Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
576 postów 2128 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Dzień Rosji

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

List do Narodu Rosyjskiego i Władz Federacji Rosyjskiej z okazji Dnia Rosji

PolRus

12 czerwca Rosjanie obchodzić będą po raz 25 święto, Dzień Rosji. Z tej okazji przedstawiciele Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej zostali zaproszeni w gronie gości na uroczyste przyjęcie, którego gospodarzem będzie ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, Pan Sergiej Andriejew wraz z małżonką.

Skierowaliśmy z tej okazji specjalny list do Narodu Rosyjskiego i Władz Federacji Rosyjskiej. Oto jego treść.

logo-wps

Warszawa, dnia 11 czerwca, 2015r.

 

„Timeo Danaos et dona ferentes”(Wergiliusz ”Eneida“)

„Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Z owoców ich poznacie ich” (Mt 7,15-16)

 

 

Do Narodu Rosyjskiego,

Do Władz Federacji Rosyjskiej,

 

Bracia Rosjanie,

gdy przy okazji 25 rocznicy swego święta, Dnia Rosji, ustanowionego dla upamiętnienia ogłoszenia Deklaracji o Państwowej Suwerenności Federacji Rosyjskiej-spojrzycie na minione ćwierćwiecze, to zapewne przed oczami stanie Wam 10 lat pogrążania się Rosji w niebezpieczny upadek lat 90 tych minionego wieku oraz ostatnie 15 lat przebudzenia się narodowego i państwowego instynktu Rosjan pod nowym kierownictwem Władimira Putina i grona Jego najbardziej zaufanych współpracowników.

Od 15 lat naród i państwo rosyjskie dają przykład światowej wspólnocie państw miłujących pokój, jaką wartość posiada suwerenność, czym są niezbywalne prawa narodów do samostanowienia o sobie – w zgodzie z wartościami swoich kultur, historyczną tożsamością i własnymi ambicjami rozwojowymi – które nie mogą być krępowane przez żadne z państw lub narodów, nawet te, które samowolnie przypisują sobie status hegemona, narodu wybranego lub imperium „nadludzi”.

Z umiłowaniem suwerenności własnego narodu i państwa musi być nierozdzielnie związane poszanowanie dla suwerenności innych państw i narodów. Trzeba o tym przypominać ze zdwojoną siłą szczególnie obecnie, gdy w naszej przestrzeni europejskiej, szowiniści ukraińscy i ich zagraniczni mocodawcy chcieliby odebrać społeczeństwom, a nawet całym narodom prawo do życia w pokoju, w bezpieczeństwie, w poszanowaniu umów i bez apoteozy dzikiej przemocy i barbarzyństwa, jako sposobu ustanawiania zasad współżycia ludzi i narodów.

Suwerenność jest tak cenną wartością, że wymaga ciągłej, codziennej dbałości o jej trwałość, a w razie prób jej naruszenia wymaga walki o nią, nawet za cenę ludzkich ofiar- obrońców suwerenności, składanych, aby uchronić przed zniszczeniem państw i ludobójstwem narodów.

Bracia Rosjanie, Bracia Słowianie,

w dniu Waszego święta, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej – którego program wyrasta z dostrzegania rangi i roli suwerenności narodu i państwa oraz z poszanowania zasad suwerenności, równych praw narodów w budowaniu wzajemnie korzystnych stosunków międzynarodowych i międzypaństwowych- składamy Wam i Waszym Przywódcom serdeczne życzenia pomyślności oraz wytrwałości w tworzeniu wzajemnego zaufania i współpracy Rosjan i Polaków, dwóch sąsiedzkich narodów spośród wielkiej rodziny Słowian.

 

Zarząd, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia

Wierni Polsce Suwerennej

 

dr Paweł Ziemiński

Dariusz Kosiur

Andrzej Skorski

Jerzy Truchlewski

Zdzisław Jankowski

Michał Jarzyński

Adam Śmiech    jednodniowka.pl

Sebastian Lewowicki

Daniel Warecki

Jan Ogonowski

Jan Gryko

Andrzej Szubert

Roman Kafel

 

 

logo-wps

Варшава, дня 11 июня, 2015г.

 

„Timeo Danaos et dona ferentes”(Вергилий „Энэида“)

„Остерегайтесь быстро фальшивых пророков, которые к вам приходят в овечьем одеянии, а внутри – хищные волки. Вы по плодам их узнаете их „(МT 7,15 -16)

 

К Российскому Народу,

К властям Российской Федерации,

 

Вратья россияне,

когда в связи с 25 летем свего праздника, Дня России, который отмечается ежегодно в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР- Вы посмотрите на минувшую четверть века, наверно увидите 10 лет, когда Россия погружалась в опасное падение 90 годов минувшего стулетия, а также последнее 15 лет народного пробуждения под руководством Владимира Владимировича Путина и круга его наиболее близких сотрудников.

От 15 лет российское государство является примером для миролюбивых других стран показывая какую большую ценностью является суверенитет, чьем-то является право народов на самоопределение, согласно с ценностями своих культур, историческим тождеством и собственными амбициями развития- которые не могут быть блокированные ни какой из стран или наций, даже эти, которые самовольно приписывают себя статус гегемона, выбранной нации или империи „сверхлюдей”.

С любовью суверенитета собственного народа и государства должно быть неразведимое уважение для независимости других стран и народов. Надо об етом припоминать с удвоенную силой особенно теперь, когда в нашем европеиском пространстве, украинские шовинисты и их зарубежные доверители хотят отбить обществу, а даже народом право на жизнь в мире, в безопасности, в соблюдении договоров и без насилия, как способа установления правил взаимоотношений народов.

