w rękach narodu (czyli nie pojedynczych oligarchów wywodzących się z tego czy innego obcego narodu a wszystkim na równych prawach), - nazwijmy to - prowadzony, poprzez wybranych z tego narodu przedstawicieli do pełnienia funkcji w państwie.
  Czyli idąc dalej: pożytki z tego narodowego majątku mają wszyscy (a nie tylko ci oligarchowie, którzy ten majątek przejęli) w postaci np bezpłatnej na wysokim poziomie na wszystkich szczeblach, edukacji. takiej samej, porządnej służby zdrowia, nie okupowanej przez światową farmację, gwarantowanym przez państwo, czyli właśnie przez ten majątek narodowy systemem emerytalnym, porządną na wysokim poziomie ochroną granic i suwerenności narodu- czyli porządne na wysokim poziomie Wojsko Polskie, zawodowe, ale i z powszechnymi poborami (takimi jak za komuny)... ITD, ITP....
  I na tej bazie naród, poprzez swoich wybrańców do pełnienia funkcji w państwie, stanowi prawo przychylne dla indywidualnej działalności gospodarczej, ale z poważnymi ograniczeniami (najlepiej fiskalnymi, czyli z podatkiem progresywnym o wysokiej dynamice powyżej pewnego stosunkowo wysokiego poziomu) rozwoju tej działalności do rozmiarów tego większego już kapitalizmu stanowiącego (jak już wiemy) bazę do pojawienia się tego zbrodniczego kapitalizmu globalistycznego.
  Jak wiemy, to wszystko rozwijało się (i to wcale nie powoli) właśnie za Gierka. Wiemy już dziś że zostało to celowo przerwane, by do naszej przestrzeni (przede wszystkim gospodarczej) dorwał się ten imperialny kapitalizm globalistyczny.
  Pani Klementyno, nikt nie każe Pani wrac do kromki ze smalcem.
  Bo to właśnie za Gierka rozwijali się ci pierwsi badylarze i róznej maści prywaciarze.
  Czy potrafimy sobie wyobrażić, jak dzisiaj wyglądała by Polska gdzyby na tej poteznej bazie 6-tego potencjału gospodarczego na świecie rozwinęła się ta społeczna gospodarka rynkowa.
  Pozdrawiam
 • @Ziut 02:48:09
  Zacytuję zdarzenie z życia wzięte, które na Facebooku zrelacjonowała ze swojego gospodarstwa agroturystycznego Alla Oliwiak :

  „Pamiętacie kozę Manie – seniorkę? To jest jedna z pierwszych naszych kóz, otóż cały ten czas była samicą alfą, całe stado jej się podporządkowywało się a jak któraś osobniczka była niegrzeczna, to Mania potrafiła jej na swój kozi sposób, wytłumaczyć kto tu rządzi. Któregoś dnia zauważyliśmy, że na pastwisku dzieje się coś, powiedzmy nie normalnego. Wszystkie kozy były jakieś pobudzone, biły się między sobą, ganiały w te i wewte zamiast stać spokojnie przy paśniku, wsuwać trawę lub odpoczywać w cieniu. Trochę nas to zdziwiło, ale cóż, postaliśmy z M. chwilę przy ogrodzeniu, poobserwowaliśmy i powróciliśmy do swoich zajęć. Na następny dzień atmosfera w stadzie była jeszcze więcej napięta, już zaczynało nas to niepokoić aż w którymś momencie M. woła: Aloczka!! Chodź szybko, Mania zemdlała! Rzeczywiście, biedulka leżała pośrodku pastwiska i ciężko dyszała. Pod czas obmywania jej pysku zimną wodą, zauważyłam że była zraniona w łeb i szyje, lekko krwawiła. Kiedy już się ocknęła, postawiliśmy ją na nogi i powoli zaprowadziliśmy w cień. Ale kozy dalej się tłukły jak głupie i co najgorsze, każda chciała podejść do Mani i jej przyłożyć.

  I wtedy nas olśniło!! Cóż, se la wi jak mówią francuzi, Mania z racji wieku ( chyba) już się nie nadawała na przywódczyni stada, toczyła się walka o przywództwo! Zrozumieliśmy, że Mani już nie można zostawiać razem z innymi kozami, przynajmniej na ten czas aż nie wybiorą szefowej. Odseparowaliśmy ją, wiążemy na długim łańcuchu na podwórku, myślałam że będzie beczeć i się wyrywać ale nic podobnego, od razu się zaaklimatyzowała, zaczęła lepiej jeść i tak jakby się ożywiła, czasami podchodzę do niej i drapie ją za uchem jak psa czy kota a ona przyjemnie beczy. Ale kilka dni temu narobiła zamieszania. Otóż wiadomo, upały niesamowite, żar z nieba, M. uwiązał Manie centralnie na środku podwórza żeby mogła schować się w cień, najeść się trawy i w razie ochoty trochę poskakać po stercie drzewa ( kozy to uwielbiają )

  Ale nagle Mania zniknęła! No tu, ot tu, na środku podwórka przed chwilą była … a teraz jej nie ma. Wyglądało to na porwanie kosmitów. Obszukaliśmy ją wszędzie, zaglądaliśmy do każdej dziury ( później się okazało, że nie do każdej ), M. obmarszerował wszystkie łąki na około, nie ma nigdzie. Stoimy przy chałupie i czekamy aż kosmici wrócą i oddadzą nam naszą Manie … wyłaaaziii, cała, zdrowa …. oooo ludzie! W życiu bym się nie domyśliła, że taka duża koza może się zmieścić w budzie dla psa. No i tak zostało, teraz buda to miejsce wypoczynku Mani:-) Ale jak ona w nią włazi to ja Wam nie napiszę, musicie TO ZOBACZYĆ! Gimnasta – akrobata by pozazdrościł bo to są „figury” godne medalu olimpijskiego, natomiast wyłazi z niej szybko … bo wtedy już jest pyskiem do wyjścia ”

  które skomentowałem w następujący sposób :

  ” Trochę mi to przypomina obecną sytuację na świecie i los , który czeka głównego hegemona Wuja Sama…….tylko czy znajdzie się na świecie buda , w której mógłby się schronić ? ”

  https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1149434055114005&set=pcb.1149435048447239&type=3
 • @stanislav 13:12:42
  Dziekuję .Dłuższa lektura chętnie się zapoznam .

  Jednym słowem w Polsce są patrioci i zdrajcy!Innych słów nie powinniśmy używać!
 • @detektywmjarzynski 14:17:00
  SUPER HISTRIA! (:
 • @Jan Paweł 09:08:01
  // To dlaczego pis zamyka ludzi którzy powiedzą cokolwiek pozytywnego o Rosji? //

  - Kiedyś napisałem notkę pt. "W taki oto sposób zostałem adwokatem diabła" (nie będę dokładnie precyzował czyim), ... i nikt się mnie nie czepia.

  Myślę, że za PiS można chwalić Rosję (choć to niemodne), ... za tym aresztowaniem "człowieka" musiało więc kryć się coś więcej.
 • @Ziut 17:10:58
  Za tym aresztowaniem "człowieka" to chyba kryła się zwiększająca się popularność Zmiany - ugrupowania prawdziwie narodowego. Jak już wiemy, PIS tego nie lubi (patrz LPR i Samoobrona).

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031