Суверенитет это очень важная ценность и поэтому требует ежедневной заботливости об ее носкость а в случае попыток ее нарушения екбует борьбы даже ценой человеческих жертв- защитников суверенитета, складыванных, чтобы сберечь от разрушения государств и геноцида народов.

Братья россияне, Братья славяне,

в день вашего праздника, члены и сочувствующие Общества Верные Суверенной Польше – которого программа вырастает из замечания звания и роли суверенитета народа и государства и из соблюдения принципов суверенитета, ровных прав народов в строении обоюдовыгодных отношений международных- складываем вам и вашим Руководителям сердечные пожелания благополучия и упорство в создавании взаимного доверия и сотрудничества россиян и поляков, двух соседских народов из числа большой семьи славян.

Управление, члены и сочувствующие Общества

Верные Суверенной Польше

dr Paweł Ziemiński

Dariusz Kosiur

Andrzej Skorski

Jerzy Truchlewski

Zdzisław Jankowski

Michał Jarzyński

Adam Śmiech    jednodniowka.pl

Sebastian Lewowicki

Daniel Warecki

Jan Ogonowski

Jan Gryko

Andrzej Szubert

Roman Kafel

 

więcej:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/06/11/dzien-rosji/

 

P.S. Osoby chętne do poparcia treści Listu prosimy o kontakt z portalem www.wiernipolsce1.wordpress.com

KOMENTARZE

 • Tylko tak możemy się wyzwolić z syjonistycznej okupacji
  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2014/12/1005430_216067958540299_1065785394_n.jpg
 • Gratulujemy i popieramy
  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2014/11/flaga-rosji-1-1.jpg
 • @mecenas 10:52:37
  ja też
 • Przygotowania w Rosji do obchodów święta "Dzień Rosji"
  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2629169#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1226430%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D647701
 • @detektywmjarzynski 07:53:34
  Hymn Rosji w przekazie rockowym :

  https://www.youtube.com/watch?v=I5JMLXYfkxA
 • Polecam artykuł Andrzeja Szuberta z Niemiec poświęcony obchodom Dnia Rosji
  https://opolczykpl.wordpress.com/2015/06/11/z-okazji-dnia-rosji-wszystkim-rosjanom-oraz-wszystkim-narodom-zamieszkujacym-federacje-rosyjska-wszystkiego-najlepszego/
 • Płetwonurkowie czczą Dzień Rosji w maratonie ma amurskim zalewie
  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2629189
 • Prezydent Rosji Władymir Putin z okazji Dnia Rosji wręczył ludziom nauki medale.
  Przemówienie Prezydenta Rosji Władymira Putina do naukowców :

  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2629224#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1226502%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D647727
 • W dniu wczorajszym 11 czerwca 2015 r. z okazji Dnia Rosji wraz z kolegami ze Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej
  z jej prezesem dr. Pawłem Ziemińskim, wiceprezesem Dariuszem Kosiurem , Andrzejem Skorskim , Pawłem Kornatowskim i innymi gościliśmy z wizytą w Ambasadzie Rosji w Warszawie , gdzie na wstępie zostaliśmy osobiście powitani przez Ambasadora Rosji w Polsce Sergieja Andriejewa wraz z małżonką oraz inne towarzyszące mu osoby.

  Wystąpienie Ambasadora S.Andreeva na przyjęciu z okazji Dnia Rosji

  Drodzy Przyjaciele, Szanowni Goście,

  Miło mi witać Państwa na obchodach Dnia Rosji.

  Obecne czasy nie są łatwe: u naszych granic łamiąc Porozumienia Mińskie ukraińska armia kontynuuje ostrzały miast i wsi, codziennie ginie ludność cywilna, w tym dzieci; pozostaje napięcie w naszych stosunkach z krajami Zachodu, które swoją nieodpowiedzialna polityką doprowadziły do kryzysu ukraińskiego, a teraz starają się przerzucić odpowiedzialność za niego na Rosję; nasila się wojna informacyjna przeciwko Rosji.

  No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do opierania się presji, nie warto liczyć na to, że odstąpimy przed groźbami, sankcjami bądź wrogą propagandą.

  Najistotniejsze dla nas jest przekonanie, że nasza sprawa jest słuszna, że my stoimy za sprawiedliwością, za swoją prawowitą racją stanu i za naszymi przyjaciółmi i sojusznikami, przeciwko podwójnym standardom w stosunkach międzynarodowych, za tym, żeby wszyscy przestrzegali prawa międzynarodowego, a ono nie byłoby stosowano selektywnie według widzimisię tych, którzy uważają się za «bardziej równych, niż inni».

  I nasz naród ma taką pewność, co się ujawniło w sposób imponujący podczas obchodów 70 rocznicy Zwycięstwa Narodu Radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

  Nikomu nie narzucamy swojej przyjaźni. Ale i nie grozimy nikomu, co by kto nie pisał i nie powiadał na temat «zagrożenia agresją rosyjską».

  Proponujemy naszym partnerom normalne, przyjazne, wzajemnie korzystne stosunki na podstawie uczciwego uwzględniania i wzajemnego szacunku do interesów. Jestem pewien, że wcześniej czy później ku temu przyjdziemy. Nawet jeżeli ktoś jeszcze nie jest do tego gotów, poczekamy. Nie zabraknie nam hartu i wytrzymałości.

  A dzisiaj nasz toast ‑ za Rosję!

  https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11535806_1843078125918402_3751896560161631671_n.jpg?oh=294bc8a9063aec61cfdf9d7ef1686d05&oe=55FCF473

  https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11401163_1843078192585062_3566844871398567767_n.jpg?oh=7856ca809b4a3b9ea6b02a5d1b6187fc&oe=562BFCF1

  https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10420207_1843078342585047_3678837139394516105_n.jpg?oh=3e3a996dc0c8d40374e5c106f8db5f66&oe=55F6CD73

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031